Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Programi Transparencës

Hyrje
Organizimi administativo-territorial, misioni dhe funksionet.
Të drejtat, përgjegjësitë dhe misionin e bashkisë.
Organi përfaqësues i Bashkisë-Këshilli bashkiak.
Organi përfaqësues i Bashkisë-Këshilli bashkiak (proçesi i vendimmarrjes).
Organi ekzekutiv.
Administrata e bashkisë.
Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Karta AB
Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Kodi Etikës AB
Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit. Plani Strategjik
Kërkesa, ankesa, sinjalizime dhe vërejtje.
Statistikat vendore dhe kalendari i publikimit të statistikave.
Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor.
Paketa fiskale (taksa dhe tarifa).
Plani Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë.
Programi buxhetor afatmesëm vendor.
Buxheti.
Zbatimi i buxhetit.
Monitorimi dhe mbikëqyrje e buxhetit.
Vështirësitë financiare.
Bashkia sipas fushave të përcaktuara ligji 139/2015
Shitja ose dhënia me qera e pronave dhe aseteve.
Donacionet.
Të dhënat e koordinatorit për të drejtën e informimit (Emri, kontaktet dhe kompetencat).
Standardet dhe procedurat që duhen ndjekur për të bërë kërkesë për informim dhe ankesës.
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve.
Informacion i dhënë më parë.
Trajtimi i kërkesave për informacion.
Kufizimi i së drejtës së informimit.
Tarifa për dhënien e informacionin (nëse ka).
Informacion i dhënë më parë.
Informacionet dhe dokumentet që kërkohen shpes
Shërbimet administrative që ofron bashkia sipas fushave të përcaktuara nga ligji 139/2015.
Kontratat publike.
E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet.
Legjislacioni dhe aktet e brendshme rregullatore.
Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik.
Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje.
Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik.
Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje.
Të dhënat e koordinatorit për njoftimin dhe konsultimin publik.
Plani vjetor për procesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje.
Akte për të cilët është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik.
Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje.
Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve.
Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankim në lidhje me konsultimin publik.
Raporti vjetor për transparencën në procesin e vendimmarrjes.
Iniciativa qytetare.
Bashkia në proceset e integrimit evropian.
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2023
Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës.
Strukturat komunitare.
Plani Performancës 2022-2024
Plani Strategjik 2023-2025