Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftime

Njoftim për konsultim publik

NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN

Titulli: Konsultim me publikun “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr. 163 Datë 21.11.2020 “Për dhënien në përdorim me kontratë qeraje të fondit pyjor publik” dhe VKB Nr.124 Datë 26.09.2022 “Për dhënien në përdorim me kontratë qeraje të fondit pyjor publik”

Propozuesi: Kryetari i Këshillit Bashkiak  

Qëllimi: Ky bashkëbisedim ka për qëllim të përfshijë grupet shoqërore në vendimarrje lidhur me një pikë të rendit të ditës së mbledhjes së ardhshme të Këshillit Bashkiak Elbasan. Këshilli Bashkiak do të organizojë këtë konsultim publik për të marrë mendimin dhe sygjerimet e qytetarëve mbi miratimin e disa vendimeve që kërkojnë konsultim me bashkësinë bazuar në ligjin 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” Neni 18 dhe Neni 54.

Kalendari:

  • Fshati Bujqës, datë 30.05.2024 ora 09:00.
Qëllimi i konsultimit publikKonsultimi publik synon të marrë mendimet dhe sygjerimet e qytetarëve lidhur me vendimarrjen e Këshillit Bashkiak Elbasan.
Përshkrimi i çështjes“Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr. 163 Datë 21.11.2020 “Për dhënien në përdorim me kontratë qeraje të fondit pyjor publik” dhe VKB Nr.124 Datë 26.09.2022 “Për dhënien në përdorim me kontratë qeraje të fondit pyjor publik”
Kontaktet dhe afatet e dërgimit të komenteve, rekomandimeve, vërejtjeveKontaktet ku do të dërgohen rekomandimet janë: Livia Guri, e-mail: livia.guri@elbasani.gov.al
Dokumentacioni në lidhje me çështjen që konsultohetBashkangjitur këtij njoftimi gjeni relacionin dhe projektvendimin që do të shqyrtohet në konsultimin publik.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK

LUTFI LALA

Bashkia Elbasan shpall thirrjen për aplikime për përfitimin e bursave nga nxënësit e shkollave 9-vjeçare, pjesë e komunitetit Rom dhe Egjyptian.

Bashkia Elbasan në bashkëpunim me Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërine, me financimin e Bashkimit Evropian është duke implementuar projektin “Integration of ethnic groups through education and employment, në Bashkinë Elbasan. Nëpërmjet këtij projekti synohet të rritet përfshirja në shkollë, jo vetëm sasiore por edhe cilësore e fëmijëve romë dhe egjiptianë në arsimin e detyruar. Për sa më sipër, Bashkia Elbasan shpall thirrjen për aplikime për përfitimin e bursave nga nxënësit e shkollave 9-vjeçare, pjesë e komunitetit Rom dhe Egjyptian.

Kriteret për përfitimin e bursave janë si më poshtë: I. Kriteret Akademike Të jetë frekuentues i shkollave 9-vjeçare: “Qemal Haxhihasani”, “Hamit Mullisi” dhe “Fadil Gurmani”. II. Kriteret sociale Të jetë pjesë e komunitetit Rom/Egjyptian Ti përkasin kategorisë së shtreses në nevojë: ndihme ekonomike (prind i një fëmije që trajtohet nga PAK; statusin jetim; fëmijë të personave që gëzojnë statusin e invalidit; nxënës me një prind gjallë; Dokumentacioni për aplikimin:

1. Fotokopje e Kartës së Identitetit (prind & femijë)/Çertifikatë;

2. Vërtetim shkolle mbi frekuentimin e vitit të mëparshëm 2023-2024;

3. Çertifikatë familjare;

4. Vërtetim i ndihmës ekonomike;

5. Vërtetim i të ardhurave nga PAK;

6. Dëftesa (Arritjet akademike)/vërtetim notash;

Afati për aplikim është deri në datën 28/03/2024.

Dokumentacioni duhet të dorezohet dorazi ose me postë në adresen e mëposhtme: Bashkia Elbasan, rruga: “Qemal Stafa”, Elbasan, tek Drejtoria Arsimit, Bashkia Elbasan Për çdo informacion lidhur me aplikimin dhe dokumentacionin e nevojshëm mund të kontaktoni me znj. Evis Stafa, ose me, nr.cel 0695286590, Person kontakti Znj. Evis Stafa.