Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për konsultim publik

NJOFTIM PËR KONSULTIM ME PUBLIKUN

Titulli: Konsultim me publikun “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr. 163 Datë 21.11.2020 “Për dhënien në përdorim me kontratë qeraje të fondit pyjor publik” dhe VKB Nr.124 Datë 26.09.2022 “Për dhënien në përdorim me kontratë qeraje të fondit pyjor publik”

Propozuesi: Kryetari i Këshillit Bashkiak  

Qëllimi: Ky bashkëbisedim ka për qëllim të përfshijë grupet shoqërore në vendimarrje lidhur me një pikë të rendit të ditës së mbledhjes së ardhshme të Këshillit Bashkiak Elbasan. Këshilli Bashkiak do të organizojë këtë konsultim publik për të marrë mendimin dhe sygjerimet e qytetarëve mbi miratimin e disa vendimeve që kërkojnë konsultim me bashkësinë bazuar në ligjin 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” Neni 18 dhe Neni 54.

Kalendari:

  • Fshati Bujqës, datë 30.05.2024 ora 09:00.
Qëllimi i konsultimit publikKonsultimi publik synon të marrë mendimet dhe sygjerimet e qytetarëve lidhur me vendimarrjen e Këshillit Bashkiak Elbasan.
Përshkrimi i çështjes“Për disa shtesa dhe ndryshime në VKB Nr. 163 Datë 21.11.2020 “Për dhënien në përdorim me kontratë qeraje të fondit pyjor publik” dhe VKB Nr.124 Datë 26.09.2022 “Për dhënien në përdorim me kontratë qeraje të fondit pyjor publik”
Kontaktet dhe afatet e dërgimit të komenteve, rekomandimeve, vërejtjeveKontaktet ku do të dërgohen rekomandimet janë: Livia Guri, e-mail: livia.guri@elbasani.gov.al
Dokumentacioni në lidhje me çështjen që konsultohetBashkangjitur këtij njoftimi gjeni relacionin dhe projektvendimin që do të shqyrtohet në konsultimin publik.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK

LUTFI LALA