Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Si të fillosh një biznes?

QKB-ja ofron shërbim në territor, nëpërmjet sporteleve të shërbimit pranë njësive të qeverisjes vendore, aplikimi mund të bëhet në cdo sportel shërbimi të QKR-së, pavarësisht nga selia apo vendi i ushtrimit të veprimtarisë së subjektit që kërkon regjistrimin.

Çfarë duhet për regjistrimin fillestar?

a.Dokument origjinal identifikimi (pasaportë biometrike, letërnjoftim elektronik), të cilin nëpunësi i sportelit do ta verifikojë, kopjojë dhe skanojë dhe në përfundim do t’ia kthejë aplikantit (përfaqësuesit). Aplikanti nuk duhet te largohet nga sporteli i sherbimit pa marre dokumentin e tij të identifikimit.

b.Dokumente të tjera shoqëruese. Lista e dokumenteve të kërkuara për regjistrimin fillestar është specifike për forma të ndryshme ligjore biznesesh. Pasi është identifikuar lloji i biznesit që do të regjistrohet, aplikanti mund të gjejë listën e dokumenteve shoqëruese, të bashkëngjitur në formën specifike të aplikimit për regjistrim, e cila mund të merret ose në sportelet e QKB-së ose në faqen QKB-ja ofron shërbim në territor, nëpërmjet sporteleve të shërbimit pranë njësive të qeverisjes vendore Pas verifikimeve, nëpunësi i autorizuar (regjistruesi) konstaton se aplikimi është në përputhje me kërkesat e ligjit, brenda afatit maksimal prej 1 (një) dite nga paraqitja e aplikimit ai miraton:

1. kryerjen e regjistrimit;

2. lëshimin e Numrit Unik të Identifikimit (NUIS), gjithashtu i njohur si NIPT;

3. vërtetimin e kryerjes së regjistrimit dhe lëshimin e çertifikatave të regjistrimit (në rast kur biznesi regjistrohet). Këto çertifikata (një për çdo vend ku biznesi kryen aktivitet) mund të merren nga aplikanti (ose person i autorizuar) në çdo sportel shërbimi të QKB-së;

4. kryerjen e publikimit elektronik të regjistrimit në Buletinin e Njoftimeve Zyrtare të Regjistrimit të QKB-së, e cila mund të shihet në faqen zyrtare të QKR-së, ditën pas miratimit të regjistrimit.

Pas miratimit te regjistrimit fillestar te subjektit dhe marrjes se Nipt subjekti duhet te paraqitet per te filluar procedurat tatimore prane sporteleve te Taksave dhe Tarifave Vendore ,Bashkia Elbasan si dhe prane sporteleve te Sherbimit Taksapagues prane Drejtorise Rajonale Tatimore Elbasan.

 

Në kuadër të zbatimit të paketës fiskale, Ligjit nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” me ndryshimet e fundit, miratimit të

Vendimi nr.119, dt.14.12.2021 “Për miratimin e taksave e tarifave vendore në Bashkinë Elbasan ”për vitin 2022 Për miratimin e paketes fiskale periodike” viti 2017 efektet ligjore të të cilit fillojnë nga data e regjistrimit fillestar te subjekteve prane QKB per qëllim saktësimin e detyrimit për Taksat dhe Tarifat Vendore për Bashkinë Elbasan të gjithë subjektet taksapagues bëjnë deklarimet e tyre si më poshtë vijon:

1)Te gjithe subjektet Fizik apo Juridike deklarojne siperfaqen se truallit apo ndertese ku ushtrohet aktiviteti te disponueshem me dokumenta hipotekor apo cdo dokument tjeter ligjor.

2)Fotokopjen e çertifikata,ekstrakti i registrimit si dhe mjetit te identifikimit (pasaporte biometrike ose karte identiteti)

-Pagesa e Detyrimit Tatimor mund te kryhet ne cdo Banke te nivelit te dyte apo prane zyrave te Postes Shqiptare.

-Mospagesa e detyrimit tatimore brenda afatit ligjor 31 korrik te viti ushtrimor aktual 2018 shoqerohet me 1.8% gjobe per cdo muaj vonese likujdimi te Taksave dhe Tarifave Vendore mbeshtetur ne Vendimin te Keshillit Bashkiak Nr.144 date 22.11.2018.