Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mbështetje për Bizneset

Lehtësira dhe përjashtimet nga taksa e ndërteses

 

Përjashtohen nga taksa mbi ndërten:

  1. Pronat e shtetit dhe te njesive te qeverisjes vendore, qe perdoren per qellime jofitimprurese;
  2. Pasurite ne pronesi te shtetit, te kaluara me V.K.M., nen administrimin e shoqerive publike shteterore;
  3.  Ndertesat e banimit, qe shfrytezohen nga qiramarresi me qira te paliberalizuara;
  4. Banesat sociale ne pronesi te bashkise;
  5. Pasurite e paluajtshme ndertesa, prone e subjekteve juridike ose fizike, qe ne faze te marreveshjeve me bashkite perdoren nga keto te fundit si banesa sociale;
  6. Ndertesat qe perdoren nga komunitetet fetare, ne funksion te veprimtarise se tyre;
  7. Strukturat akomoduese hotel I resort me kater dhe pese yje, status special, sipas percaktimit ne legjislacionin e fushes se turizmit dhe qe jane mbajtes te nje marke tregtare te regjistruar dhe te njohur nderkombetarisht brand name“;
  8. Ndertesat e banimit, te deklaruara si vendbanim nga kryefamiljaret qe perfitojne vetem pension pleqerie/pension social, kur familja e tyre perbehet vetem nga pensioniste, ose dhe me persona ne ngarkim te tyre, qe jane te paafte per pune;
  9. Ndertesat e banimit te kryefamiljareve qe tr·ajtohen me ndihme ekonomike;
  10. Ndertesat kulturore, nen mbrojtje te perkohshme ose te perhershme, per kohen ne te cilen deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit ne fuqi per monumentet e kultures dhe ose trashegimise kulturore te cilat perdoren vetem per qellime jofitimprurese;