Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim!

Bashkia Elbasan në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, si dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 18 datë 04.03.2022 “Mbi miratimin e nisjes së proçedurave për marrjen me qira të një mjeti  për plotësimin e nevojave të transportit të administratës së Bashkisë Elbasan, me një fond deri në 75 000 lekë/muaj”, kërkon të marrë me qira 1 mjet (fuoristradë), për plotësimin e nevojave të administratës së Bashkisë Elbasan me afat 1 (një) vit. Të gjithë të interesuarit janë të lutur të paraqiten pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit të të Ardhurave Aseteve Buxhetit dhe Financës (Sektorit të Aseteve) në Bashkinë Elbasan, për t’u informuar në lidhje me specifikimet e nevojshme të mjetit.Në ofertë kërkohet të përfshihet çmimi i qirasë mujore dhe të jetë i shoqëruar me dokumenta pronësie të mjetit.

Ofertat dorëzohen me zarf të mbyllur në zyrën e Protokollit të Bashkisë.

Afati i pranimit të ofertave është data 05.05.2022 ora 09 00.

Hapja e ofertave do të bëhet në datën 05.05.2022, ora 1100, në katin e dytë të Bashkisë Elbasan.

Gjithashtu, Ju njoftojmë se, pas hapjes së ofertave,komisioni i vlerësimit do të bëjë verifikimin e mjetit të paraqitur në ofertë, prandaj kërkojmë disponueshmërinë tuaj.

Faleminderit!