Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

NJOFTIM PËR KRYERJEN E PROÇEDURAVE TË PRIVATIZIMIT TË BANESAVE SHTETERORE

PËR KRYERJEN E PROÇEDURAVE TË PRIVATIZIMIT TË BANESAVE SHTETERORE SIPAS VKM-së Nr.179, datë 26.02.2020

      Në zbatim të VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 ” Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992,”Për Privatizimin e Banesave Shtetërore”, dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004,”Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore”,( i ndryshuar ) njoftohen qytetarët që posedojnë banesa ose objekte të kthyera në banesa të ndërtuara nga shteti, të cilat vijojnë të jenë në pronësi të shtetit e rezultojnë të paprivatizuara dhe të pa regjistruara në regjistrin kadastral të pasuri vetë paluajtshme, kur këto banesa:

a) kanë qenë objekt privatizimi sipas ligjit nr.7652, datë 23.12.1992 “Për privatizimin e banesave shtetërore”, por kanë mbetur pa u privatizuar nga familja që e ka poseduar me kontratë qiraje me ish-ndërmarrjet komunale banesa;

b- janë banesa të ndërtuara deri në 31.12.1999 dhe  kanë qenë objekt privatizimi sipas ligjit nr.9321, datë 25.11.2004 “Për privatizimin e banesave dhe objekteve, të kthyera në banesa me fondet e  shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore”, të paraqesin brenda 90 ditëve kërkesën për fillimin e proçedurave të privatizimit  të banesës pranë Bashkisë Elbasan nga:

a- Subjekti i pajisur me autorizim nga organet kompetente, ose në rast vdekjeje të trashëgimtarëve të tij;

b- Çdo person i autorizuar me prokurë nga subjekti i përcaktuar më lart.

  • Kërkesa duhet të përmbajë :

i)   Të dhënat personale të subjektit kërkues.

ii)  Të dhënat lidhur me banesën ose objektin e kthyer në banesë.

iii) Datën e kërkesës dhe nënshkrimin e kërkuesit.

  • Kërkesa duhet të shoqërohet me dokumentacionin e mëposhtëm:

i)  Kontrata e qirasë, akti i dhënies dhe i marrjes në dorëzim të banesës nga ish-ndërmarrja komunale banesa, ose autorizim nga ish-organet administrative publike që e kanë strehuar në atë banesë.

ii)  Çertifikatë familjare e datës 1.12.1992 dhe çertifikatë aktuale familjare.

iii) Dëshmi e trashëgimisë, nëse ka ndërruar jetë subjekti i pajisur me autorizim.

      iv) Prokurë nëse personi është ngarkuar për të kryer veprimet nga subjekti i pajisur me  

autorizim.

v)  Dokument identifikimi i kërkuesit.

Aplikimi mund të paraqitet në rrugë postare, me adresë :Bashkia Elbasan, Lagjja“ Luigj Gurakuqi”, Rruga “ 11 Nëntori”, ( ish-konvikti i shkollës Pedagogjike) Elbasan ose pranë Zyrës së Informacionit me Një Ndalesë, Bashkia Elbasan, brenda afatit të mësipërm.

Shënim:

Gjithashtu njoftohen të gjithe subjektet që kanë paraqitur kërkesë në Bashkinë Elbasan, për përfundimin e procedurës së privatizimit përpara daljes së këtij njoftimi, të paraqiten në Bashkinë Elbasan, për vijimin e proçedurave, sipas korrespondencave shkresore përkatëse dhe ndryshimeve ligjore aktuale. 

Ju faleminderit !