Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Programi Transparencës

Hyrje
Organizimi administativo-territorial, misioni dhe funksionet.
Të drejtat, përgjegjësitë dhe misionin e bashkisë.
Organi përfaqësues i Bashkisë-Këshilli bashkiak.
Organi përfaqësues i Bashkisë-Këshilli bashkiak (proçesi i vendimmarrjes).
Organi ekzekutiv.
Administrata e bashkisë.
Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Karta AB
Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Kodi Etikës AB
Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Plani Strategjik
Zyra Informacionit
Statistika Vendore 2022
Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor.
Paketa fiskale (taksa dhe tarifa).
Plani Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë.
Programi buxhetor afatmesëm vendor.
Buxheti.
Zbatimi i buxhetit.
Monitorimi dhe mbikëqyrje e buxhetit.
Vështirësitë financiare.
Bashkia sipas fushave të përcaktuara ligji 139/2015
Shitja ose dhënia me qera e pronave dhe aseteve.
Donacionet.
Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit (Emri, kontaktet dhe kompetencat).
Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesës.
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve.
Informacion i dhënë më parë.
Trajtimi i kërkesave për informacion.
Kufizimi i së drejtës së informimit.
Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka).
Informacion i dhënë më parë.
Informacionet dhe dokumentet që kërkohen shpes
Shërbimet administrative që ofron bashkia sipas fushave të përcaktuara nga ligji 139/2015.
Kontratat publike.
E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet.
Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore.
Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik.
Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje.
Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik.
Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje.
Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik.
Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje.
Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik.
Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje.
Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve.
Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim në lidhje me konsultimin publik.
Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes.
Iniciativa qytetare.
Bashkia në proceset e integrimit evropian.
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2023
Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës.
Strukturat komunitare.
Plani Performancës 2022-2024
Plani Strategjik 2023-2025
Regjister realizimi 2022
Regjister parashikimi 2022
Regjister parashikimi 2023
Regjister realizimi ASHP per vitin 2021
Regjister realizimi ASHP per vitin 2022
Regjister realizimi Bashkia 2021
Regjister realizimi Bashkia 2022
Regjister realizimi QEA 2021
Regjister realizimi QEA 2022
Regjister realizimi QSB 2021
Regjister realizimi QSB 2022
Regjister realizimi SHMAZSH 2021
Regjister realizimi SHMZSH 2022
Kërkesa, ankesa, sinjalizime dhe vërejtje.
Kërkesë për mbrojtje
Hetimi administrativ dhe konfidencaliteti
Sinjalizuesi
Nendarjet e Bashkise dhe Strukturat Komunitare
Nr. i popullsise dhe i familjeve ne vitet 2015 – 2022
Plani i ndryshuar 2023
Plani vjetor 2024
Plani strategjik 2024-2026
Shkresa per te drejten e informimit
RELACION MONITORIMI 2023
Regjister Parashikimi 2024
Regjister realizimi per vitin 2023 Investime
STATISTIKA VENDORE TË BASHKISË ELBASAN PËR VITIN 2023
PLANI - VENDOR i Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve Urbane 2019-2024
Rregullorja per Mbetjet 2020 - 2025