Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftim Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.673, datë 22.11.2017 “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, i ndryshuar, Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.1147, datë 09.12.2020 “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Portali unik qeveritar e-albania” dhe për miratimin e rregullave “për mënyrën e funksionimit të pikës së vetme të kontaktit”, Urdhrit të Kryeministrit, Nr. 153 Prot., datë 25.11.2019 “Për marrjen e masave dhe rregullimin e dispozitave ligjore për aplikimin e shërbimeve vetëm online nga data 01.01.2020”, si dhe shkresën e Agjensisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit nr.335 prot., datë 17.01.2022, protokolluar me tonën nr.prot.137, datë 20.01.2022, ju njoftojmë se duke filluar nga data 01.05.2022 shërbimi për shtyrjen e afatit për vazhdimin e procedurave të kreditimit në zbatim të pikave 24, 25 dhe 26 të VKM nr.453, datë 03.07.2019 “Për masën e subvencionit të interesave të kredisë dhe procedurën e dhënies së tij për familjet që përfitojnë banesë me kosto të ulët, me kredi të lehtësuara nga shteti”, do të kryhet vetëm nëpërmjet platformës e-Albania.

Për vijueshmëri sa më të mirë të këtij procesi Bashkia Elbasan ofron asistencën e saj nga ora 8:00-10:00 pranë zyrës së informacionit për individët të cilët kërkojnë të aplikojnë në platformën e-Albania për këtë program.

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin !