Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftime për qytetarët

Njoftim Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.1147, datë 09.12.2020 “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Portali unik qeveritar e-albania” dhe për miratimin e rregullave “për mënyrën e funksionimit të pikës së vetme të kontaktit”, Urdhrit të Kryeministrit, Nr. 153 Prot., datë 25.11.2019 “Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve vetëm online nga data 01.01.2020”, si dhe shkresën e Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit nr.335 prot., datë 17.01.2022, protokolluar me tonën nr.prot.137, datë 20.01.2022, ju njoftojmë se duke filluar nga data 01.05.2022 shërbimi për shtyrjen e afatit për vazhdimin e procedurave të kreditimit në zbatim të pikave 24, 25 dhe 26 të VKM nr.453, datë 03.07.2019 “Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe procedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuara nga shteti”, do të kryhet vetëm nëpërmjet platformës e-Albania.

Për vijueshmëri sa më të mirë të këtij procesi Bashkia Elbasan ofron asistencën e saj nga ora 8:00-10:00 pranë zyrës së informacionit për individët të cilët kërkojnë të aplikojnë në platformën e-Albania për këtë program.

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !

Njoftim për proçesin e “Buxhetimit me Pjesëmarrje”.

Të nderuar qytetarë, duke nisur nga data 29 Tetor, 2021, Kryetari i
Bashkisë Elbasan, Z.Gledian LLATJA, Ju fton të bëheni pjese e
vendimmarrjes tonë të përbashkët, nëpërmjet pjesëmarrjes dhe angazhimit
tuaj në proçesin e “Buxhetimit me Pjesëmarrje”, në të gjitha Njësitë
Administrative dhe lagjet e qytetit.

Prej më shumë se një dekadë tashmë, ju njiheni me këtë proçes, i cili
për nga rëndësia zë vendin kryesor, pasi jeni ju që përcaktoni
prioritetet tuaja dhe ndikoni drejtpërdrejt në vendimmarrje.

Përpara hartimit të buxhetit të vitit pasardhës, për Bashkinë e
Elbasanit është e rëndësishme të vlerësojë mendimin dhe gjykimin e çdo
qytetari, për këtë është e domosdoshme pjesëmarrja juaj.

Më poshtë, po ju paraqesim axhendën e takimeve në kuadër të proçesit të
Buxhetimit me pjesëmarrje, në bazë lagjesh dhe Njësish Administrative:

Njoftim mbi dëgjesën publike për Rishikimin e Dokumentit të Planit të Përgjithshem Vendor me Proçedurë të Thjeshtuar

Mbeshtetur ne ligjin nr. 107/2014, date 31.07.2014, per “Planifikim dhe zhvillimin e territorit” (i ndryshuar), neni 13, shkronja “b”, neni 24, Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 686, date 22.11.2017, “Per Miratimin e Rregullores se Planifikimit te Territorit”, i ndryshuar, neni 26, neni 6, Keshillimi dhe takimi publik, udhezimin e Agjencise Kombetare te Planifikimit te Territorit nr. 1, date 22.02.2019, per “Hartimin, bashkerendimin, miratimin dhe kontrollin e procesit te rishikimit te dokumenteve te Planeve te Pergjithshem Vendore me procedure te thjeshtuar”;

Bashkia Elbasan dote organizoje- Degjesen Publike per Rishikimin e Dokumentit te Planit te Pergjithshem Vendor me Pro9edure te Thjeshtuar.

Degjesa publike qe do te zhvillohet diten e Enjte, me date 04.11.2021, ora 12:00 ne “Teatrin Skampa” Elbasan.

Subjekte private dhe pale te interesuara per bashkepunim jane te ftuar per te mane pjese ne diskutim per hartimin perfundimtar te draft propozimit per rishikimin e Dokumentit te Planin te Pergjithshem Vendor me Proi;edure te Thjeshtuar .

Bejme me dije se, materiali i propozuar per ndryshim per Rishikimin e Planit te Pergjithshem Vendor, i vleresuar dhe i percjelle ne Agjencine Kombetare te Planifikimit te Territorit , sipas detyrimit ligjor, gjendet i publikuar ne faqen elektronike zyrtare te Bashkise Elbasan www.elbasani.gov.al.

Njoftim mbi mbledhjen e Këshillit Bashkiak

Në datë 29 Shtator 2021, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan online ne programin ZOOM me këtë rend dite:

1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Gusht 2021.

1/1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht 2021.

2. Mbi miratimin e nisjes së proçedures për marrjen me qira të një ambjenti (strehëz emergjence) për Forumin e Gruas Elbasan.

3. Marrje me qira ambjent/sallë (rinovim kontrate) për të zhvilluar mbledhje të Administratës së Bashkise.

4. Mbi miratimin e monitorimit të buxhetit për 4-mujorin e dytë të vitit 2021.

5. Transferim fondesh në buxhet.

6. Për miratimin e çmimit të shitjes dru zjarri në fushën e Bashkisë Elbasan.

Të gjithë qytetarët e interesuar mund të kërkojnë akses për të degjuar “live” takimin në programin Zoom dhe gjithashtu nëse kanë për të diskutuar të kontaktojnë me email sekretarin e Këshillit Bashkiak z. Klajdi Gripshi në adresën e email-it klajd_gripshi@yahoo.it

Zgjedhje Parlamentare 2021

​​Koordinatori nga Bashkia Elbasan eshte: Z.Shefqet Bullari, Koordinator i Njesive administrative dhe Lagjeve, Bashkia Elbasan email: shefqet.bullari@elbasani.gov.al nr tel : 0683024866 Orari: E hënë – E enjte 08:00 – 16:30 E premte: 08:00 – 14:00shkarkoni si me poshte:​  RREGULLAT E RAPORTIMITTË VEPRIMTARIVE ME KARAKTER PUBLIK TË ÇDO INSTITUCIONI PUBLIK, E ME KAPITAL SHTETËROR, AGJENCIVE, ENTEVE SHTETËRORE, KATEGORITË E VEPRIMTARIVE TË NDALUARA, SI DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES DHE PËRDORIMIT TË BURIMEVENJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE PARA ZGJEDHJEVE

Shkarkoni per me shume kriteret