Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr Rendor

Data  e kërkesës

Objekti I kërkesës

Data e përgjigjes

Përgjigje

Mënyra e përfundimit të kërkesës

Tarifa

01

30.12.2022

 

 

Sa është buxheti vjetor për vitet 2020,2021,2022 për shërbimet për persona me aftësi të kufizuar në qytet ? Cilat janë shërbimet  që I ofron Bashkia  , a ka programe sociale nëse po cilat ?

17.01.2023

Kthyer përgjigje me email

Përfunduar

Nuk ka

02

17.01.2023

Bashkia në proceset e Integrimit evropian , Bashkia dhe shoqëria civile , plani vjetor për procesin e vendimmarrjes

24.01.2023

Kthyer përgjigje me email

Përfunduar

Nuk ka

03

19.01.2023

Mbi ankimimin ndaj refuzimit për dhënie informacioni dhe kopje të dokumentave zyrtare qendrës Res Publica

24.01.2023

Kthyer pergjigje me email , me nr 394/1 Prot te shkreses

Përfunduar

Nuk ka

04

08.01.2023

A është marrë mendim për rishikimin e kufijve të zonës së mbrojtur para miratimin VKM 59 ?

16.01.2023

 

Kthimi pergjigjes me nr 5698/1 prot

Përfunduar

Nuk ka

05

09.01.2023

Kërkesë për informacion mbi aktin administrativ prishje gardhi

17.01.2023

Vënie në dispozicion

Përfunduar

Nuk ka

06

19.01.2023

Kërkesë për informacion në lidhje me investimet e shoqërisë Kurum  , dhe sa jane taksat vjetore që paguan kjo shoqëri  ?

14.2.2023

Kthyer pergjigje vetem ne lidhje me informacionin e pageses se taksave te paguara nga kjo shoqëri

E pa plotë

Nuk ka

07

17.01.2023

Mbi ankimimin ndaj refuzimit për dhënie informacioni

24.01.2023

Vënie në dispozicion

Përfunduar

Nuk Ka

08

23.02.2023

Kërkesë informacion nëse ka ankesa për aromen e pakëndshme të ujit ,  a është ky uj I pijshëm ,  çfarë kapaciteti ka depoja e vendosur në NSHU ?

28.02.2023

Derguar me email  , kerkesa ardhur gabim në Bashkinë Elbasan  , jo koperence e jona , por e UKE

Pa përgjigje

Nuk ka

09

21.03.2023

Kërkesë për informacion në lidhje me hartat e mbarështrimit për ekonomitë pyjore

18.04.2023

Kërkesë nr 2504/1 , Vendosur në dispozicion , Cd

Përfunduar

Nuk ka

10

19.04.2023

Kërkesë informacion  mbi rolin e Bashkisë Elbasan në proçesin e Integrimit Europian  , si dhe shërbimet që ofrohen nga OJF ?

Të dhënat e kordinatorit për njoftimin  dhe konsultimin  publik ?

Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrjeë ?

Aktet që janë konsultuar , dhe mënyra e konsultimit ?

 

26.04.2023

Kthyer përgjigje me email

Përfunduar

Nuk ka

11

04.05.2023

Kërkesë informacion mbi njësinë e krijimit , të Këshillit Vendor 12 të rinisë , dhe  funksionimin e tij .

11.05.2023

Dërguar me email

Përfunduar

Nuk ka

12

12.05.2023

Si është I organizuar shërbimi veterinar  në Bashkinë tuaj , sa është numri I veterinerëve, fondi  I percaktuar , a keni program pune të profilaksisë nëse po na e vendosni në dispozicion , mënyren si I grumbulloni ato etj .

19.05.2023

Përgjigje me email

Përfunduar

Nuk ka

13

16.05.2023

Kërkesë informacion mbi VKB , për miratimin e taksave dhe tarifave vendore

 

 

19.05.2023

Ne webin e Bashkisë  VKB 158 , datë

30.11.2023

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/scan0351.pdf

Përfunduar

Nuk ka

14

24.05.2023

Kërkesë informacioni mbi Projektin Talent Star –Up , kur është afati I përfundimit , sa është vlera monetare e përfituar  ?

26.05.2023

Dërguar me email

Përfunduar

Nuk ka

15

26.05.2023

Kërkesë informacion mbi lejet që janë të papërfunduara në Njësitë  Administrative

30.05.2023

Dërguar me email

Përfunduar

Nuk ka

16

01.06.2023

A është miratuar nga

Këshilli  Bashkiak  Elbasan  , vendim për vendosjen e bustit të Kemal Ataturkut në hapsirat e parkut Rinia  ?

 

06.06.2023

Faqa e w

ebit

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/16-1.pdf

Përfunduar

Nuk ka

17

12.06.2023

Kërkesë për informacion mbi numrin e taksive të palicensuara në qytetin e Elbasanit , dhe nëse po cilat janë masat e marra  nga ju ?

19.06.2023

Dërguar përgjigje me email

Përfunduar

Nuk ka

18

04.07.2023

Sa është numri I punësimeve të reja nga 31 maj , në cilat pozicione nëse ka , kërkojmë të na vihet në dispozicion nësë ka vendimi I emërimit të tyre ?

Në Proçes

Dërguar përgjigje me email

Përfunduar

Nuk ka

19

07.07.2023

A ka pasur Bashkia buxhet vjetor për rininë , A ka të punësuar pranë bashkisë suaj  individë  të moshës 18-29  ? Sa prej tyre janë meshkuj e sa femra ?

  A ka Bashkia forma të tjera bashkëpunimi ?

A ka struktura rinore të ngritura në Bashkinë tuaj dedikuar grupmoshave 15-19 vjeç ?Me kë keni bashkëpunuar për ngritjen e strukturave të tilla ?

21.07.2023

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/19.docx

Përfunduar

Nuk ka

20

13.07.2023

Sa ështe nr aktual I shkollave në Bashkinë Elbasan , Sa ka qenë nr total gjatë vitit 2018 , numri I nxënësve në shkollat 9-vjeçare gjatë vitit 2021-2023 ? Sa shkolla janw mbyllur pwrgjatw viteve 2021-2023 ?

26.07.2023

Dërguar përgjigje me email

Përfunduar

Nuk ka

21

07.08.2023

Informacion ne lidhje me VKB e muajit qeshor

18.08.2023

Informacioni publikuar nw faqen  webit

Përfunduar

Nuk ka

22

15.08.2023

Sa është numri total I familjeve /individë që trajtohen me ndihmë ekonomike ?

Sa është numri total I familjeve që përfitojnë nga ndihma ekonomike

22.08.2023

Dërguar përgjigje me email

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/22-1.pdf

Përfunduar

Nuk ka

23

22.08.2023

A keni  indentifikuar individë të prekur nga fenomenet e ekstremizmit  të dhunshëm ose radikalizmit ?

Individë të prekur ?

A ka bashkëpunim mes bashkisë Elbasan dhe QKEDH ?

A I është dhënë rëndësia e duhur   NJMF në trajnimin e individëve nën moshën 18 vjeç ?

A ju kanë ndihmuar trajnimet ?

A janë Këshillat Vendorë të Sigurisë  Publike funksionale dhe objektive ?

04.09.2023

Dërguar përgjigje me email

Përfundua

Nuk ka

25

14.09.2023

A prodhon energji inceneratori I Elbasanit ?

Sa është sasia e mbetjeve që Bashkia Elbasan depoziton çdo muaj në incinerator ?

Sa është sasia e mbetjeve , sa është  tarifa e depozitimit ?

A është fuksional aktualisht inceneratori I Elbasanit  , nëse po mundeni ten a specifikoni periudhën kur ka qënë funksional e jo ? Në komisionin Hetimor parlamentar të vitit të kaluar Kryetari Bashkisë Elbasan  deklaroi që do vë në zbatim projektin për prodhim energjia nga inceneratori ? A është vënë në zbatim ?

29.09.2023

Dërguar përgjigje me emailhttps://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/251.pdf

Përfunduar

Nuk ka

26

2.10.2023

çfarë faze është proçesi I rindërtimit të shkollës Jonuz Çarçiu ? Sa nxënës mësojnë në këtë shkollë , Sa ka kushtuar ky projekt ?

Në çfarë faze është proçesi I rindërtimit të shkollës Naim Frashëri ? Kur mendohet të përfundojë ? Sa nxënës mësojnë në këtë shkollë , dhe sa ka kushtuar ky projekt ?

Në çfarë faze janë punimet për ndërtimin e rrugës së Funarit ? sa është vlera e investimit , kur priten të përfundojnë këto punime ?Në cilën fazë janë punimet për pastrimin  dhe sistemimin e përroit të Shushicës ? 

16.10.2023

Dërguar përgjigje me email

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/26.docx

Përfunduar

Nuk ka

27

26.10.2023

Informacion mbi shërbimet që ofrohen  për qytetarët e Elbasanit ? Strukturën  në dispozicion , dhe procedurat për të fituar nga shërbimet sociale .

1.11.2023

Dërguar përgjigje me email

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/27.docx

Përfunduar

Nuk ka

28

26.10.2023

Cilat janë arsyet dhe nevojat e Bashkisë Elbasan për të krijuar ECO-Elb ?

A është në dijeni aksioneri kryesor që kapaciteti I ka tejkaluar kapacitetet e 25 mij tonëve ?

Kërkesë për vendosjen ne dispozicion të listpagesës së punonjësve Eko-Elb  ?

Si veprohet me mbetjet e riciklueshme sa wshtw pwrfitimi financiar nga ky proces?

Sa energji elektrike eshte prodhuar pwr vitin 2022-2023 ?

A wshtw nw gjwndje pune inceneruesi ?

 

 

07.11.2023

14.12.2023

Dërguar përgjigje me emai

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/281.pdf

Përfunduar

Nuk ka

29

22.11.2023

Cilat janë investimet në terrene sportive të parashikuara në projekt –raportin e buxhetit 2024 ?

Cfarë ka përfshirë zyra e inovacionit ?

Cilat janë praktikat profesionale që ju ofroni ?

A ka parashikuar bashkia ndonjë nderhyrje për kënd lojrash  ?\

 

 

 

30.11.2023

Dërguar përgjigje me email

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/29.docx

Përfunduar

Nuk ka

30

01.12.2023

Kërkesë informacion  në lidhje me dekorin e qytetit  për vitin 2023 , sa është vlera e sponsorizimeve nga subjekte private ?Sa % të buxhetit të Bashkisë Elbasan  përbën shpenzimi për dekorin e qytetit ?

18.12.2023

Dërguar përgjigje me email

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/301.docx

Përfunduar

Nuk ka

31

22.12.2023

A është konsultuar me publikun Buxheti vjetor 2023 dhe 2024 I bashkisë ? nëse po një kopje të njoftimit.

A është konsultuar me publikun paketa fiskale ?

A është konsultuar me publikun tjetërsiumi I pronave

A janë njoftuar paraprakisht në faqen e internetit ose në stendën e informimit ?

Ajanë njoftuar paraprakisht në faqen e internetit ose stenden e informimit ?

Ashfaqen në faqen e internetit apo stenden e njoftimeve , njoftime për organizimin e dëgjesave Publike ?

A ka qene Bashkia ndonjëherë përfituese e Fondit Social që nga krijimi I tij dhe nëse  po sa ka qenë periudha për të cilën eshte ofruar mbështetje ?

 

10.01.2024

Dërguar përgjigje me email

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/qendra-fatkoje-pergjigje.pdf

Përfunduar

Nuk ka

32

29.12.2023

Sa është shuma e paguar për konsumimin e energjisë elektrike për institucionin tuaj për periudhën 01.10.2021-20.10.2023

15.01.2024

Dërguar email për saktësim informacioni .

Në proçes

Në proçes

33

29.12.2023

Si realizohet ofrimi I shërbimit për kafshët e rrugës ?

Cilat janë masat që merr Bashkia për vaksinimin sterilizimin dhe kastrimin e kafshëve ?

Cila është struktura përgjegjëse për realizimin e këtij procesi

 

15.01.2024

Dërguar përgjigje me email me nr 22/1 prot

https://elbasani.gov.al/wp-content/uploads/2024/01/33-1.pdf

Përfunduar

Nuk ka