Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mbështetje për Bizneset

Lehtësira dhe përjashtime.

Përjashtohen nga taksa mbi ndërtesën:

  1. pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;
  2. ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare;
  3. pasuritë në pronesi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore.​