Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftime Mbledhja e KB

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

NJOFTIM


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 30.04.2024, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e qendrës rinore me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbalit të mbjedhjes të muajit Mars (dt.28.03.2024).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Mars 2024.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Mars 2024.

 • Për emërtimin e një rruge lagjeje në fshatin Papër (pas vdekjes) Z. Hasan Qeleshi.
 • Për dhënie titulli “Qytetarë Nderi” Z. Shkëlqim Bumçi.
 • Për miratimin e planit të përmirësimit të shërbimit për arsimin parashkollor në Bashkinë Elbasan.
 • Marrje me qera (rinovim kontrate) ambjent që do të përdoret si strehëz për qentë endacakë.
 • Për vendosjen në qendrën rezidenciale të shërbimeve sociale Z. Qamil Pëllumbi.
 • Miratimi i të ardhurave për periudhën afatmesme 2025-2027.
 • Miratimi i tavaneve përgatitore të shpenzimeve, për periudhën afatmesme 2025-2027.
 • Për miratimin e vlerës financiare  të dëmeve të shkaktuar nga djegja e banesës së Z. Ryzhdi Xhemali Gurabardhi, Njësia Administrative Shirgjan dhe dhënien e kompesimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Mbi shpërndarjen e fondit financiar të mbrojtjes civile të vitit 2024 për 30 familjet e dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore dhe dhënien e ndihmës financiare nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për miratimin e ekipeve sportive dhe të trajnerëve përkatës të Klubit Shumësportësh, Bashkia Elbasan, për sezonin sportiv vjetor 2024.

Të ndryshme

 1. Propozim për hartim draft marrëveshje me UKE.
 2. Informacion mbi procesin e zgjedhjeve te nderlidhesve te qytetit.
 3. Diskutime/Propozime

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e hënë më datë 25.04.2024 ora 14:00 në ambientet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

NJOFTIM


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 28.03.2024, ora 13:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e qendrës rinore me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbalit të mbjedhjes të muajit Shkurt (dt.23.02.2024).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Shkurt 2024.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2024.

 • Për vendosjen në qëndrën rezidenciale Qendra Sociale Balashe të Z. Laibert Njehrena.
 • Për miratimin e listës së kullotave dhe livadheve që mund të jepen në përdorim për kullotje, kositje bari dhe ndërtime të përkohshme (Për sezonin veror 2024).
 • Për miratimin e planit të parandalimit dhe shuarjes së zjarreve në fondin pyjor kombëtar, Bashkia Elbasan.
 • Për dhënien e fondit pyjor në përdorim për vendosje stacionesh, bazamente për panele fotovoltaike/eloike  me qëllim prodhimin e energjisë si dhe për qëllime pushimi, argëtimi etj.
 • Mbi mënyrën e shpërndarjes së fondit financiar të mbrojtjes civile për vitin 2024.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Gjergji Ndriçim Kuqi, banor në fshatin Kuqan, Njësia Administrative Shirgjan dhe dhënien e kompensimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për ndryshimin e Vendimit të Këshillit Bashkiak Elbasan nr.17 datë 23.02.2024 të Këshillit Bashkiak Elbasan.
 • Për një ndryshim në VKB nr.6 datë 26.01.2024 për miratimin e normave dhe kritereve për  disiplinimin e shpenzimeve  për mjete motorike në administrim të ASHPR.
 • Për një shtesë në VKB Nr.128 datë 26.12.2023 “Për miratim dhënie burse për nxënësit e arsimit parauniversitar dhe arsimit profesional për vitin shkollor 2023-2024.”
 • Raport mbi veprimtarinë e Këshillit Bashkiak për vitin 2023 dhe transparencën në proçesin e vendimrrjes.

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e hënë më datë 25.03.2024 ora 13:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 23.02.2024, ora 10:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e qendrës rinore me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbalit të mbjedhjes të muajit Janar (dt.26.01.2024).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Janar 2024.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Janar 2024.

 • Mbi miratimin e kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për vitin 2024.
 • Mbi miratimin e kritereve për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për vitin 2024.
 • Monitorimi i buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2023.
 • Mbi miratimin e kontratës së “Shërbimit publik për pranimin, depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve të Bashkisë Elbasan” në impjantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit midis Bashkisë Elbasan dhe Shoqërisë ECO-ELB sh.a  midis Bashkisë Elbasan dhe Shoqërisë ECO-ELB sh.a.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Shpetim Lopari, banor në fshatin Gjinar, Njesia Administrative Gjinar dhe dhënien e kompensimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan;
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Znj. Lefteri Ligor Trushi, banore në lagjen “Haxhias”, Nr. 5  dhe dhënien e kompensimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan;
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Kristaq Kreka, banore në lagjen “11 Nëntori”, Nr. 5 dhe dhënien e kompensimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për caktimin e numrit të strukturave komunitare për çdo lagje, datën e zgjedhjeve për këshillat komunitare dhe komisionet për strukturat komunitare që do të ndjekin proçesin në qytet.
 • Mbi depozitimin e inerteve dhe materialeve ndërtimore të ngurta në hapësirat e krijuara në projektin e Auto-Moto Parku-ut.
 • Informacion mbi vlerësimin nxjerrjen jashtë përdorimit të disa aktiveve në QSB për vitin 2023.

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e hënë më datë 19.02.2024 ora 14:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

NJOFTIM


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 26.01.2024, ora 10:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e qendrës rinore me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbaleve të mbjedhjeve të muajit Dhjetor (dt.26.12.2023).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Dhjetor 2023.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Dhjetor 2023.

 • Për miratimin e dhënies me qera të ambjenteve në godinën e pallatit të sportit “Tomor Sinani” në lagjen “28 Nëntori,” nga Bashkia Elbasan.
 • Mbi dhënie në përdorim, pa kundërshpërblim të ambjentit zyrë tek ish-Godina e Partive Politike lagjia Partizani, P.S.D dega Elbasan nga Bashkia Elbasan.
 • Mbi miratimin në parim të fillimit të proçedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit, me interes publik “Përmirësim i infrastrukturës kryesisht në zona informale, rikonstruksion i gjendjes ekzistuese të rrugës “Arif Dardha” nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi”.
 • Mbi miratimin e kontratës së “Shërbimit publik për pranimin, depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve të Bashkisë Elbasan” në impjantin e trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut të Elbasanit midis Bashkisë Elbasan dhe Shoqërisë ECO-ELB sh.a  midis Bashkisë Elbasan dhe Shoqërisë ECO-ELB sh.a.
 • Miratimi i normave, karburant për mjete motorike.
 • Mbi transferimin e aseteve të ASHP nga ASHPR tek ASHPU.
 • Informacion për nxjerrje jashtë  përdorimi për 2023.
 • Informacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve të (aseteve shkollore) për vitin 2023.

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e hënë më datë 22.01.2024 ora 11:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA

Njoftim për mbledhjen e Këshillit Bashkiak

NJOFTIM


Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 26.12.2023, ora 13:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4),në ambjentet e qëndrës rinore me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbaleve të mbledhjeve të muajit Nëntor (dt.30.11.2023) dhe Dhjetor (19.12.2023).
 3. Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë për muajin Nëntor 2023.

3/1 Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Nëntor 2023.

 • Mbi miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan për vitin 2024 dhe miratimin e programit buxhetor afatmesëm përfundimtar për periudhën 2024-2026.
 • Për vendosjen në institucionet rezidenciale të shërbimeve sociale të Z. Çlirim Doka.
 • Për miratimin e bursave për nëxënësit e arsimit parashkollor për vitin shkollor 2023-2024.
 • Mbi dhënie me qira dhe ne perdorim (rinovim kontratash) të disa ambjenteve nga Bashkia Elbasan.
 • Për miratimin e planit  të strehimit social 2024-2029.
 • Për miratimin e planit vendor të veprimit për mbrojtjen sociale 2024-2027.
 • Mbi shpërndarjen e fondit financiar te mbrojtjes civile  te vitit 2023 per 30 familjet e demtuar nga termetet e muajit Shtator dhe Nentor 2019 dhe dhenien e ndihmes financiare nga ana e Bashkise Elbasan.

Të ndryshme,       

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e premte  më datë 22.12.2023 ora 11:00 në ambjentet Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Lutfi LALA

Njoftim për mbledhje jashtë rradhe të Këshillit Bashkiak

NJOFTIM

Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes jashtë rradhe të Këshillit Bashkiak Elbasan.

Drejtuar:        Këshillit Bashkiak,

Kryetarit të Këshillit Bashkiak Elbasan

Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetqeverisjen vendore” neni 53 pika 3/a, po ju paraqes këtë kërkesë për mbledhjen e Këshillit Bashkiak Elbasan më datë 19.12.2023 ora 11:00 në ambjentet e qëndrës rinore me këtë rend dite:

 1. Mbi miratimin e numrit maksimal të punonjësve të Bashkisë dhe institucioneve vartëse të saj si dhe miratimin e nivelit të pagave për vitin 2024.
 2. Per  ndryshimin e Vendimit te Keshillit Bashkiak  Elbasan nr.58 date 26.05.2023 te “Per miratimin e perdorimit te fondit te kushtezuar te mbrojtjes civile per vitin 2023” ndryshuar me VKB date 13.09.2023.

Të ndryshme,       

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e shtunë  më datë 16.12.2023 ora 10:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I BASHKISË ELBASAN

Gledian LLATJA

NË MUNGESË DHE URDHËR ZV.KRYETARE

Aulona BYLYKBASHI

Njoftim per mbledhjen e keshillit bashkiak

Ju njoftojmë se më datë 31.08.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në ambjentet e Hotel “Imperial” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Korrik 2023.
  2/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Korrik 2023.
 3. Për ndryshimin e Nenit 29 “Emërimi i Komisioneve të Përhershme” të “Rregullores së Përgjithshme të Këshillit Bashkiak Elbasan”, miratuar me VKB Nr.22 datë 26.02.2020” dhe Për krijimin Komisioneve të Përhershme.