Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rregullorja e Konsultimeve me Publikun

6.4 Akte për të cilat  është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik :

Këshilli Bashkiak ose Këshilli i qarkut, përpara shqyrtimit dhe miratimit të akteve zhvillon seanca këshillimi me bashkënsinë të cilat janë të detyrueshme në rastet:

  • Zgjedh nga përbërja e vet komisionet e këshillit dhe miraton rregulloren e brendshme të funksionimit të vet.
  • Miraton buxhetin dhe ndryshimet e tij. Në vendimet për miratimin e buxhetit, miraton gjithstu edhe numrin maksimal të punonjësve të bashkisë, si dhe të njësisë e institucioneve  buxhetore në varësi të bashkisë.
  • Miraton thetërsimin ose dhënien në përodrim të pronave të të tretëve.
  • Vendos për taksat dhe tarifat vendore
  • Miraton norma, standarte e kritere për rregullimin dhe disiprinimin e funksioneve që i janë dhënë atij me ligj, si dhe për mbrojtjen e garantimin e inetresit publik.

6.3 Dispozitat e brendshme rregullatore për këshillimin me publikun:

  • Procedurat, afatet dhe mënyrat e organizimit për çdo lloj formë konsultimi:
Shkarkoni këtu
  • Struktura përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim: Këshilli Bashkiak

RREGULLORE E BRENDSHME E KËSHILLIT BASHKIAK, 2022 (programi BtF)

Shkarkoni këtu