Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftime

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”,i  ndryshuar,  Ligji nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar,  Bashkia  Elbasan shpall procedurën  e konkurimit për vendin e lirë të punës :

  • Zv/ Drejtor, pranë konviktit   të arsimit  parauniversitar”Ymer Tola”

 Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1) Të jetë shtetas shqiptar;

2) Të ketë arsim të lartë

3) Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;

4) Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;

 5) Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të formës së prerë;

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1) Kërkesë për aplikim (me shkrim dore);

2) Curriculum Vitae;

3) Fotokopje e Kartës së Identitetit;

4) Çertifikatë e përbërjes familjare;

5) Fotokopje e diplomës së shkollës dhe lista e notave e noterizuar;

6) Fotokopje e librezës së punës;

7) Raport mjeko-ligjor;

8) Vërtetim i gjendjes gjyqësore;

9) Dy fotografi (2.5 x 3.5 cm)

Dorëzimi i dokumentave  dorazi  pranë Bashkisë Elbasan  në Drejtorinë e Administratës dhe Burimeve Njerëzore  duhet të bëhet brenda datës 09.07.2022.

Njoftim Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.1147, datë 09.12.2020 “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Portali unik qeveritar e-albania” dhe për miratimin e rregullave “për mënyrën e funksionimit të pikës së vetme të kontaktit”, Urdhrit të Kryeministrit, Nr. 153 Prot., datë 25.11.2019 “Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve vetëm online nga data 01.01.2020”, si dhe shkresën e Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit nr.335 prot., datë 17.01.2022, protokolluar me tonën nr.prot.137, datë 20.01.2022, ju njoftojmë se duke filluar nga data 01.05.2022 shërbimi për shtyrjen e afatit për vazhdimin e procedurave të kreditimit në zbatim të pikave 24, 25 dhe 26 të VKM nr.453, datë 03.07.2019 “Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe procedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuara nga shteti”, do të kryhet vetëm nëpërmjet platformës e-Albania.

Për vijueshmëri sa më të mirë të këtij procesi Bashkia Elbasan ofron asistencën e saj nga ora 8:00-10:00 pranë zyrës së informacionit për individët të cilët kërkojnë të aplikojnë në platformën e-Albania për këtë program.

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !