Sign In
Skip Navigation Links > Kreu > Bashkia > Administrata > Njësitë Administrative

Njësitë Administrative

​​​​ 

Njësitë administrative dhe lagjet

Misioni

Administrata e njësive administrative dhe lagjeve është përçuese e problemeve dhe shqetësimeve të komunitetit përkatës në strukturat e Bashkisë dhe anasjelltas. Komunikon me banorët e njësisë/lagjes  pr politikat bashkiake dhe projektet apo programet e Bashkisë për njësinë administrative përkatëse.

Njësitë Administrative/lagjet, nëpërmjet drejtorisë së koordinimit të njësive admnistrative në Bashki, komunikojnë dhe bashkëpunojnë me njëra tjetrën, në funksion të realizimit të detyrave të tyre dhe zgjidhjes së problemeve e shqetësimeve të banorëve të njësive/lagjeve.

 

Përgjegjësitë dhe detyrat

 

Administrata e njësisë administrative/lagjeve  drejtohet nga administratori i saj i cili:

 • Eshtë përgjegjës për funksionimin e tërë administratës së njësisë përkatëse, për respektimin e ligjeve dhe akteve nënligjore, në funksion të kryerjes së detyrave të tyre dhe respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve.
 • Kërkon dhe realizon bashkëpunimin e administratës së njësisë për realizimin e detyrave të tyre dhe urdhërave e vendimeve të Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak.
 • Organizon dhe monitoron veprimtarinë e zyrave me një ndalesë, për evidentimin dhe regjistrimin e kërkesave dhe ankesave të qytetarëve dhe merr masat për zgjidhjen e tyre në përputhje me ligjet dhe kompetencat e tij.
 • Kërkesat apo ankesat do të bëhen me shkrim sipas formularëve të caktuar dhe regjistrohen në një regjistër të veçantë sipas problemit që trajtojnë dhe në bashkëpunim me strukturat e tjera të Bashkisë jep zgjidhjen përkatëse ose përgjigjen qytetarëve.
 • Pasi i është dhënë zgjidhje problemit ose përgjigje qytetarit, e tërë praktika e krijuar arshivohet në zyrat e rajonit.
 • Për kërkesat apo ankesat që i përcillen strukturave të tjera të Bashkisë, administratori jep opinionin e tij me shkrim.
 • Administratori është i detyruar t'i përgjigjet dhe t'i japë sqarime Avokatit ta Qytetit, sa herë që i kërkohet prej këtij të fundit, në lidhje me kërkesat apo ankesat e shtetasve dhe procedurat e ndjekura për shqyrtimin dhe trajtimin e tyre.
 • Administratori është përgjegjës për mbarëvajtjen e institucioneve arsimore dhe kulturore që gjenden në territorin e njësisë së tij administrative.
 • Për këtë në bashkëpunim me drejtuesit e shkollave, drejtuesit e drejtorisë së arsimit dhe Qendrën Ekonomike të Arsimit në Bashki, merr masa për obligimin e nxënësve për vijimin e mësimeve, frekuentimin normal të mësimeve prej tyre, si dhe mirëmbajtjen e ambienteve shkollore dhe paisjen e tyre me mjetet e nevojshme. Për parregullësitë e konstatuara sa më sipër propozon masat dhe sanksionet përkatëse ligjore, në zbatim të ligjit për arsimin parauniversitar. (arsimi i detyruar nëntë vjeçar).
 • Gjithashtu në bashkëpunim me strukturat e përmendura me sipër bën studime dhe propozime konkrete për ngritjen e institucioneve të reja në territorin e njësisë së tij.
 • Në bashkëpunim me drejtuesit e institucioneve kulturore sportive dhe drejtorinë përkatëse në Bashki, merr masa për mirëmbajtjen e ambienteve të  tyre, si dhe organizimin e veprimtarive funksionale në to.
 • Administratori së bashku me specialistin e urbanistikës dhe shërbimeve, merr masa për mbarëvajtjen e shërbimeve në njësinë e tij dhe kontrollon zbatimin e ligjit në fushën e urbanistikës.
 • Ushtron kontrolle dhe evidenton ndërtimet që kryhen pa leje ndërtimi në territorin e njësisë së tij dhe bën denoncimin pranë inspektoriatit ndërtimor urbanistik në Bashki.
 • Kërkon nga strukturat përkatëse kryerjen e shërbimeve në njësinë e tij, si pastrimin, gjelbërimin, furnizimin me ujë dhe energji elektrike, mirëmbajtjen e rrugëve dhe kanalizimeve etj.
 • Ushtron kontrolle dhe kërkon nga banorët dhe subjektet private të njësisë së tij respektimin e akteve të ndryshme që rregullojnë këto shërbime. Në rast të konstatimit të shkeljeve dhe dëmtimeve të ndryshme, pezullon veprimet e kundërligjshme dhe i propozon Kryetarit të Bashkisë marrjen e masave ndaj fajtorëve.
 • Në fushën e tregtisë, kontrollon zbatimin e akteve ligjore dhe nënligjore nga subjektet e ndryshme në njësinë e tij dhe bashkëpunon me drejtorinë e taksave në Bashki për evidentimin e taksapaguesve dhe vjeljen e taksave të ndryshme.
 • Merr masa për funksionimin e tregjeve dhe minitregjeve të lira në territorin e njësisë së tij.
 • Evidenton dhe bashkëpunon me O.J.Q. e ndryshme për zhvillimin e programeve të përbashkëta në interes të banorëve të njësisë administrative.
 • Në rastin e ndihmave të ndryshme humanitare, bashkëpunon me donatorët e ndryshëm për shpërndarjen e tyre.
 • Administratori së bashku me nëpunësit e administratës së tij kryen studime dhe harton projekte në fusha të ndryshme në interes të banorëve të njësisë së tij dhe në bashkëpunim me drejtorinë e zhvillimit ia paraqet për miratim organeve kompetente (Kryetari dhe këshilli bashkiak).
 • Administratori i  njsisë administrative/lagjes administron vulën e lagjes.
 • Lëshon vërtetime banorëve të njësisë së tij në lidhje me identitetin e tyre, gjendjen e strehimit, ndihmën ekonomike, si dhe çdo lloj vërtetimi që ka lidhje me detyrat dhe kompetencat e tij.
 • Korespondenca me organet e Bashkisë dhe strukturat e tjera të saj ruhet pranë zyrave të njësisë/lagjes sipas rregullave të arshivës.
 • Administratori furnizon drejtorinë e statistikës në Bashki me të dhënat e nevojshme për njësinë e tij administrative.​


​​​Lagja 1
Anduena Prifti
0674037223
Lagja 2

Artan  Gashi 0694716510

Lagja 3

Eugert Salla             0699768162

Lagja: Kongresi i ElbasanitLagja: Qemal StafaLagja: Skëndërbej
Lagja: Luigj GurakuqiLagja: Brigada 17 SulmueseLagja: Dyli Haxhire
Lagja: Beqir DardhaLagja: ÇlirimiLagja: 28 Nëntori
Lagja: Emin MatraxhiuLagja: Sul PapriLagja: Syrja Dylgjeri
Lagja: Shënkoll

 

 

​​​​​Lagja 4

Arben  Demiri  0682779223

​​​Lagja 5 
Agron Lulaj           0693346058
​​​Lagja​ 6

Gezim Keçi  0682123043​

Lagja: VullnetariLagja: 11 Nëntori​Lagja: 5 Maj
Lagja: PartizaniLagja: Haxhias
Lagja: Aqif Pasha 
Lagja: Kala​​
Lagja: Visarion Xhuvani

​ 

 

 

12 njësitë Administrative Vendore të Bashkisë së Elbasanit 

Bashkia e Elbasanit , pas ndarjes së re teritoriale , përfshin në teritorin e saj administrative teritoret administrative të ish-12 komunave sot ( Njësi Administrative ). Realisht kjo bashki funksionon tashmë me 6 rajone në qytet dhe 12 Njësi Administrative në fshatra. Duke qenë që ka një shtrirje teritoriale të gjërë dhe me diversitete komunitare , kulturore e historike , pas punës që bëri një ekip i përzgjedhur i këtij institucioni , pas një studimi të mirëfilltë , përcaktoi pesë zonta etnokulturore me resurse turistike dhe vlera historike , në të cilat është duke bërë promovimin e vlerave turistike në secilën zonë sipas specifikave përkatëse të tyre.

Kësisojë , zona e parë është përcaktuar Njësia Administrative e Funarit dhe e Labinotit-Mal , ku është promovuar "Dita e Bio-Turizmit''. Zona e dytë ajo e Treganit , Shirgjanit dhe Gjergjanit , ku është promovuar në Llixha ''Dita e Turizmit Kurativ''. Respektivisht , në Bradashesh , Papër e Gracen , do të promovohet Dita trashëgimisë Kulturoro-Historike në manastrin  e Shën Joan Vladimirit.  Në Gjinar dhe Zavalinë do të promovohet "Dita e Olimpiadës Kulturor-Sportive" dhe në Shushicë, Labinot-Fushë dhe në Byshek , do të promovohet "Dita e Emigrantit".

Më poshtë po sjellim përshkrime të shkurtëra të këture zonave turistike sipas grupimeve të përcaktuara për promivimin e vlerave kulturore , historike e turistike.

 

1-Njësia Administrative . Funar.

Përshkrim i shkurtër 

Krahina e Funarit shtrihet në Veri të qytetit të Elbasanit në një terren kadrinor-malor, përjashtuar pjesën fushore të Funarit në qendër ,Verrinit të Mollagjeshit. Në Jug kufizohet me fshatrat Rrilë, Letan  e Balëz dhe në Perëndim me Shëngjinin , Gjormin e Mamlin. Ndërsa në Veri kufizohet me fshatrat e rrethit të Tiranës , Kllojkë e në Lindje me Shmilin e Gurin e Zi. Qendra e Njësisë Administrative është 19 kilometra nga qyteti i Elbasanit , ndërsa Mollagjeshi , kepi më verior , është 25 kilometra nga Elbasani. Rreth tetë kilomtra është rruga e Mollagjeshit , që lidhet me autostradën e Tiranës. Lartësia më e ulët mbi nivelin e detit është 250 metra dhe më e larta 1420 metra, në malin e Korrës. Qendra e krahinës është 720 metra mbi nivelin e detit. Me nivele të tilla lartësie, kjo Njësi Administrative është e pasur me bimësinë e katër  zonave klimaterike ; atë të shkurreve , dushkut , ahut e pishës. Fermerët merren kryesisht me kultivimin e bimëve bujqësore , me frutikulture e blektori.  Komuniteti i kësaj zone është arsimdashës ku në çdo fshat ka shkollë 9-vjeçare dhe në qendër një shkollë të mesme të përgjithshme. Krahina e Funarit ka resurse natyrore turistike me vlera të rëndësishme. Këto veti natyrore ia shton  më shumë ekzistenca e 6 rezervuarëve të shtrirë në një sipërfaqe me 46 hektarë dhe me një kapacitet të përbashkët , rreth 5 milion litra kub ujë. 

2-Njësia Administrative , Labinot - Mal.

 Përshkrim i shkurtër 

Labinoti-Mal është një Njësi Administrative e Bashkisë së Elbasani, ku përfshihen fshatrat Labinot-Mal, Guri i Zi, Sericë, Lamolle, Benë, Lukaxhi, Qerret, Qafë, Shmil, Dritas. Labinoti Mal. Shtrihet në very- lindje të qarkut të Elbasanit me një sipërfaqe prej 125.7 km2, dhe kufizohet nga veriu me qarkun e Tiranës, nga lindja dhe juglindja me rrethin e Librazhdit, nga perëndimi me Njësinë Administrative të Labinotit-Fushë. Formacionet kryesore gjeologjike janë gëlqeror si edhe shkëmbinjtë magmatikë. Labinoti-Mal përbëhet nga 1642 familje, 5694 banorë, 7005 hektarë pyje dhe 660 hektarë tokë të punueshme. Shtrihet në një rrafshnaltë dhe pllajë të gjerë ku ngrihen zona të veçanta me lartësi të ndryshme, si Xibraka 500 metra mbi nivelin e ditetit, Lamollë 618 metra, Labinoti-Mal 767 metra, Qarret 1098 metra, Vnik 1109 metra. Lartësitë në Benë dhe Lukaxhi varjojnë nga 950-1222 metra dhe pika më e lartë është maja e Rrasës, në veriperëndim të njësisë me lartësi 1380 metra mbi nivelin e detit. Labinoti-Mal është një zonë me reliev të thyer e përrenj të shumtë ku nga Guri i Zi nisin përrentë e parë që furnizojnë Zaranikën ndërsa zajet e Qafës Benës dhe Lukaxhiut janë burimet e para ku nis rrjedhën Lumi Shkumbin. Duke qenë lumenj tipikë malorë, kanë formuluar lugina të thella me veprimtari të madhe erosive. Zona ka burime të shumta nëntokësorë që sigurojnë ujë të pijshëm dhe për vaditje dhe e kthejnë këtë njësi me shumë resurse, prodhime bujqësore e blektorale. Njësia ka burime të mëdha natyrore siç janë pyjet e ahut, pishës, dushkut e gështenjës. Kultivohen të gjitha llojet e drithrave, perimeve e frutave, prej të cilës furnizohet një pjesë e tregut të Elbasanit. Labinoti-Mal dallohet në bashkinë e Elbasanit më së shumti për prodhimin e gështenjës dhe qershisë. Toponimet në të gjitha fshatrat flasin për ngulime e banime të hershme, objektet e kultit datojnë para vitit 700, veçori këto që plotësohen me traditat e zakonet e veçanta ndryshe nga trevat e tjera që janë pjesë e qënësishme e traditës dhe kulturës sonë kombëtare. Në këtë trevë ka edhe orgjinën festa pagane e ''Ditës së Verës'', e kthyer tashmë në një traditë në Elbasan. Duke qenë një zonë me popullsi homogjene, autoktone prej qindra vitesh elementet e komunikimit flasin për një solidaritet të madh mes banorëve për çdo nevojë dhe të bashkuar për të dhënë contribute në të gjitha ngjarjet me përmasa kombëtare për lirinë e Atdheut. Në 100 vitet e fundit, ndonëse me numër të vogël banorësh, kjo trevë  konsiderohet si më e përfshira me luftëtarë në luftën e Vlorës, të Shkodrës, apo në njësitë partizane gjatë Luftës së Dytë Botërore. Nisur nga këto veçori e resurse, ndërhyrjet dhe investimet në infrastructure, që janë të domosdoshme, nëse do të realizohen nga ana e Bashkisë, veç të tjerash, do të nxisin edhe zhvillimin e turizmit, pothuajse në të gjitha fshatrat.

3-Njësia Administrative , Tregan .

 Përshkrim i shkurtër

Njësia  Administrative e Treganit  përbëhet  nga  12  fshatra  dhe  arrin një  popullsi  prej 4530 banorë  me 1200 familje. Gjatë   vitit   frekuentohet  nga  pushues  të  shumtë  , të cilët frekuentojnë ujrat termale kurative  në hotelet e shumta apo shtëpitë  private të zonës , të cilët ofrojnë shërbime  për pacientët e pushuesit nga mbarë vendi dhe për më gjërë.  Numri  i tyre arrin  në afro 30 mijë  gjatë gjithë vitit. Popullsia në këto fshatra merret kryesisht  me bujqësinë ku spikat pemëtaria dhe vreshtat, por edhe me blektori  etj. Njësia  Administrative , Tregan shtrihet në një territor kryesisht  kodrinor, me një shtrirje  territoriale relativisht të madhe prej 64.4 kilometra katrore  , gjë që kushtëzohet nga  siperfaqja e konsiderueshme e pyjeve, livadheve dhe kullotave , që ka në teritorin e saj . Njesia Administrative Tregan ndodhet 12 kilometra  larg qytetit të Elbasanit, përgjatë rrugës nacionale Elbasan-Gramsh dhe bën pjesë në qarkun e Elbasanit. Kufizohet nga Njësia Administrative,  Gjinar ne Lindje, në Verilindje kufizohet me Njesinë Administrative, Shirgjan, në Veri  kufizohet nga  Njësia  Administrative  Gjergjan, në Perëndim kufizon me Njesinë  Administrative Gostimë ,dhe në Jug-Perëndim  nga  Njësia  Administrative  Pishaj e rrethit të Gramshit. Njësia Administrative Tregan është shpallur Zonë Turistike me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.88, Datë 01.03.1993 i cili përcakton dy zona turistike, Zona Llixha Qendër me sipërefaqe  54 hektar dhe Zona Llixha-  Hidraj me sipërfaqe  9.5 hektar.

 

4 - Njësia Administrative , Shirgjan . 

Përshkrim i shkurtër

 Njësia administrative e Shirgjanit ka një popullsi prej 10311 banorësh, dhe trendi i popullsisë është gjithnjë në rritje. Kjo Njësi Administrative e cila është pjesë e bashkisë së Elbasanit ka në territorin e saj shtatë fshatra të cilat janë, Shirgjan, Kuqan, Bugjes, Jagodinë, Bathës, Mjekës si edhe Kryezjarth. Sipërfaqa e tokës së Njësisë Administrative të Shirgjanit është 2028 hektarë, ku 1138 hektarë tokë është arë, dhe 230 hektarë është pemtari kryesishtë ullishte, vreshtë, si edhe agrume. 160 hektarë janë pyje, 15 hektarë kullota livadhe, 144 hektarë tokë improduktive, 25 hektarë tokë urbane. Drejtimi ekonomik i kësaj njësie është kryesisht nga bujqësia si pemtari dhe sera, si edhe blektoria. Në Njësinë Administrative të Shirgjanit ushtrojnë aktivitet gjithsej 216 biznese, ku 141 prej tyre janë biznese të vogla, 40 biznese të mesëm, 25 biznese të mëdha dhe 10 ambulantë. Sipërfaqa totale e tokës e mbuluar me sera është 18 hektarë. Me ndarjen e re territorial ku kjo njësi i bashkohet bashkisë së Elbasanit. Shirgjani do të administratohet nga mjeku i njohur veteriner Ylli Dushku.

5 - Njësia Administrative . Gjergjan.

Përshkrim i shkurtër 

Njësia Administrative Gjergjan shtrihet në Jug Perendim të rrethit të Elbasanit. Popullsia e komunës Gjergjasn është mbi 7800 banorë e shpërndarë në 7 fshatra: Gjergjan ,Gjonme, Thanë, Muriqan,Kështjellas, Bujaras, dhe Kodër Bujaras. Njësia Administrative Gjergjan administron një sipërfaqe prej 3000 ha, nga të cilat 2600 ha janë tokë buqësore dhe pjesa tjetër ndahet në pyje dhe kullota. Kjo komune e shfrytëzon në mënyrë shumë efikase tokën buqësore dhe kullotat ku është e përqëndruar pjesa më e madhe e popullsisë. Duke u nisur nga shtrirja gjeografike e Njësia Administrative Gjergjan mund të themi që kultivohen kultura të ndryshme buqësore. Dy degët kryesore që ndikojnë në zhvillimin e kësaj ekonomie janë buqesia dhe blegtoria. Në fshatrat fushore sic janë Gjergjan ,Gjonme Thane dhe Muriqan ku tokat janë pjellore është zhvilluar më shumë buqesia në kultura të ndryshme si : drithërat, foragjere, sera djellore, pemtaria etj. Fusha e Njësia Administrative Gjergjan ujitet me dy kanale kryesore vaditëse sic janë  Naum Panxhi dhe Ferrasi. Fshatrat kodrinore sic është fhsti Bujaras, Kështjellas, dhe Kodër Bujaras janë shumë të përshtatshme për kultivimin e pemtarisë si : ullinj, vreshta dhe arrore dhe pjesa tjeter e territorit të klëtyre fshatrave është kullotë qe ka bërë që blektoria të jëtë e favorizuar. Shkolla Gjergjan , shkolla Thanë, , Shkolla Muriqan ,Shkolla Bujarës dhe një shkollë kolektive fillore në fshatin kodër Bujarës. Në këto shkolla mësojnë 800 nxënës nga një kolektiv pjer 60-të mesueshish.  Vitet e fundit pothuajse të gjithe nxënësit që marrin diplomen e pjekurisë në shkollat 9-vjecare shkojnë në shkollart e mesme ose në shkollat profesionale në qytetin e Elbasanit dhe pjesa dërrmuese e tyre përfitojne dhe universitetin në degë të ndryshme. Kjo ka rritur ndjeshëm nivelin arsimor dhe kulturor në këtë zonë. Në Njësine Administrative Gjergjan ndodhet 1 qëndër shëndetesore në fshatin Gjergjan, 10 Ambulanca dhe 1 klinikë dentare në shërbim të nxënësvë të shkollave. Stafi mjeksor përbëhët nga 2 mjekë dhe 10 infermjerë. Ambulancat janë të paisura me mjetet e nevojshme dhe në kushte të përshtatshme që të jenë sa me pranë dhe në nevojë të komunitetit, shpërndarja e të cilave është në bazë të fshatrave dhe lagjeve të populluara. Infrastruktura e Njesise Administrative Gjergjan është në gjendje të mirë rruga nacionale që kalon në këtë njësi është rruga Elbasan –Cerrik, afro 15km rrugë në këtë komunë janë   të asfaltuara kryesisht në fshatin Muriqan 4 Km, në Thanë 3 Km, në Gjergjan 4Km, në Gjonme 4 Km. Të gjithe rrugët që lidhen midis fshatrave janë të shtruara me inerte. Jeta kulturore është e bazuar kryesisht në klubet sportive si dhe në konkurse e panaire të ndryshme që  organizohen nga Njesia në bashkpunim me banorët për punime artizanale. 

6- Njësia Administrative . Bradashesh.

Përshkrim i shkurtër 

Është një nga 12 ish-Komunat që iu bashkëngjiten Bashkisë Elbasan me ndarjen e re teritoriale të paszgjedhjeve të 21Qershorit 2015. Shtrihet në perëndim të qytetit të Elbasanit dhe në anet e tjera kufizon: në Jug me lumin Shkumbin, në Perëndim me Njësitë Administrative Papër  dhe Gracen dhe në Veri me Njësinë Aministrative Funar. Territori është përshkuar nga rruga ''EGNATIA'',  nje stacion i së ciles ruhet edhe sot si monument kulture në fshatin Bradashesh. Në fshatin Shëngjon ndodhet Manastiri i Shen Joan Vladimirit  dhe 4 Qershori Dita e Tij  është shpallur dhe kremtohet prej vitesh si Festa e Njesise Administrative. Popullësia është 13.050 banore. Përbëhet nga 17 fshatra: Katund i Ri, Bradashesh, Fikas, Petresh, Shenmehill, Shengjon, Recan, Shtemaj, Ulem, Karakullak, Kusarth, Balez e Poshteme, Balez e Siperme, Kozan, Letan, Rrilë  dhe Gurabardh. Shtrihet në një terren fushorë, ku bejnë pjesë  fshatrat Katund i Ri, Bradashesh, Karakullak  dhe Kusarth dhe kodrinor pjesa tjeter. Përshkohet nga akset kryesore automobilistike Elbasan-Tirane  dhe Elbasan-Peqin, Rruga Elbasan –Funar  si dhe nga linja Hekurudhore  Elbasan-Peqin-Durres. Ekonomia. Pozicioni i kesaj njësie pranë akseve kryesore automobilistike si dhe prania e Zones Industriale të ish-Kombinatit Metalurgjik në një sipërfaqe rreth 500 ha kanë favorizuar ngritjen dhe funksionimin e shumë aktiviteteve ekonomike. Sot në territorin e kësaj njësie ushtrojnë aktivitet rreth 90 biznese të medha, vendase e të huaja  si dhe 250 biznese të vogla. Mund të përmendim disa prej të cilave si kompania turke  "KURUM" e cila prodhon hekur të profileve të ndryshme për ndertim; ECF-Fabrika e Cimentos, Remonti Elektrik  si dhe të tjera që prodhojnë Polesterol,Gelqere, Tubo të ndryshme plastike,Gaz industrial, tulla e tjegulla  të ndryshme për ndertim, Prodhues të shumtë mobilerie  si dhe shumë Hotele, Restorante e shërbime të ndryshme. Të gjitha këto aktivitete ekonomike kanë punësuar shumë banorë të zonës e më gjerë duke ndikuar në ekonomitë familjare por dhe në të ardhurat e kesaj Njesie Administrative. Por akoma në këtë njesi ka shumë papunësi sidomos lagjja e Egjiptianëve në fshatin Bradashesh e cila ka rreth 200 familje të ardhurat kryesore të të cilevë janë Ndihma Ekonomike, grumbullimi i skrapit apo puna nëpër lavazhe të ndryshme.  Gjithashtu edhe siperfaqja e tokës për frymë të ndarë në vitin 1991-1992 nuk i kalon ne shumicën e fshatrave 1000 m2 pra nuk garanton punesim të tyre. Mjedisi. Për shkak të operatoreve të mëdhenj industriale por dhe qarkullimit të dendur të automjeteve ndotja e mjedisit eshte e madhe. Vitet e fundit jane bere disa permiresime si vendosja e filtrave pluhurkapes nga Kurum dhe ECF. Nderkohe prej disa vitesh prane kesaj Njesie funksionon sherbimi i pastrimit  i cili ka rreth 400 konteinere  si ne zonen industriale dhe neper cdo lagje fshati. Marrja e plehrave behet cdo dite. Ngritja e Impiantit te Ri besoj do te ndikoje ne nje ambjent me te paster edhe per banoret e kesaj njesie.  Bujqesia. Siperfaqja e punuar arrin ne 1650 ha toke nga e cila vetem 420 ha vaditen.Sistemi vadites perbehet nga Kanali i Funarit me gjatesi rreth 7 km kanal kryesore dhe rreth 33 km  kanale dytesore.Perdoret kryesisht ne fshatrat Balez, Kusarth, Karakullak, Letan, Shengjon, Recan etj, dhe vadit  afro 350 ha.Kanali i Harvalesit me gjatesi 7.2 km kanali kryesor dhe 13 km kanale dytesore qe vadit rreth 70 ha te fshatrave Katund i Ri dhe Bradashesh. Është e nevojshme të investohet sidomos në kanalin e Funarit pasi mund të dyfishohet siperfaqja e vaditëshme. Ka një rrjet të dendur të kanaleve kulluese që arrijnë në rreth  60 km por të cilët kanë nevojë për pastrim të herëpërhershme  sidomos përroi i Pastakaves që zbret nga Balza drejt Kusarthit e derdhet në Kushë por që sjell shumë prurje të ngurta. Toka është e copëzuar në rreth 3500 ferma(familje) ç'ka nuk jep shumë mundesi për investime. Në ara mbillen kulturat kryesore bujqësore si grurë e misër por edhe shumë perime të ndryshmeë sidomos në sera të vogla me plasmas të ngritura nga fermerët vitet e fundit. Kujdes i është kushtuar drufrutoreve ku vendin e parë e zë ulliri me mbi 200 ha  si dhe molla, kumbulla, hurma dhe rrushi të cilat përdoren për nevoja vetjake por dhe për treg. Blegtoria është pjesërisht e zhvilluar. Mbarështrohen kryesisht lopa  për qumësht vetjak dhe në zonat kodrinore dhia.  Rrjeti rrugor  përbehet nga  rreth 85 km rrugë të asfaltuara. Ka 4 fshatra me rrugë me zhavor por të palidhura me asfaltin Shenmehill, Kozan, Rrilë dhe Gurabardh, rruga Shëngjon-Recan-Shtëmaj-Ulëm, rreth 6 km, asfalti i së cilës është dëmtuar dhe nxjerrë jasht përdorimit nga firmat që punuan për Autostradën Elbasan-Tiranë,  si dhe disa rrugë të brendëshme. Afërsia me qytetin e Elbasanit dhe prania e rrugëve kryesore kombetare  dhe rajonale  favorizon levizjen e lehtë të njerezve dhe mallrave. Transporti  i njerezve, nxenesve teëshkollave dhe mallrave brenda për brenda por dhe për në Elbasan  kryhet kryesisht me furgonë por dhe me taxi. Sistemi arsimor përbehet nga 4 shkolla 9 -vjecare në fshatrat Katund i Ri, Bradashesh, Kusarth e Balëz  me ndërtesa në kushte të mira (disatëreja)  dhe 3 shkolla vartëse në Petresh, Kozan, Rrilë dhe shkolla fillore në fshatrat e tjerë.Gjithsej janë 70 klasa me  1100 nxenes dhe 93 mesues e drejtues  si dhe   17  klasa kopështi   me 230 femijë   me 17 edukatore. Infrastruktura përsa i përket ndërtesave është e mirë. Sistemi shëndetësor përbehet nga 1 Qendër Shëndetësore pranë Zyrave të Njësisë Administrative dhe ambulanca në fshatrat kryesore. Në këto institucione shërben një personel  prej  4 mjekëve  të përgjithshëm të ndarë sipas fshatrave  dhe 18 infermiere-mami. 

7-- Njësia Administrative . Papër. 

Përshkrim i shkurtër 

Njësia Administrative Papër përbëhet nga 13 fshatra , me afro 12 mijë banorë. Kjo zonë ka një larmi prodhimesh bujqësore , që nga gruri , misri e duhani dhe gjer tek agro-kultura. Ka 165 mijë rrënjë ullinj nga të cilat 110 mijë janë në prodhim. Në pemëtari zërin kryesor e zë rrushi , kumbulla e pjeshka , ndërsa në blektori të dhirtat. Njësia Administrative Papër shtrihet në dy  anët e lumit Shkumbin dhe ka një folklor të pasur , mes Dumresë së Belshit dhe Krrabës së Peqinit. Kjo larmi vihet re në këngët , vallet e kostumet popullore të grave dhe burrave në etnografi , traditë , rite të ndryshme . 

8- Njësia Administrative . Gracen. 

Përshkrim i shkurtër 

Njësia Administrative Gracen ka një  siperfaqe prej 7327.73 hektarësh. Nga këto , tokë pyjore 6576.20 hektar dhe tokë arë 751 hektar. Graceni  shtrihet në dy anët e rrugës nacionale Tiranë – Elbasan dhe qendra administrative e saj ndodhet në kilometrin e 34-ët të kësaj rruge. Pesë  fshatra të kësaj njësie,  Bodini, Plangarica, Tërbaçi, Pajenga, Graceni, dhe një lagje e  fshatit Mamël,  lidhen me  rrugën nacionale.  Njësia administrative e  Gracenit  ka 751.53 ha tokë e ndarë për 683 fermerë. Është me drejtim bujqësor dhe blektoral. Kultura kryesore  është duhani , ku kjo kulturë kultivohet   nga të gjitha familjet  dhe prodhimi i saj llogaritet në 2735 kv, Njësia administrative Gracen ka 4 shkolla të CL dy nga të cilat janë shkolla vartëse . Njësia  ka një qendër shëndetësore me drejtori të  dhe  4 ambulanca . Në  Gracen shërbejnë  2  mjekë  dhe 10 infermiere. Njësia administrative,  Gracen ka resurse të shumëllojshme  edhe për zhvillimin e turizmit , por që të zhvillohet ky turizem,  duhen  investime në infrastukturën e rrugore e më  gjërë. 

9  - Njësia Administrative . Gjinar. 

Përshkrim i shkurtër 

Njësia Administrative Gjinar shrihet në jug-lindje të qytetit të Elbasanit 22 km larg zyrave të Bashkisë Elbasan.  Nësia Administrative Gjinar përbëhet nga 11 fshatra dhe me një popullësi prej 5000 banorësh. Shtrihet në një reliev kodrinor dhe malor me një lartësi nga 260 – 1831 metër mbi nivelin e detit. Qendra e saj është shpallur pikë turistike ne vendim të Këshillit të Ministrave  të Republikës së Shqiprisë. Popullësia është e varfër dhe të ardhurat i siguron nga emigracioni, bujqësia, blegtoria,  bimët medicinal. Shkalla e punësimit është e bogël 2-3% e popullsisë është e punësuar. Disa punojnë në punë sezonale në firmat e shfrytëzimit të pyjeve. Toka bujqësore e përfituar me ligjin 7501 është shumë  e vogëlnga 1500 m2 deri në 3000 metër katrorë për frymë.  Por kjo është e coptuar në disa parcela, e varfër, e pjerrët ku pak punohet me mekanikë dhe e gjitha mbi ujë. Në vitin e fundit kanë filluar te mbjellin pemë drufrutore dhe perime pasi janë të kërkuara në tregun rajonal. Blegtoria është  jo shumë e zhvilluar kemi një numër të vogël krekësh dhe vetëm disa individë po merren me dhinë në fshat ,Pobrat, Lleshan, Gjinar dhe pashtresh të cilët kanë mbi 100 krekë. Lope mbjnë nga 1-2 krerë për familje për nevojat e veta dhe pak për tregëti. Shpende secila familje ploteson nevojat e veta dhe pak për treg në mënyrë sporadike.Zhvillimin i blektorisë e dominon mungesa e një pike përpunimi apo grumbullimi të qumeshtit brenda Njësise Administrative . Është e mbuluar me pyje krejt e gjelbëruar duke ju kthyer 3000 ha pyje e kullota nga VKM. Ka dhe mijera hektarë të tjera pyje qe nuk i jane kthyer në pronësi. Ka disa monumente kulturore të shpallura me vendim qeverie si kasha e ''Shen Premtes'' Valesh, Kalaja e VAleshit dhe Lleshanit, shumë ''monumente natyrore '' si Dushkun e Lleshanit,Dushkun e Gjinarit, Dushqet e Pashtreshit, Pisha e Zeze e Gjinarit, Rrobulli I Zeleshjes dhe Meshtekna e Pashtresezes. Gjhithashtu janë Derstilat, Kanioni i ''Shkembit të Pëllumbit'' Varrin e Kostandin Shpatarakut, Kishen e viteve 1600 ne Sterstan e Pashtrës, fragmente te rrugeve te vjetëra me kalldrëm. Kemi dhe kostumet e bukura, mikpritjen, prodhimet pothuajse ''BIO'', zakonet dhe ajo që ka shumë rëndësi një popull të mirë dhe punëtorë. Kemi livadhe dhe kampinngje , burime uji të kulluara , restorante të bukura si ''3 Bujtinat''e ''Natyra'', disa shtëpi pritëse por kërkesat p[ër akomodim janë shumë të larta. Kemi dhe fuushë të bukur fubolli dhuratë nga natyra. Kemi problem qëndrën e Njësisë Administrative Gjinar e cila është shumë e shumë e pakëndshme për turistet pasi nuk ka investim. 

10 - Njësia Administrative . Zavalinë 

 Përshkrim i shkurtër

 Njësia Administrative e Zavalinës lë pas atë të Gjinarit, ku tashmë me ndarjen e re territoriale do të administrohet nga Arben Demiri i cila ka njohuri të afta në Administrimin Publik. Zavalina ka një popullsi prej 1937 banorësh, tre kopshte, një qendër shëndetësore, tetë infermierë dhe një mjek, si edhe 18 biznese, zavalina përbëhet nga gjashtë fshatra, Seltë, Nezhan, Burrishte, Zavalinë, Kamiçan, si edhe Jeronisht. Zavalina njihet për qendrën anti osmane, me çetën e Isuf Qoses, dhe me pjesëmarrje active në luftën antifashiste nacional çlirimtare, ku kanë dhënë jetën 5 dëshmorë. Ka një traditë të hershme arsim dashëse ku shkolla eparë shqipe zyrtare është hapur në tetor 1908 me mësues vendas Kodhel Deden, por edhe sot ku thuajse 90 përqind e nxënësve vazhdojnë shkollës e mesme dhe gati 50 përqind e tyre vazhdojnë Universitetin. Të ardhurat kryesore për banorët vijnë nga blektoria, kryesisht tregëtimi i mishit i cili është me të vërtetë cilësor, veçanërisht keci dhe qingji. Bujqësia është kryesisht ndihmëse e blektorisë, por shërben për të plotësua edhe nevojat për perime, patate fasule e qepë të cilat janë cilësore, të shijshme dhe bio. Turizmi në Zavalinë i përket së ardhmes ku vlen të përmenden klima e freskët dhe e shëndetshme në verë, bora në dimër, relieve i larmishëm, pyjet e larta, monumentet e natyrës. Problem në Zavalinë është rruga e amortizuar, që lidh Gjinarin me Zavalinën.

11-  Njësia Administrative Shushicë .

 Përshkrim i shkurtër 

Njësia Administrative,  Shushicë ndodhet në pjesën qëndrore të Shqipërisë , në Juglindje të qytetit të Elbasanit , në anën e majtë të lumit të Shkumbinit. Në Njësinë Administrative të Shushicës ka disa monumente kulturore me vlera të mëdha historike dhe arkeologjike , si pjesë të rrugë së vjetër "Egnatia", që degëzohet në fshatin Fushë-Buall. Pranë Shushicës gjendet pika turistike e Byshekut , qendër historike dhe piktoreske. Shushica përbëhet nga nëntë fshatra ; Shushicë, Shelcan , Mlizë , Hajdaran, Fushë-Buall , Vasjan , Polis i Vogël, Polis Vilan, Vreshtas. Degë kryesore e ekonomisë është bujqësia. Sipërfaqja e tokës bujqësore është 1682 hektarë dhe sipërfaqja pyjore dhe kullota është 6575 hektarë. Në këtë Njësi vendore operojnë mbi 50 biznese , pesë kopshte për fëmijë , shtatë shkolla nëntëvjeçare dhe tri shkolla fillore. Kjo njësi nuk paraqet një rritje të konsiderueshme të popullsisë në këto vitet e fundit dhe popullsia mes dy gjinive , pothuajse është e ndarë në mënyrë të barabartë. 

12 - Njësia Administrative  Labinot Fushë.

Përshkrim i shkurtër 

Njësia Administrative vendore e Labinotit-Fushë , ndodhet në pjesën qëndrore të Shqipërisë , në Lindje të qytetit të Elbasanit , në anën e majtë të rrjedhës së lumit të Shkumbinit. Shtrihet në një sipërfaqe prej 60 kilometrash katrore. Fusha shumë pjellore e luginës së Shkumbinit i jep kësaj njësie vendore resurse të bollshme natyrore që komuniteti i shfrytëzon mirë për të rritur standartin e jetesës. Pozicioni i përshtatshëm gjeografik , me një infrastrukturë të zhvilluar ( në dy anët e rrugës nacionale Elbasan-Librazhd) bën që, biznesi dhe turizmi të jenë degë të rëndësishme zhvillimi për tërë zonën. Labinoti-Fushë përbëhet nga gjashtë fshatra , Labinot-Fushë , Griqan i Sipërm, Griqan i Poshtëm, Godolesh, Xibrakë dhe Mengël. Degë kryesore e ekonomisë mbetet bujqësia , kryesisht në drithëra. Aktualisht numurohen mbi 87 biznese . Sipërfaqja e tokës bujqësore është 796 hektarë dhe sipërfaqja e pyjeve e kullotave 2257 hektarë. Ka pesë kopshte për fëmijë , pesë shkolla nëntëvjeçare , katër shkolla fillore dhe një të mesme të përgjithshme. Popullsia në Labinot – Fushë është 6500 banorë. Vihet re një rritje prej afro 400 banorësh në pesë vitet e fundit. Përsa i përket raporteve  të popullsisë, sipas gjinive , meshkujt arrijnë rreth 52% të popullsisë , ndërsa femrat 48 %. Popullsia , sipas grupmoshave nuk paraqet ndonjë diference të theksuar , porse grupmosha mbi 66 vjeç , kap rreth 22% të popullsisë , e cila ka nevojë për më tepër përkudesje sociale e shëndetësore . Ndryshimet demografike në këtë njësi vendore paraqesin një rritje të theksuar në këto vitet e fundit. 

 

12 njësitë Administrative Vendore të Bashkisë së Elbasanit

 

Koordinator: Shefqet Bullari 

cel. 068 30 866 email:shefqet.bullari@elbasani.gov.al

Pergjegjese: Etleva Mezini

cel: 0675618406,  email: etleva.mezini@elbasani.gov.al

Specialiste: Denada Dafina. 

cel:0692553528,  email:denada.dafina@elbasani.gov.al

Specialist: Islam Kaculi 

cel:069 43 27 955, email: islam.kaculi@elbasani.gov.al

Specialst: Klodian Cekrezi 

cel: 068 21 98 562, email:klodian.cekrezi@elbasani.gov.al

​ADMINISTRATORËT :

Lista e kontakteve....​

Events

<tetor 2019>
HënMarMërEnjPreShtDie
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

Upcoming


Newsletter Subscription