Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Programi i Transparencës

PROGRAMI I TRANSPARENCË PËR BASHKINË ELBASAN

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Bashkinë Elbasan. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit, në kuadër të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” (LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Bashkia Elbasan dërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. Bashkia do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së bashkisë, nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare www.elbasani.gov.al si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste / përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse, e cila prodhon ose administron dokumentin.

Në përmbajtje të programit të transparencës evidentohet skema e publikimit, e cila pasqyron menutë ku adresohet dokumenti në faqen zyrtare në internet. Përveç kësaj, çdo dokument është i aksesueshëm edhe në skemë.

Dokumentacioni i bërë publik, do të jetë i përditësuar në formë e përmbajtje. Faqja zyrtare e bashkisë është ndërtuar në atë formë që mundëson informacion për publikun, pa kërkesë, në format lehtësisht të kuptueshëm. Në rubrikat e faqes zyrtare pasqyrohen edhe informacione që karakterizohen nga kufizime të identifikimit të të dhënave personale, për shkak të ruajtjes së privatësisë së individëve / subjekteve, të të dhënave, etj.

Skema e publikimit paraqitet nëpërmjet tabelës përmbledhëse të evidentuar në këtë  program.

    II. PARIME TË PËRGJITHSHME

Parimet kryesore në të cilat mbështetet Programi i Transparencës së AP -së janë:

 1. “E drejta për informim” është e drejtë Kushtetuese e parashikuar në nenin 23 të saj, e aksesueshme nga të gjithë pa asnjë përjashtim.
 2. Prezumimi i publikimit maksimal të të dhënave: Bashkia ushtron funksione publike, për rrjedhojë informacioni që rrjedh nga veprimtaria e tij publikohet në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 3. Zbatimi korrekt i ligjit dhe dispozitave ligjore që rregullojnë në mënyrë të posaçme veprimtarinë e AP-së dhe përkatësisht: Ligji nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
 4. Informacioni përshtatet në gjuhë të qartë e të kuptueshme.
 5. Organ mbikëqyrës i proçedurave të informimit publik është Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale” (këtej e tutje KDIMDP).
 6. Rishikimi i programit të transparencës bëhet sipas së njëjtës proçedurë, përmes së cilës është bërë miratimi i tij.
 7. Informacioni publik  pa kërkesë duhet të jetë:  
 • I plotë
 • I saktë
 • I përditësuar
 • I thjeshtë në konsultim
 • I kuptueshëm
 • lehtësisht i aksesueshëm
 • I pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të autoritetit publik

    III. INFORMACIONI QË BËHET PUBLIK, PA KËRKESË

Informacioni i lejuar për publikim është shprehimisht i parashikuar në nenin 7 të ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”.

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Bashkia Elbasan vendos në dispozicion të publikut, në faqen e tij të internetit www.elbasani.gov.al dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mëposhtme të informacionit:

 • Strukturën organizative të autoritetit publik
 • Tekstet e plota, të konventave që janë ratifikuar, të ligjeve, të akteve nënligjore, të kodeve të sjelljes, dokumente politikash, të manualit ose ndonjë dokument tjetër që ka lidhje me ushtrimin e funksioneve të tij dhe që prek publikun e gjerë.
 •  Informacion për proçedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim, si dhe proçedurat e ankimit të vendimit përkatës.
 • Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit.
 • Të dhëna për arsimin, kualifikimet dhe pagat e funksionarëve, të cilët kanë detyrimin për deklarimin e pasurisë, sipas ligjit, strukturat e pagave për nëpunësit e tjerë, si dhe një përshkrim të proçedurave të zgjedhjes, kompetencave dhe detyrave të funksionarëve të lartë të autoritetit publik dhe proçedurën që ata ndjekin për të marrë vendime.
 • Mekanizmat monitorues dhe të kontrollit që veprojnë mbi autoritetin publik, përfshirë planet strategjike të punës, raportet e auditimit nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ose subjekte të tjera, si dhe dokumentet që përmbajnë tregues të performancës së autoritetit.
 • Të dhëna për buxhetin dhe planin e shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara, si dhe çdo raport vjetor për zbatimin e buxhetit. Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e liçencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e liçencuara.
 •  Informacion për proçedurat e prokurimit apo proçedurat konkuruese të koncesionit / partneritetit publik privat, përkatësisht, sipas parashikimeve të ligjit nr.9643 datë 20.12.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar dhe të ligjit nr. 125/2013 “Për konçesionet dhe partneritetin publik privat” i ndryshuar, që kryhen për llogari të autoritetit publik, duke përfshirë:  listën e kontratave të lidhura, shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve apo mallrave të kontraktuara, informacionin për zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme.
 • Informacion për shërbimet që autoriteti i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimit, një përshkrim të kategorive dhe formave të ndihmës shoqërore, subvencioneve të dhëna nga autoriteti publik dhe të proçedurave për t’i përfituar ato, informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh, çdo informacion tjetër që gjykohet i dobishëm nga autoriteti publik.
 • Çdo mekanizëm dhe proçedurë për bërjen e kërkesave dhe ankesave, në lidhje me veprimet ose mosveprimet e autoritetit publik, proçedura, përmes së cilës personat e interesuar mund të paraqesin mendimet e tyre apo të ndikojnë në çfarëdo mënyre tjetër në hartimin e ligjeve, të politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP-së, një përshkrim të thjeshtë të sistemit që përdor autoriteti publik për mbajtjen e dokumentacionit, të llojeve, formave të dokumenteve, si dhe të kategorive të informacionit që bëhet publik pa kërkesë.
 • AP-ja, gjithashtu, krijon dhe arkivon një kopje dixhitale të faqes zyrtare të tij në internet, të plotësuar me informacionin që kërkohet në programin e miratuar të transparencës, si dhe për metodat, mekanizmat dhe periodicitetin e publikimit të informacioneve publike, të cilat vihen në dispozicion të publikut, pa kërkesë.
 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP-ja.

Informacioni i publikuar sipas kësaj skeme, përditësohet sa herë ai ndryshon.

IV. TABELA PËRMBLEDHËSE E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS SË BASHKISË ELBASAN

KATEGORITË E INFORMACIONIT PUBLIK PA KËRKESËBAZA LIGJOREDOKUMENTI/ PËRMBAJTJAAFATI KOHOR PËR PUBLIKIMMËNYRA E PUBLIKIMITSTRUKTURA PËRGJEGJËSE
Përshkrimi i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të Bashkisë Elbasan Neni 7/1/aVendimi për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Elbasan dhe institucioneve vartëse. Organigrama e funksionimit të administratës Rregullorja e funksionimit të BashkisëMenjëherë pas shprehjes së ligjshmërisë nga prefektiVendimet e Këshillit1.Koordinatori
2. Drejtoria e Administratës dhe Burimeve Njerëzore
Akte ndërkombëtare; ligje; akte nënligjore; dokument politikash; dokument tjetër
Neni 7/1/bLigji 139/2015, “Për Vetqeverisjen vendore”
Ligji119/2014 “Për të drejtën e informimit”
Ligji nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
Ligji 152/2013 “Për nëpunësin civil”
Ligji 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike
Pas botimit në Fletoren Zyrtare. Sipas procedurave të miratimit në Këshill Bashkiak 1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2.Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
3.Drejtoria Juridike
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatësNeni 7/1/c/gDokument shpjegues për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim. Formularin tip për kërkesë për informacion, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim si dhe procedurat e ankimit të vendimit përkatësMenjëherë1.Drejtoria e Informacionit
2.Koordinatori për të Drejtën e Informimit
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimitNeni 7/1/çDokument me informacion të detajuar me të dhëna për vendodhjen e zyrave të Bashkisë Elbasan, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimitMenjëherë pas miratimit të proramit të transparencës së Bashkisë ElbasanAdresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Qemal Stafa”,
Tel, +355 54 400152
E-mail: bashkiaelbasan@elbasani.gov.al

Koordinatori për të drejtën e infromimit Aida Talelli
E-mail: aida.urupi@elbasani.gov.al
Tel: 054 400 171
Koordinatori për të drejtën e informimit
Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeveNeni7/1/dPërdhkrimi i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve sipas përcaktimeve të ligjit 139/2015, “Për Vetëqeverisjen vendore”1.Menjëherë pas miratimit të programit të transparencës së Bashkisë Elbasan,
2.Pas njoftimeve të herë pas hershme
1.Drejtoria e Administratës dhe Burimeve Njerëzore
2.Koordinatori për të drejtën e informimit
Mekanizmat monitorues; raporte auditi; dokumentet me tregues performanceNeni7/1/dhMekanizmat monitorues, raporte auditi, dokumente me tregues performanceMenjëherë pas përfundimit zyrtar të kontrollit të autoritetit auditues1.Drejtoria e Auditit të Brendshëm
2.Drejtoria e Financës
3.Drejtoria e Buxhetit
4.Koordinatori për të drejtën e informimit
BuxhetiNeni 7/1/eVKB “Për miratimin e Buxhetit të Bashkisë Elbasan”Sipas procedurave të miratimit në Këshill Bashkiak1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2..Drejtoria e Financës
3..Drejtoria e Buxhetit
4.Koordinatori për të drejtën e informimit
Informacion për procedurat e prokurimitNeni 7/1/eInformacion për procedurat e prokurorimit apo procedurat konkurruese të koncesionit/partneritetit publik/privat.
Ligji nr.9643, datë 20.12.2006 “Për prokurorimin publik ” i ndryshuar;
Ligji nr.125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik, privat” i nryshuar
Regjistri i parashikimeve të prokurimeve publike
Regjistri i realizimit të prokurimeve publike
Menjëherë pas miratimit të procedurave nga titullari i entit prokurues- Bashkia Elbasan 1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2.Drejtoria e prokurimeve publike
Shërbimet e bashkisë për publikun Neni 7/1/fInformacion për shërbimet që bashkia i jep publikut, përfshirë standardet për cilësinë e shërbimitMenjëherë1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2.Drejtoritë sipas shërbimeve që ofrojnë
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj.Neni 7/1/gjDokument shpjegues për mënyrën e paraqitjes së mendimeve në hartimin e p/akteve etjMenjëherë1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2.Koordinatori për njoftimin dhe konsultimin publik
Mbajtja e dokumentacionit nga Bashkia ElbasanNeni 7/1/hDokument shpjegues përmbledhëse për menyrën dhe llojin e dokumentacionit që administron Bashkia Elbasan dhe mënyrën e shfrytëzimit të këtij dokumentacioni nga publiku Menjëherë1.Ligji nr.9754, datë 06/11/2003 “Për arkivat”
2.Ligji 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2.Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve operacionale
3.Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve organizative
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të këtij ligji nr.119/2014Neni 7/1/iRegjistri i kërkesave dhe përgjegjësive sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”Menjëherë1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2.Drejtoria e Informacionit
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpeshNeni 7/1/kFormularë të ndryshëm aplikimiMenjëherë1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2.Drejtoria e Informacionit
Informacione të tjera të dobishmeNeni 7/1/lTë gjitha vendimet e Këshillit Bashkiak; Njoftimet e punësimit me të dhëna sipas përcaktimeve të bëra nga Ligji nr.152/2013 “Për nëpunësit civil”. Informacione mbi aktivitetet e Bashkisë.Sipas afateve ligjore të miratimit dhe publikimit të tyre.1.Koordinatori për të drejtën e informimit
2. Drejtoria e Administratës dhe Burimeve Njerëzore
3.Drejtoria e Informacionit

V.PUBLIKIMI

Në përputhje me këtë program transparence të miratuar, Bashkia Elbasan vendos në dispozicion të publikut në faqen e tij të internetit [www.elbasani.gov.al] dhe në mjediset e pritjes së publikut, kategoritë e mësipërme, në një menu të veçantë të titulluar “Programi i Transparencës”.

VI.MONITORIMI

Komisioneri për të Drejtën e  Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale monitoron zbatimin e ligjit për të drejtën e informimit, duke nxitur parimin e transparencës në punën e autoriteteve publike, veçanërisht duke sensibilizuar dhe informuar për çështje të së drejtës së informimit.

Komisioneri bën rekomandime për autoritetet publike, lidhur me konceptimin dhe zbatimin e programeve institucionale të transparencës.