Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NJOFTIM

Njoftohen të gjithë subjektet taksapagues qe ushtrojne aktivitet ekonomik ose zoterojne nje apo me shume prona (te kategorise njesi sherbimi, tregtimi, etj) në territorin e Bashkise Elbasan se ne zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 116 date 30.11.2023 jane gjeneruar taksat dhe tarifat vendore per vitin 2024. Afati i pagesës së taksave dhe tarifave vendore për vitin 2024 është data 31 Korrik 2024.

Pagesa e detyrimit tatimor mund te kryhet prane Postes Shqiptare, bankave te nivelit te dyte ose Unionit Financiar. Per mospagese ne afatin e caktuar aplikohet kamatvonese ne masën 1.8% çdo muaj, por jo me shume se 12 muaj.

Per pagesat qe kryhen pas dates 31 korrik 2024 nis aplikimi i masave shtrenguese te parashikuara ne ligjin nr. 9920 date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne Republikën e Shqiperise” i ndryshuar.

Për çdo paqartësi dhe informacion si dhe per te terhequr faturen e detyrimit tatimor, ju lutem paraqituni prane sportelit te sherbimit te D.T.T.V.-se ne kat te pare tek Bashkia e Re.