Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Si të paguash taksat dhe tarifat?

Pagesa e Taksave

Taksat dhe Tarifat e Administruara nga Drejtoria e Tatimeve Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të Ardhurave

TAKSAT

  1. Taksa mbi ndërtesën
  2. Taksa mbi trruallin
  3. Taksa e fjetjes në hotel
  4. Takse reklame
  5. Taksa e tabelës

 

TARIFAT

  1. Tarifa e pastrimit
  2. Tarifë ndriçimi
  3. Tarifë gjelbërimi
  4. Tarifa për zënien e hapësirave publike
  5. Tarifa për mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit

 

Mënyra e pagesës:

Detyrimi për taksat dhe tarifat vendore është vjetor dhe pagesa bëhet nëpërmjet çdo banke të nivelit të dytë, Postës Shqiptare ose degës së Unionit Financiar  Tiranë para datës 31 Korrik të çdo viti.