Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftime Mbledhja e KB

Njoftime përmbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 28.03.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

 1. MiratimiirendittëditëssëMbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbaleve të mbjedhjeve të muajit Shkurt (dt.20.02.2023).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Mars 2023.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin  Mars 2023.

 • Për vendosjen në isntitucionet  rezidenciale të shërbimeve sociale, në Qendrën Sociale Balashe.
 • Mbi miratimin e masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor dhe kullosor.
 • Mbi miratimin e rishikimit të të ardhurave afatmesme 2024-2026.
 • Mbi menaxhimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve për periudhën afatmesme 2024-2026.
 • Për  një shtesë në VKB nr. 189 dt. 27.12.2022 “Për miratim dhënie  burse për nxënësit e arsimit parauniversitar dhe arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”.
 • Për miratim në parim të dhënies së pëlqimit për shfrytëzimin e pronave  shetëtërore në Njësinë Administrative Tregan.
 • Marrje me qira (rinovim kontrate) ambjent që do të përdoret si strehëz, për qentë endacakë.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga rrëshqitja e banesës së Z. Albert Xhemal Ahmati, banor në fshatin Lleshan Njësia Administrative Gjinar  dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Albert Gani Kullafi, banor në fshatin Katund i Ri Njësia Administrative Bradashesh dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Bajram Selman Kuburi, banor në rrugën “Adem Zenelhoxha”, Vullnetari në lagjen nr. 4  dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Informacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimi të disa materialeve të Klubit Shumësportësh dhe të materialeve të inventarit të Qendrës së Artit Elbasan për vitin 2022.

Të ndryshme,                                                                                                                                        

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e premte më date 24.03.2023 ora13:00 në ambjente te Bashkisë Elbasan me adresë konvikti I shkollës ‘Pedagogjike”.

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 20.02.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbaleve të mbjedhjeve të muajit Janar ( dt.31.01.2023).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin shkurt 2023.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shkurt 2023.

 • Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë.
 • Mbi miratimin e kritereve të ndihmës ekonomike  nga fondi i kushtëzuar  për bllok ndihmën ekonomike.
 • Për një ndryshim  në VKB Nr.5 datë 31.01.2023 “Për miratimin e normave dhe kritereve për disiplinimin e shpenzimeve të mjeteve motorike në administrim të ASHP për vitin 2023”.
 • Për ndërmarrjen e nismës për ndryshimin e rregullores së Planit të Përgjithshëm    Vendor, Bashkia Elbasan.
 • Monitorimi i buxhetit për vitin 2022.
 • Miratimi i të ardhurave për periudhën afatmesme 2024-2026.
 • Për miratimin e  vlerës financiare , të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Hysen Myrteza Grami dhe Znj. Lorena Edmond Haxhiymeri, banorë në Lagjen “5 Maji”, Lagjen Nr.6, për shpërblimin financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Punime emergjente për tu mbrojtur nga rreziku për përmbytje të Përroit të Zaranikës.
 • Informacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve të inventarit të Drejtorisë së SHMZSH-së për vitin 2022 dhe të disa aktiveve në ASHP.

Të ndryshme,                                                                                                                                               

   Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e mërkurë  më datë 15.02.2023 ora 13:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan me adresë konvikti i shkollës ‘Pedagogjike”.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 31.01.2023, ora 13:00 zhvillohet mbledhja jashtë rradhe e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces verbaleve te mbledhjeve te muajit dhjetor(dt.22.12.2022 dhe 27.12.2022)
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin dhjetor 2022. 3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin dhjetor 2023.
 4. Për anëtarësimin dhe miratimin e aktthemelimit të grupit vendor të veprimit në zonën rurale të Bashkisë Elbasan si dhe bashkëthemelues.
 5. Për miratimin në parim të dhënies së pëqimit për shfrytëzimin e pronave shtetërore në Njësinë Administrative Tregan.
 6. Për miratimi i normave dhe kritereve për disiplinimin e shpenzimeve për mjetet motorike në administrim të Agjensisë së Shëbimeve Publike Elbasan për vitin 2023.
 7. Për miratimin e rinovimit të kontratës së “Shërbimit publik për pranimin, depozitimin dhe trajtimin e mbjetjeve të Bashkisë Elbasan”.

Të ndryshme,

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e premte më datë 27.01.2023 ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Elbasan me adresë konvikti i shkollës ‘Pedagogjike”.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojme se me date 30.11.2022, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Keshillit, ne baze te Ligjit 139/2015, neni 53 pika -4). ne sallen “Oendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me kete rend dite:

1. Miratimi i rendit te dites se Mbledhjes.

2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhies se Keshillit Bashkiak Tetor 2022.

3. Dhenia e ndihmes ekonomike nga fondi i Bashkise Elbasan per muajin Tetor 2022.

3/1.Dhenin e ndihmes ekonomike nga fondi i kushtezuar per muajin Tetor 2022

4. Per nje shtese ne VKB 142 dt. 09.11.2022 “Mbi miratimin e listes emerore te familjeve ge do te perfitoine subvencionim qiraje, per vitin 2023, ne qytetin e Elbasanit.

5. Per nje korigiim ne VKB Nr 05 dt. 28.01.2014 *Mbyllje procedure privatizimi banese shteterore”

6. Mbi miratimin ne parim te dhenies se pelqimit per shirytezimin e pronave shteterore ne Njesine Administrative Shirgian dhe Tregan.

7. Mbi miratimin e paketes fiskale per vitin 2023.

8. Mbi miratimin e planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak per vitin 2023.

9. Mbi emrimin e Sekretarit te Keshillit Bashkiak.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do te mblidhen diten e Premte me date 25.11.2022 ora 13:30 ne         ambientet e Bashkise Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”

       KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK

             ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 09 .11.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen “Qendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Shkurt 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Shtator 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shtator 2022.

 • Për një ndryshim në  VKB Nr 14 datë 31.01.2022  dhe Nr 112 datë 22.08.2022 “Mbi miratimin e normave dhe kritereve për 3 mjete.
 • Marrje me qera ambjenti/sallë (rinovim kontrate)  për të  zhvilluar mbledhje të administratës së Bashkisë.
 • Mbi marrje me qera të dy mjeteve  (rinovim kontrate ) për përdorimin e nevojave të transportit të administratës dhe kryerjen e shërbimeve publike të Bashkisë Elbasan.
 • Mbi miratimin në  parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit me interes publik “Ndërtim i rrugës  “Zija Luniku” ndoshur në Z.K. 8527” nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi.”    
 • Mbi miratimin në  parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit me interes publik “Ndërtim i argjinature mbrojtëse nga lumi “Shkumbin” ne Krastë,në kuadër të projektit “Lungo Fiume” Elbasan”, nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij  shpronësimi.
 • Mbi miratim për privatizim të banesave shtetërore.
 • Mbi miratimin e listës emërore të familjeve që do të përfitojnë subvencionim qiraje, për vitin 2023, në qytetin e Elbasanit. 
 •  Mbi miratimin në  parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit me interes publik “Rehabilitim urban i Njesise Administrative Gjinar” nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi.”    
 • Mbi miratimin në  parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit me interes publik  “Ndertimi Rruges Nezir Muzhaqi” ndodhur ne Z.K. 8522 nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi.”    
 • Per nje ndryshim ne VKB Nr 117 date 14.12.2021.
 • Trasferim fondesh per investime. 
 • Dhënie titulli “Qytetar Nderi”    

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Hene më datë  07.11.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

       KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK

             ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

  Ju njoftojmë se më datë 26.05.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen e shkolles Pedagogjike me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Prill 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Prill 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Prill 2022.

 • Mbi miratimin e planit vendor te veprimit per barazine gjinore 2022-2024.
 • Per miratimin ne parim te dhenies se pelqimit per shfrytezimin e pronave shteterore ne njesite administrative Shirgjan dhe Tregan.
 • Per dhenien e fondit pyjor ne perdorim, per qellime argetimi, shendetesore, shoqerore, veprimtari turistike kampingje, ndertime objektesh dhe vendosje stacionesh, bazamente per panele fotovoltaike me qellim prodhimin e energjise.
 • Per miratimin paraprak te planeve te mbareshtimit te Ekonomive pyjore, Lunxhe, Zalli i Korres, Shmil dhe Kushte-2.
 • Per nje ndryshim ne V.K.B. nr. 117 date 14.12.2021. “Per miratimin e numrit maksimal te Bashkise Elbasan dhe nivelin e pagave.
 • Mbi monitorimin e buxhetit te Bashkise Elbasan per vitin 2021.
 • Per nje ndryshim ne VKB nr. 51 date 31.03.2022 “Per disa shtese e ndryshime ne VKB nr. 117 date 14.12.2021”.
 • Transferim fonde per invenstime ne ASHP
 • Dhenie titulli “Qytetar Nderi” z. Ismail Haxhihyseni.
 • Mbi miratimin e emertimeve te disa rrugeve dhe shesheve ne qytetin e Elbasanit.
 • Raportim i Drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Pyjore, Bujqësore, Veterinare dhe Mjedisore, të Bashkisë Elbasan mbi punën e kësaj Drejtorie për vitin 2021 dhe gjate vitit 2022.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Marte më datë 24.05.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

   KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK ELBASAN

 Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 04.05.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen e shkolles Pedagogjike me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Mars 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Mars 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Mars 2022.

 • Mbi dhenien me qira (rinovim kontrate) te nje ambjentit “kuzhine” ne konviktin e shkolles se mesme profesionale “Luigj Gurakuqi”.
 • Dhenie titulli “Qytetar Nderi” ambasadorit te Japonise ne Republiken e Shqiperise z. Takada Mitsuyuki.
 • Shtese ne te ardhurat e trasheguara dhe shpenzimeve ne buxhetin e vitit 2022.

Te ndryshme.Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Enjte më datë 28.04.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 11.04.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Bashkise në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 3/a, ne sallen e mbledhjeve te shkolles “Pedagogjike” me këtë rend dite:

 1. Per miratimin e kontrates se “Sherbimit publik per pranimin, depozitimin dhe trajtimin e mbetjeve te Bashkise Elbasan” ne impjantin e trajtimit te mbetjeve urbane te Qarkut Elbasan, midis Bashkise Elbasan dhe shoqerise “ECO-ELB” sha.
 2. Per miratimin e trajtimit dhe nivelin e mases ditore me trajtim ushqimor te sportisteve te ekipit olimpik Ukrainas, nga Bashkia Elbasan.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Premte më datë 08.04.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

  KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK

ELBASAN

Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan 31.03.2022 ora 11:00

Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Zj./Z.——————————————

  Ju njoftojmë se më datë 31.03.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen “Qendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Shkurt 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Shkurt 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2022.

 • Per shfuqizimin e VKB nr. 7 date 31.01.2022 “Mbi fillimin e procedures per kerkimin e kalimit ne pronesi te Bashkise Elbasan, te pasurise nr. 306/75, ndodhur ne Z.K. 8527
 • Mbi korigjimin ne VKB nr. 43 date 21.05.2021 “Mbi mbyllje procedure privatizimi banese shteterore”.
 • Mbi transferimin e investimeve te financuara nga Bashkia Elbasan per UK Elbasan.
 • Mbi miratimin e tavaneve pergatitore te shpenzimeve, te programit buxhetor afatmesem 2023-2025
 • Per miratimin e dhenies me qira te ambjenteve ne godinen e pallatit te sportit “Tomorr Sinani ne lagjen “28 Nentori”, nga Bashkia Elbasan.
 • Per miratimin e projektit te kanalit ujites ne fshatin Bujqes njesia administrative Shirgjan ne parcelen toke are shtet me nr. pasurie 137/5/2 dhe ndryshimin e zerit kadastral nga toke are shtet ne emertimin kanal ujites.
 • Mbi miratimin e planit te masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor e kullosor.
 • Per  nje ndryshim dhe shtese ne VKB nr. 126 date 23.12.2021 “Per miratim dhenie buirse per nxenesit e arsimit parauniversitar per vitin akademik 2021-2022.
 • Mbi nje ndryshim ne VKB nr. 24 date 04.03.2022 “Mbi miratimin e normave shtese dhe kritereve per disiplinimin e shpenzimeve per 12 mjete te njesive Administrative per vitin 2022”.
 • Per korigjimin e vleres financiare, te demeve te shkaktuara nga djegia e baneses se z. Arif Qenan Rexhepi, banor ne lagjen “Skenderbej” si dhe shperblimin financiar nga ana e Bashkise Elbasan te percaktuar ne VKB nr. 33 date 04.03.2022.
 1. Per miratimin e vleres financiare, te demeve te shkaktuara nga djegia e baneses se z. Qemal Qazim Sharra, banor ne fshatin Gjergjan, Njesia Administrative Gjergjan si dhe shperblimin nga ana e Bashkise Elbasan.
 2. Per miratimin e listes se familjeve te prekura nga rreshqitjet e tokes te cilet kane bere kerkese prane Bashkise Elbasan per pajisjen me leje ndertimi te perjashtuar nga taksa e ndikimit ne infrastukture.
 3. Per miratimin e venddepozitimit te perkoshem te mbetjeve te ngurta inerte.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Hene më datë 28.03.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

   KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Elbasan 18 Nëntor 2021

Info me rëndësi!

Në datën 18.11.2021, ora 11.00 zhvillohet mbledhja jashtë rradhe e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Bashkise z. Gledian Llatja me këtë rend dite:

 1. Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin tetor 2021.
 2. Mbi miratimin e dukumentit për rishikimin e planit të përgjithshëm vendor me proçedurë të përshpejtuar.
 3. Mbi miratimin e marrëveshjes ndërvendore për krijimin e një personi juridik të përbashkët.
 4. Mbi miratimin e themelimit të shoqërisë tregëtare të përbashkët “ECO ELB” sh.a.
 5. Mbi autorizimin për përfaqësimin e Bashkisë Elbasan si aksionere në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme të shoqërisë “ECO ELB” sh.a.
 6. Të ndryshme

Qytetarët e interesuar për të marrë pjesë apo për t’u njohur me materialet të kontaktojnë me sekretariatin e këshillit bashkiak, z. Klajdi Gripshi në adresën e email-it
klajd_gripshi@yahoo.it