Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aktualitet

Njoftim Publik

Shpallje konkursi.

Me qellim perjetesimin e figurave historike te qytetit te Elbasanit, bazuar ne ligjin 139/2015 “Per vetqeverisjen vendore”, VKM 510 date 18.07.2012 “Per shpalljen e konkurseve kombetare dhe nderkombetare per realizimin e veprave monumentale te artit pamor”, udhezimit nr.1, date 8.08.2012 “Per procedurat qe ndiqen per shpalljen e konkurseve kombetare dhe nderkombetare per realizimin e veprave monumentale te artit pamor, kriteret e vleresimit dhe dokumentacioni ligjor”, Bashkia Elbasan shpall:

-Konkurs kombetar per realizimin e bustit te heroit te popullit Qemal Stafa.

-Projekt-idej a, boceti, duhet te paraqiten prane Bashkise Elbasan, jo me vone se data 25.10.2021 (afati duhet konsultur me specialist)

-Projektet dhe bocetet e paraqitura do te vleresohen nga nJe Jun e posacme, e cila do te perzgjedhe bocetin fitues. Bocetet e tjera do t’u kthehen autoreve te tyre.

-Shqyrtimi dhe vleresimi i boceteve nga juria do te behet brenda dates 29/10/2021, ne ambientet e Bashkise Elbasan

-Pjesemarresit, duket te paraqesin nje CV profesionale te tyre, dhe dokumentacionin perkates per kualifikimin e tyre

-Ftohen artiste te artit figurativ, (piktore , skulptore) te marrin pjese dhe te paraqesin project­ idete dhe bocetet e tyre

-Dokumentacionin teknik dhe ligjor me kerkesat per realizimin e kesaj vepre mund ti gjeni dhe terhiqni prane Bashkise, drejtoria e Kultures cdo dite nga ora 8.00 deri 16.00.

Digital Jobs Albania

Banka Botërore sapo ka lançuar nismën e saj më të re të titulluar “Digital Jobs Albania” e cila synon të shfrytëzojë ofrimin e shërbimeve digjitale si një mundësi ekonomike për vendin. Nisma e cila gëzon mbështetjen e Qeverisë Shqiptare, do të ofrojë një kurs trajnimi intensiv 3-mujor FALAS për aftësitë digjitale për vajzat dhe gratë e moshës 16-35 vjeç, duke i pajisur ato me njohuritë e duhura që u mundëson akses në punësimin online si profesioniste të lira në fushën e grafik dizajn, zhvillimit të faqeve të internetit dhe të marketingut digjital. Nisma po zbatohet nga Coderstrust (një kompani ndërkombëtare që ofron trajnim mbi aftësitë digjitale) dhe EuroPartners Development  (një kompani konsulente vendase) në bashkëpunim të vazhdueshëm me Bankën Botërore dhe Qeverinë.
Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës së grave në Shqipëri është ende 14.6 pikë përqindje më e ulët se sa ajo e burrave. Sipas të dhënave të vitit 2020 të Institutit Kombëtar të Statistikave të Shqipërisë (INSTAT), hendeku gjinor i pagave mbetet 6.6 përqind. Në këtë kuadër, zhvillimi i modelit të punës së pavarur në internet mund të luajë një rol të rëndësishëm në ngushtimin e këtyre hendeqeve. 
Ne mendojmë se kjo nisëm është një mundësi e shtuar si për ekosistemin po ashtu për gratë dhe vajzat shqiptare për më shumë pavarësi ekonomike dhe avancim profesional. Ndaj si partnerë të rëndësishëm në këtë kauzë, ju ftojmë që të bashkoheni në këtë thirrje drejtuar këtij grupi interesi duke e shpërdarë këtë informacion në kanalet tuaj të komunikimit dhe databazën e komunitetit që ju përfaqësoni. 
Për të mësuar më shumë rreth nismës Digital Jobs Albania dhe si të merrni pjesë në të, ju ftojme të vizitoni faqen zyrtare www.digitaljobsalbania.com
Gjithashtu më poshtë mund të gjeni linqet e medias sociale të projektit të cilat ju ftojmë t’i ndiqni për informacione më të përditësuara në kohë reale.
Facebook https://www.facebook.com/digitaljobsalbania/
Instagram https://www.instagram.com/digital_jobs_albania/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/digital-jobs-albania/
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCQjz1LtaKdo0h_clnscW6Aw

Faleminderit për bashkëpunimin!

Thirrje publike per zgjedhjen e perfaqesuesit ligjor te te miturit ne konflikt

        REPUBLIKA E SHQIPËRISË

       BASHKIA ELBASAN

     Drejtoria e Shërbimit, Kujdesit Social dhe Komunitar

    Nr. _______ Prot.                                                                                   Elbasan, më ___.7.2021

THIRRJE PUBLIKE

“Për përzgjedhjen e përfaqësuesit proçedural për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë në proçesin penal”

Bashkia Elbasan, bazuar në Udhëzimin e Përbashkët të MSHMS e MD nr.650 datë 13.9.2019 “Për përcaktimin e kritereve dhe proçedurave për përzgjedhjen e përfaqësuesve proçedural për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë në proçesin penal”, shpall thirrjen publike për të ftuar personat e interesuar për të ushtruar rolin e përfaqësuesit proçedural për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima apo dëshmitarë në proçesin penal.

Përfaqësuesit proçedural kryejnë përfaqësimin proçedural të fëmijëve në konflikt me ligjin, fëmijëve viktima dhe dëshmitarë në proçesin penal në përputhje me parashikimet e ligjit nr.37/2017 “Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur”.

Përfaqësuesit proçedural ushtrojnë funksionet e tyre kur kërkohet nga organi proçedues duke i shërbyer në çdo rast interesit më të lartë të fëmijës në konflikt me ligjin, fëmijës viktimë dhe dëshmitar në proçesin penal.

Kriteret që duhet të plotesojë një individ për të qenë përfaqësues proçedural janë:

  1. të jetë shtetas shqiptar;
  2. të ketë diplomën e studimeve të larta Bachelor dhe Master Shkencor ose Master Profesional në shkenca sociale, juridike, psikologji, sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë, lëshuar nga institucioni i arsimit të lartë, brenda apo jashtë vendit, të njohura nga ministria përgjegjëse për arsimin;
  3. të ketë minimalisht 2 vjet eksperiencë pune të mëparshme në çështje të mbrojtjes së të drejtave të femijës;
  4. të ketë trajnime në fushën e mbrojtjes së të drejtave të fëmijës;
  5. të ketë njohuri mbi rregullat e zbatueshme për drejtësinë penale për të mitur;
  6. të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për vepra penale dhune në familje dhe vepra penale kundër personit të kryera me dashje.

Thirrja publike do të qëndrojë e hapur për një periudhë prej 30 ditësh nga data e shpalljes.

Kandidatët e interesuar dorëzojnë pranë Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijës në Bashkinë Elbasan të gjithë dokumentacionin e mundshëm që vërteton përmbushjen e kritereve të përcaktuara më lart

si dhe deklarojnë adresat dhe të dhënat elektronike të kontaktit të tyre.

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim, në adresën: shefki.lika@elbasani.gov.al:

  • Curriculum Vitae (duke specifikuar përvojën e mëparshme në fushën e sipërpërmendur);
  • Letër Motivimi (duke shprehur interesin si përfaqësues proçedural për fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët viktima dhe dëshmitarë në proçesin penal).

Përfaqësuesi proçedural duhet të jetë i gatshëm të punojë pa pagesë. Përfaqësuesi procedural duhet të jetë i disponueshëm të ushtrojë funksionet e tij kur kërkohet nga organi proçedues, duke i shërbyer në çdo rast interesit më të lartë të fëmijës në konflikt me ligjin, fëmijës viktimë dhe dëshmitar në proçesin penal.

Kandidatët e paraqitur do ti nënshtrohen vlerësimit në dy faza, nga Komisioni për Përzgjedhjen dhe Vlerësimin e Kandidatëve për të ushtruar rolin e përfaqësuesit proçedural, i ngritur në bashki.

Afati për dorëzimin e dokumentacionit, pranë Njësisë për Mbrojtjen e Fëmijës, është 5 ditë nga përfundimi i afatit 30 ditor nga shpallja e thirrjes.

Për informacion të mëtejshëm, ju lutem, mos hezitoni të kontaktoni në adresën: shefki.lika@elbasani.gov.al

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 Aulona Bylykbashi