Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

  Ju njoftojmë se më datë 26.05.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen e shkolles Pedagogjike me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Prill 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Prill 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Prill 2022.

 • Mbi miratimin e planit vendor te veprimit per barazine gjinore 2022-2024.
 • Per miratimin ne parim te dhenies se pelqimit per shfrytezimin e pronave shteterore ne njesite administrative Shirgjan dhe Tregan.
 • Per dhenien e fondit pyjor ne perdorim, per qellime argetimi, shendetesore, shoqerore, veprimtari turistike kampingje, ndertime objektesh dhe vendosje stacionesh, bazamente per panele fotovoltaike me qellim prodhimin e energjise.
 • Per miratimin paraprak te planeve te mbareshtimit te Ekonomive pyjore, Lunxhe, Zalli i Korres, Shmil dhe Kushte-2.
 • Per nje ndryshim ne V.K.B. nr. 117 date 14.12.2021. “Per miratimin e numrit maksimal te Bashkise Elbasan dhe nivelin e pagave.
 • Mbi monitorimin e buxhetit te Bashkise Elbasan per vitin 2021.
 • Per nje ndryshim ne VKB nr. 51 date 31.03.2022 “Per disa shtese e ndryshime ne VKB nr. 117 date 14.12.2021”.
 • Transferim fonde per invenstime ne ASHP
 • Dhenie titulli “Qytetar Nderi” z. Ismail Haxhihyseni.
 • Mbi miratimin e emertimeve te disa rrugeve dhe shesheve ne qytetin e Elbasanit.
 • Raportim i Drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore, të Bashkisë Elbasan mbi punën e kësaj Drejtorie për vitin 2021 dhe gjate vitit 2022.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Marte më datë 24.05.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

   KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK ELBASAN

 Hektor ÇIFTJA