Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Bashkia Elbasan

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë subjektet taksapagues qe ushtrojne aktivitet ekonomik ose zoterojne nje apo me shume prona (te kategorise njesi sherbimi, tregtimi, etj) në territorin e Bashkise Elbasan se ne zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 116 date 30.11.2023 jane gjeneruar taksat dhe tarifat vendore per vitin 2024. Afati i pagesës së taksave dhe tarifave vendore për vitin 2024 është data 31 Korrik 2024.

Pagesa e detyrimit tatimor mund te kryhet prane Postes Shqiptare, bankave te nivelit te dyte ose Unionit Financiar. Per mospagese ne afatin e caktuar aplikohet kamatvonese ne masën 1.8% çdo muaj, por jo me shume se 12 muaj.

Per pagesat qe kryhen pas dates 31 korrik 2024 nis aplikimi i masave shtrenguese te parashikuara ne ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqiperise” i ndryshuar.

Për çdo paqartësi dhe informacion si dhe per te terhequr faturen e detyrimit tatimor, ju lutem paraqituni prane sportelit te sherbimit te D.T.T.V.-se ne kat te pare tek Bashkia e Re.

Njoftim : “Rivitalizim dhe Rikonstruksion i “Tregut Fruta Perime”

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 32 datë 28.013.2024, i cili ka miratuar fillimin e proçedurave të shpronësimit për pasuritë që preken nga realizimi i projektit me interes publik, “Mbi miratimin në parim të fillimit të proçedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit, me interes publik  “Rivitalizim dhe Rikonstruksion i “Tregut Fruta Perime”, në lagjen “Kongresi Elbasanit” në  Z.K 8521”, nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi”””, mbështetur në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndyshuar, ligjin nr. 8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, i ndryshuar, kërkohet që brënda datës 30.04.2024, pronari/ët e pasurive ose të tretë të cilëve i’u preket pasuria, të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Pronave Publike, fotokopje të noterizuar të dokumenteve të pronësisë lëshuar nga ASHK Elbasan si dhe fotokopje karte identiteti

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar) dhe ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Bashkia e Elbasan shpall proçedurat e konkurimit për vendin e lirë të punës:

Drejtor në Drejtorinë e Mjedisit, Bujqësisë dhe Veterinarisë pranë Agjensisë  së Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit.

KREU I- Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës

Drejtori i Drejtorisë së Mjedisit, Bujqësisë dhe Veterinarisë e ushtron detyrën e tij pranë Agjensisë së Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit. Ai ka në vartësi të tij Inspektoriatin e Mjedisit, Sektorin e Veterina     risë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, dhe Sektorin e Bujqësisë. Kjo drejtori harton politikat dhe kryen kontrolle për zbatimin e ligjshmërisë në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Koordinon punën me drejtori dhe sektorë të tjerë brenda dhe jashtë agjënsisë në përputhje me politikat e bashkisë në fushën e e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.
 • Verifikon përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.
 • Zhvillon analiza periodike me stafin e drejtorisë.
 • Propozon politika e programe zhvilluese   e stimuluese sipas sektoreve, duke orientuar studime dhe vlerësime përkatëse.
 • Merr pjesë në mbledhje, takime e seminare të ndryshme me institucione shtetërore dhe organizata jofitimprurëse për fushat që mbulon.
 • Harton rregulloren e Drejtorisë.
 • Sipas nevojave dhe kërkesës së Kryetarit të Bashkisë, përgatit projekt – urdhëra dhe projekt – vendime, të cilët i paraqen atij për miratim, praktikë kjo që shërben për organizimin dhe kontrollin e punës në drejtori.
 • Siguron që, burimet materiale, financiare dhe njerëzore, në dispozicion të kësaj drejtorie të përdoren në mënyrë të tillë që objektivat dhe misioni përkatës të realizohen në mënyrë efiçente dhe efikase, duke respektuar të gjithë kuadrin normativ dhe rregullator në fuqi.
 • Përcakton objektivat dhe planifikon veprimtarinë e drejtorisë.
 • Organizon dhe shpërndan punën në drejtori, me qëllim aritjen e objektivave të drejtorisë.
 • Miraton planet mujore të sektorëve që ka në vartësi.
 • Ndjek dhe kontrollon punën që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve në vartësi dhe punonjësit, për përcaktimin dhe dhënien e zgjidhjeve ligjore në afatet e caktuara.
 • Udhëzon stafin në përmbushjen e aktiviteteve të përditshme dhe koordinon drejtpërdrejt veprimtarinë e tyre.
 • Zgjidh probleme lidhur me aktivitetet e përditshme që ndikojnë në arritjen e rezultateve të drejtorisë.
 • Zbaton me përpikëmëri veç të tjerave, kërkesat ligjore në fushën e Kodit të Punës, etikës, dhe mënjanimin e konfliktit të interesit për punonjësit që ka në vartësi.
 • Mbi bazën e realizimit të detyrave sipas pozicioneve të punës që kanë punonjësit në vartësi, në fund të vitit vlerëson, aftësitë dhe performancën e përgjithshme e nëpunësve të drejtorisë, duke përgatitur vlerësimet me shkrim të rezultateve në punë, duke gjykuar mbi ecurinë e punës dhe duke vendosur në dukje fushat në të cilat janë të nevojshme përmirësime.
 • Raporton dhe përgjigjet direkt tek Drejtori i Përgjithshëm.

KREU II – Kërkesa të përgjithshme për pranimin:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
 • Të ketë përvoja pune të mëparshme të paktën 5 vjet.
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 • Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

KREU III-Dorëzimi i dokumenteve

Kandidati duhet të dorëzojë dorazi ose me postë dokumentacionin e kërkuar pranë Drejtorisë së Administratës dhe Burimeve Njerëzor të Bashkisë Elbasan, deri në datën   04.01.2024.

 1. Kërkesë me shkrim drejtuar institucionit të Bashkisë Elbasan;
 2. Fotokopje e ID (kartë identiteti);
 3. Jetëshkrim (CV);
 4. Çertifikatë familjare;
 5. Një numër kontakti (e-mail) si dhe adresën e plotë të vendbanimit;
 6. Diplomë dhe listë notash (fotokopje e noterizuar);
 7. Raport mjeko-ligjor për aftësi në punë;
 8. Referencë me karakteristika specifike nga punëdhënësi i fundit (opsionale);
 9. Vërtetim që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor:
 11. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
 12. Vërtetim i Gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti);
 13. Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror, edukimit dhe në fushën e aftësisë së kufizuar (nëse ka);
 14. Fotokopje të librezës së punës.

Dokumentacioni i mësipërm të shoqërohet me listë e inventarizuar e dokumentacionit të dorëzuar, e nënshkruar nga kandidati.

Mungesa e njërit prej dokumenteve të mësiperme apo pavlefshmëria e tyre sjell skualifikimin e konkurrentit

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, do të shpallet lista e kandidatëve të kualifikuar, në lidhje me dokumentacionin e paraqitur, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen nëpërmjet adresës eletronike për shkaqet e moskualifikimit.

Kreu IV – Mënyra e vlerësimit do të jetë:

Vlerësimi i dokumentacionit 40 pikë
Vlerësimi i intervistës me gojë 60 pikë
Në përfundim të proçedurës së vlerësimit, kandidati që merr mbi 70 pikë në total do të shpallet kandidat i kualifikuar për plotësimin e vendit të lirë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi:

 • Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 • Ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar);
 • Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar);
 • Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 • Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”;
 • Ligjin nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr. 8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.
 • Ligjin nr.9180 datë 05.02.2004 “Për statistikat Zyrtare”, i ndryshuar;
 • Legjislacionin në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar) dhe ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Bashkia e Elbasan shpall proçedurat e konkurimit për vendin e lirë të punës:

Përgjegjës, Sektori i Inspektimit të Pyjeve, në Drejtorinë e Pyjeve pranë Agjensisë  së Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit.

KREU I – Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës

Përgjegjësi i Sektorit të Inspektimit të Pyjeve e ushtron detyrën e tij pranë Agjensisë së Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit. Ai ka në vartësi të tij Inspektoriatin e Mjedisit, Sektorin e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, dhe Sektorin e Bujqësisë. Kjo drejtori harton politikat dhe kryen kontrolle për zbatimin e ligjshmërisë në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:     

 • Siguron zbatimin e politikave lokale e kombëtare për ruajtjen e natyrës, menaxhimin Pyjeve e Kullotave të Bashkisë.
 • Lehtëson dhe koordinon zbatimin e planeve të menaxhimit për zonat e gjuetisë  dhe të veprimit për llojet floristike e faunistike, në nivel lokal.
 • Monitoron realizimin e praktikave më të mira në mbrojten e Pyjeve dhe Kullotave nën juridiksionin administrativ të tij.
 • Ndjek zbatimin e masave mbrojtëse për tipet e habitateve të listuara në Anekset e Direktivës së Habitatit dhe të zonave të veçanta të ruajtjes.
 • Ndihmon në zbatimin e rregullave administrative për mbrojtjen e Pyjeve, Kullotave, ekosistemeve, habitateve dhe peizazhin.
 • Ka vartësi dhe raporton përgjigjet para drejtorit të drejtorisë dhe kur i kërkohet, para Drejtorit të Përgjithshëm, për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara nga ana e tij dhe punonjësve që punojnë në këtë sektor.
 • Ka në vartësi specialistët e sektorit, të cilëve u ndan detyrat dhe kontrollon zbatimin e tyre.
 • Pergatit plane pune dhe veprimi për arritjen e objektivave të sektorit në periudha afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata dhe i dergon per miratim tek Drejtori i Drejtorisë.
 • Drejton dhe menaxhon procesin për përcaktimin e instrumenteve dhe indikatorëve kyç për matjen e performancës së sektorit, vlerësimin e performancës në mënyrë periodike dhe propozon masa/ndërhyrje në kuadër të përmirësimit të performancës.
 • Drejton dhe menaxhon punën për funksionimin eficient të strukturave organizative të sektorit të pyjeve, duke vlerësuar ekzekutimin e të gjithë funksioneve dhe aktivitetit të planifikuar.
 • Kontrollon dhe monitoron aktivitetet e sektorit dhe siguron përmbushjen e objektivave të strukturës së tij, duke u mbështetur në rregullat dhe procedurat e institucionit dhe sektorit.
 • Mban përgjegjësi teknike dhe ligjore për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura prej tij dhe nëpunësve të sektorit ku ai është përgjegjës.
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit.
 • Zhvillon analizën mujore, 3 mujore, 6 mujore e vjetore të sektorit, duke evidentuar mangësitë dhe arritjet, dhe informon drejtorin.
 • Propozon masa administrative tek drejtori për specialistët vartës për mosrealizim të detyrave dhe shkelje të disiplinës në punë.
 • Kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KREU II – Kërkesa të përgjithshme për pranimin:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë, preferohet te ketë përfunduar arsimin në nivelin me “master”;
 • Të ketë përvoja pune të mëparshme të paktën 5 vjet;
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 • Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

KREU III-Dorëzimi i dokumenteve

Kandidati duhet të dorëzojë dorazi ose me postë dokumentacionin e kërkuar pranë Drejtorisë së Administratës dhe Burimeve Njerëzor të Bashkisë Elbasan, deri në datën   04.01.2023. 

 1. Kërkesë me shkrim drejtuar institucionit të Bashkisë Elbasan;
 2. Fotokopje e ID (kartë identiteti);
 3. Jetëshkrim (CV);
 4. Çertifikatë familjare;
 5. Një numër kontakti (e-mail) si dhe adresën e plotë të vendbanimit;
 6. Diplomë dhe listë notash (fotokopje e noterizuar);
 7. Raport mjeko-ligjor për aftësi në punë;
 8. Referencë me karakteristika specifike nga punëdhënësi i fundit (opsionale);
 9. Vërtetim që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor:
 11. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
 12. Vërtetim i Gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti);
 13. Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror, edukimit dhe në fushën e aftësisë së kufizuar (nëse ka);
 14. Fotokopje të librezës së punës.

Dokumentacioni i mësipërm të shoqërohet me listë e inventarizuar e dokumentacionit të dorëzuar, e nënshkruar nga kandidati.

Mungesa e njërit prej dokumenteve të mësiperme apo pavlefshmëria e tyre sjell skualifikimin e konkurrentit

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, do të shpallet lista e kandidatëve të kualifikuar, në lidhje me dokumentacionin e paraqitur, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen nëpërmjet adresës eletronike për shkaqet e moskualifikimit.

Kreu IV – Mënyra e vlerësimit do të jetë:

Vlerësimi i dokumentacionit 40 pikë.
Vlerësimi i intervistës me gojë 60 pikë.
Në përfundim të proçedurës së vlerësimit, kandidati që merr mbi 70 pikë në total do të shpallet kandidat i kualifikuar për plotësimin e vendit të lirë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi:

 • Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 • Ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar);
 • Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar);
 • Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 • Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”;
 • Ligjin nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr. 8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.
 • Ligjin nr.9180 datë 05.02.2004 “Për statistikat Zyrtare”, i ndryshuar;
 • Legjislacionin në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”,i ndryshuar, Ligji nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Bashkia e Elbasan ka shpallur proçedura për konkurimi për vendet e lira të punës.

Drejtor në Drejtorinë e Administratës dhe Shërbimeve Mbështetëse pranë Agjensisë së Shërbimeve Publike Urbane

Drejtor në Drejtorinë Shkumbin e Lart pranë Agjensisë së Shërbimeve Publike Rurale

Përgjegjës, Sektori Teknik dhe Mekanik pranë Agjensisë së Shërbimeve Publike Urbane

Përgjegjës, Sektori I Varrezave Publike pranë Agjensisë së Shërbimeve Publike Urbane

Speciailst (inxhinier), Sektori Teknik dhe Mekanik pranë Agjensisë së Shërbimeve Publike Urbane

Magazinier nafte dhe rikupero, Sektori Ekonomik pranë Agjensisë së Shërbimeve Publike Rurale

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

1) Të jetë shtetas shqiptar;

2) Të ketë arsim të lartë

3) Të ketë eksperiencë pune

4) Të ketë cilësi të larta morale e qytetare;

5) Të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe i aftë fizikisht e mendërisht për të vepruar;

6) Të mos jetë i dënuar nga organet gjyqësore dhe të drejtësisë me vendim të formës së prerë;

DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

1) Kërkesë për aplikim;

2) Curriculum Vitae;

3) Fotokopje e Kartës së Identitetit;

4) Çertifikatë e përbërjes familjare;

5) Fotokopje e diplomës së shkollës dhe lista e notave e noterizuar në :Shkenca Juridike”

6) Fotokopje e librezës së punës;

7) Raport mjeko-ligjor;

8) Vërtetim i gjendjes gjyqësore;

9) Dy fotografi (2.5 x 3.5 cm)

Dokumentat e përmendura me sipër , duhet të dorëzohen pranë Bashkisë Elbasan në Drejtorinë e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, me postë ose dorazi në një zarf të mbyllur të bëhet brenda datës 28.12.2023.

SHPALLJE KONKURSI PËR DREJTOR INSTITUCIONI ARSIMOR NË KOPSHTIN PAPËR, NJËSIA ADMINISTRATIVE PAPËR, BASHKIA ELBASAN

Në mbështetje të ligjit nr.48 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar neni 15, dhe udhëzimit nr.2, datë 28.01.2020 “Për procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit public të arsimit parauniversitar”, Bashkia Elbasan shpall konkurs për drejtues të institucionit arsimor parashkollor në kopshtin Papër, Njësia Administrative Papër, bashkia Elbasan.

 1. KUSHTET DHE KRITERET E VECANTA PËR KONKURIM

Kriteret që duhet të plotësojë kandidati për drejtor i institucionit të arsimit parashkollor publik janë:

 1. Të zotërojë diplomë universitare të ciklit të parë të studimeve universitare “Bachelor” të formimit për mësues të arsimit parashkollor ose diplomë të njëvlershme me të, sipas përcaktimeve të ligjit 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”;
 2. Të ketë të paktën 5 (pesë) vjet përvojë pune si mësues i arsimit parashkollor;
 3. Të mos ketë masa disiplinore në fuqi ndaj tij;
 4. Të mos jetë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, për kryerjen e një vepre penale kundrejt të miturve apo për kryerjen e një vepre penale që lidhet me institucionet arsimore apo i rehabilituar për këto vepra penale;
 1. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Dokumentat që duhet të dorëzojë kandidati për drejtor i institucionit të arsimit parashkollor publik janë:

 1. Jetëshkrimin dhe kopjet e njësuara me origjinalin të dokumenteve që dëshmojnë pohimet në të , sipas modelit të përcaktuar në shtojcën nr.1, në udhëzimin nr.2/2020;
 2. Kopjen e njësuar me origjinalin të diplomës së shkollës së lartë bashkë me listën e notave ;               e detyrueshme
 3. Kopjen e njësuar me origjinalin të librezës së punës;
 4. Kopjen e dokumentit të identitetit (ID);
 5. Vetëdeklarimin e gjendjes gjyqësore, sipas modelit të përcaktuar në shtojcën nr. 2, në udhëzimin nr.2/2020; e detyrueshme
 6. Dëshminë e penalitetit të lëshuar jo më herët se 3 muaj para datës së aplikimit; e detyrueshme
 7. Vërtetim nga institucioni ku punon, që nuk ka masë disiplinore në fuqi; e detyrueshme
 8. Deklaratën e konfliktit të interesit me punonjësit arsimorë të institucionit publik të arsimit parashkollor (bashkëshort/bashkëshorte, prind, vëlla/motër, fëmijë në moshë madhore, prindër të bashkëshortit/bashkëshortes), sipas modelit të përcaktuar në shtojcën nr.3, në udhëzimin nr.2/2020. e detyrueshme

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumentave duhet të bëhet nëpërmjet shërbimit postar në Bashkinë Elbasan, jo më vonë se 5 ditë pas shpalljes së njoftimit të vendit të lirë të punës për drejtor të institucionit të arsimit parashkollor publik.

 1. KRITERET  MBI TË CILAT DO TË BËHET VLERËSIMI I KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen për dokumentacionin e dorëzuar në lidhje me:

 1. Notën mesatare të studimeve të larta;
 2. Vlerësimin e provimit të kualifikimit;
 3. Dëshminë/të e njohjes së gjuhëve të huaja;
 4. Certifikata trajnimesh me kredite;
 5. Vjetërsi pune në arsim;
 6. Vjetërsi pune si drejtuese;
 7. Studime pasuniversitare;
 8. Shkrime për cështje të drejtimit të institucionit parashkollor;
 9. Intervista e strukturuar;

DATA E DALJES SË REZULTATEVE DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Të gjithë kandidatët që aplikojnë për konkurim do të marrin informacion  në faqen zyrtare të Bashkisë Elbasan, për fazat e mëtejshme të procedurës së konkurimit si dhe për datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet intervista me gojë .

Të gjithë kandidatet pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail ne CV )