Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bashkia Elbasan shpall thirrjen për aplikime për përfitimin e bursave nga nxënësit e shkollave 9-vjeçare, pjesë e komunitetit Rom dhe Egjyptian.

Bashkia Elbasan në bashkëpunim me Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërine, me financimin e Bashkimit Evropian është duke implementuar projektin “Integration of ethnic groups through education and employment, në Bashkinë Elbasan. Nëpërmjet këtij projekti synohet të rritet përfshirja në shkollë, jo vetëm sasiore por edhe cilësore e fëmijëve romë dhe egjiptianë në arsimin e detyruar. Për sa më sipër, Bashkia Elbasan shpall thirrjen për aplikime për përfitimin e bursave nga nxënësit e shkollave 9-vjeçare, pjesë e komunitetit Rom dhe Egjyptian.

Kriteret për përfitimin e bursave janë si më poshtë: I. Kriteret Akademike Të jetë frekuentues i shkollave 9-vjeçare: “Qemal Haxhihasani”, “Hamit Mullisi” dhe “Fadil Gurmani”. II. Kriteret sociale Të jetë pjesë e komunitetit Rom/Egjyptian Ti përkasin kategorisë së shtreses në nevojë: ndihme ekonomike (prind i një fëmije që trajtohet nga PAK; statusin jetim; fëmijë të personave që gëzojnë statusin e invalidit; nxënës me një prind gjallë; Dokumentacioni për aplikimin:

1. Fotokopje e Kartës së Identitetit (prind & femijë)/Çertifikatë;

2. Vërtetim shkolle mbi frekuentimin e vitit të mëparshëm 2023-2024;

3. Çertifikatë familjare;

4. Vërtetim i ndihmës ekonomike;

5. Vërtetim i të ardhurave nga PAK;

6. Dëftesa (Arritjet akademike)/vërtetim notash;

Afati për aplikim është deri në datën 28/03/2024.

Dokumentacioni duhet të dorezohet dorazi ose me postë në adresen e mëposhtme: Bashkia Elbasan, rruga: “Qemal Stafa”, Elbasan, tek Drejtoria Arsimit, Bashkia Elbasan Për çdo informacion lidhur me aplikimin dhe dokumentacionin e nevojshëm mund të kontaktoni me znj. Evis Stafa, ose me, nr.cel 0695286590, Person kontakti Znj. Evis Stafa.