Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Legjislacioni

Baza ligjore


– Ligji Nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.

– Ligjit 9632, Datë 30.10.2006 “ Për Sistemin e Taksave Vendore“, i ndryshuar

– VKB Nr. 119, Datë 30.11.2023 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Elbasan për vitin 2024”.

–  VKM nr.132, datë 07.03.2018 “Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme ‟ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës,si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës”.

– Ligji Nr. 9920, Datë 15.05.2008 “Për Proçedurat Tatimore në Republikën e Shqipërise”, i ndryshuar.

– Udhëzim Nr. 24, Datë 02.09.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.

LEGJISLACIONI TAKSAT VENDORE

PROÇEDURAT TATIMORE NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE