Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim mbi portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

Kandidati që dëshiron të ushtrojë profesionin e mësuesit në arsimin parashkollor dhe të marrë pjesë në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022, duhet  regjistrohet online  portalin mesuespershqiperine.al nga data 20.05.2022 deri  datën 03.06.2022.

Kandidati ngarkon në platformën e aplikimit online dokumentet për konkurrim. Një kopje të dokumentacionit të ngarkuar online, për efekt të vlerësimit të dosjes e dërgon nëpërmjet shërbimit postar në ZVAP-në ku ka qendrën e banimit.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniveristar (ZVAP) pranon dosjet e kandidatëve të Arsimit Parashkollor të cilët dëshirojnë të ushtrojnë profesionin e mësuesit dhe të marrin pjesë në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022, nga data 20.05.2022 deri  datën 03.06.2022.

Kandidati, i cili ka qenë pjesëmarrës në portalin e fundit dhe dëshiron të konkurrojë, duhet të  ngarkojë online dosjen për konkurrim, në të kundërt, ai përjashtohet nga konkurrimi.

Një kopje  kërkesës për konkurrim, sipas shtojcës 4 të udhëzimit nr. 12, datë 10.6.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, të ndryshuar, e printuar vetëm nga sistemi i RASHkandidati e dorëzon edhe  DRAP-në ku ka qendrën e banimit brenda datës 03.06.2022.   

Në portal, kandidati zgjedh një nga opsionet: a) Aplikoj për herë të parë, b) Mbart pikët aktuale (dosje+testim), c) Mbart vetëm pikët e dosjes, d) Mbart vetëm pikët e testimit

ZVAP-ja krijon Komisionin e Vlerësimit të Dosjeve, i cili administron dhe vlerëson dosjet e kandidatëve të arsimit parashkollor, sipas përcaktimeve të udhëzimit nr. 12, datë 10.6.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, të ndryshuar, nga data 06.06.2022 deri  datë 20.06.2022 dhe ndjek të gjitha procedurat sipas përcaktimeve të udhëzimit nr.12 dhe shkresës nr 1567/1 datë 05.04.2022 “Për një ndryshim të afateve për procedurat e konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë”.

Dokumentacioni i kërkur për tu ngarkuar online sipas përcaktimeve  shtojcës 1  udhëzimit nr. 12, datë 10.6.2021 “Për procedurat e pranimit e  emërimit  mësuesit  një vend  lirë pune  institucionet arsimore publike  arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë,  ndryshuar:

 1. Jetëshkrimi (dorëzohet në momentin e punësimit).
 2. Kërkesa me shkrim për konkurrim sipas modelit  shtojcës 4, e printuar nga sistemi i
 3. Kopje e kartës  identitetit (e detyrueshme për t’u ngarkuar online).
 4. Raport mjeko-ligjor (i tre muajve të fundit dorëzohet në momentin e punësimit).
 5. Vetëdeklarim për gjendjen gjyqësore, sipas shtojcës 5, të këtij udhëzimi (dorëzohet në momentin e punësimit).
 6. Vërtetim i qendrës  banimit (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).
 7. Kopje e librezës së punës (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online nëse ka dhe dëshiron  vlerësohet me pikë).
 8. Kopje e diplomës/ave, vërtetimit/listës  notave  studimeve  larta (cikli i parë dhe cikli i dytë) ose  barasvlershme me këto sipas përcaktimeve  kuadrit ligjor  fuqi (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).
 9. Kopje e licencës  provimit  shtetit për profesionin e rregulluar  mësuesit, për  gjithë kandidatët  kanë detyrim ligjor ta kryejnë këtë provim sipas përcaktimeve  legjislacionit  fuqi (i detyrueshëm për t‘u ngarkuar online).
 10. Kopje e dëshmive të kualifikimit për kategoritë: “Mësues i kualifikuar”, “Mësues specialist”, “Mësues mjeshtër” (nëse ka për t’u ngarkuar online).
 11. Kopje e certifikatave me kredite të trajnimeve të kryera brenda dhe jashtë vendit. Certifikatat me kredite të trajnimeve të kryera brenda vendit të jenë ofruar nga MAS, institucionet e varësisë ose nga agjencitë e akredituara. (nëse ka për t’u ngarkuar online.)
 12. Kopje e dëshmisë së njohjes së gjuhës/ve të huaja (nëse ka, për t’u ngarkuar online).
 13. Deklarim nga kandidati për autorizimin e DRAP-së   shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve  paraqitura sipas shtojcës 6  këtij udhëzimi (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).

Shënim. Dokumentet  ngarkohen  platformën e aplikimit online, janë  skanuara nga origjinali.

SUKSESE!