Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

N J O F T I M

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 143 datë 09.11.2022, i cili ka miratuar fillimin e proçedurave të shpronësimit për pasuritë që preken nga realizimi i projektit me interes publik “Mbi miratimin e fillimit të proçedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit, me interes publik “Rehabilitim Urban i Njësisë Administrative Gjinar”, nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi””,ndodhur në Z.K 1742, mbështetur në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndyshuar, ligjin nr. 8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, i ndryshuar kërkohet që brënda datës 20.01.2023, pronari/ët e pasurive ose të tretë të cilëve i’u preket pasuria, të dorëzojnë pranë Sektorit të Aseteve të Bashkisë, fotokopje të noterizuar të dokumenteve të pronësisë lëshuar nga ASHK Elbasan si dhe fotokopje karte identiteti.

Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin!