Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftime Mbledhja e KB

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan 31.03.2022 ora 11:00

Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Zj./Z.——————————————

  Ju njoftojmë se më datë 31.03.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen “Qendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Shkurt 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Shkurt 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2022.

 • Per shfuqizimin e VKB nr. 7 date 31.01.2022 “Mbi fillimin e procedures per kerkimin e kalimit ne pronesi te Bashkise Elbasan, te pasurise nr. 306/75, ndodhur ne Z.K. 8527
 • Mbi korigjimin ne VKB nr. 43 date 21.05.2021 “Mbi mbyllje procedure privatizimi banese shteterore”.
 • Mbi transferimin e investimeve te financuara nga Bashkia Elbasan per UK Elbasan.
 • Mbi miratimin e tavaneve pergatitore te shpenzimeve, te programit buxhetor afatmesem 2023-2025
 • Per miratimin e dhenies me qira te ambjenteve ne godinen e pallatit te sportit “Tomorr Sinani ne lagjen “28 Nentori”, nga Bashkia Elbasan.
 • Per miratimin e projektit te kanalit ujites ne fshatin Bujqes njesia administrative Shirgjan ne parcelen toke are shtet me nr. pasurie 137/5/2 dhe ndryshimin e zerit kadastral nga toke are shtet ne emertimin kanal ujites.
 • Mbi miratimin e planit te masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor e kullosor.
 • Per  nje ndryshim dhe shtese ne VKB nr. 126 date 23.12.2021 “Per miratim dhenie buirse per nxenesit e arsimit parauniversitar per vitin akademik 2021-2022.
 • Mbi nje ndryshim ne VKB nr. 24 date 04.03.2022 “Mbi miratimin e normave shtese dhe kritereve per disiplinimin e shpenzimeve per 12 mjete te njesive Administrative per vitin 2022”.
 • Per korigjimin e vleres financiare, te demeve te shkaktuara nga djegia e baneses se z. Arif Qenan Rexhepi, banor ne lagjen “Skenderbej” si dhe shperblimin financiar nga ana e Bashkise Elbasan te percaktuar ne VKB nr. 33 date 04.03.2022.
 1. Per miratimin e vleres financiare, te demeve te shkaktuara nga djegia e baneses se z. Qemal Qazim Sharra, banor ne fshatin Gjergjan, Njesia Administrative Gjergjan si dhe shperblimin nga ana e Bashkise Elbasan.
 2. Per miratimin e listes se familjeve te prekura nga rreshqitjet e tokes te cilet kane bere kerkese prane Bashkise Elbasan per pajisjen me leje ndertimi te perjashtuar nga taksa e ndikimit ne infrastukture.
 3. Per miratimin e venddepozitimit te perkoshem te mbetjeve te ngurta inerte.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Hene më datë 28.03.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

   KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit Bashkiak të Bashkisë Elbasan 18 Nëntor 2021

Info me rëndësi!

Në datën 18.11.2021, ora 11.00 zhvillohet mbledhja jashtë rradhe e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Bashkise z. Gledian Llatja me këtë rend dite:

 1. Mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin tetor 2021.
 2. Mbi miratimin e dukumentit për rishikimin e planit të përgjithshëm vendor me proçedurë të përshpejtuar.
 3. Mbi miratimin e marrëveshjes ndërvendore për krijimin e një personi juridik të përbashkët.
 4. Mbi miratimin e themelimit të shoqërisë tregëtare të përbashkët “ECO ELB” sh.a.
 5. Mbi autorizimin për përfaqësimin e Bashkisë Elbasan si aksionere në mbledhjet e asamblesë së përgjithshme të shoqërisë “ECO ELB” sh.a.
 6. Të ndryshme

Qytetarët e interesuar për të marrë pjesë apo për t’u njohur me materialet të kontaktojnë me sekretariatin e këshillit bashkiak, z. Klajdi Gripshi në adresën e email-it
klajd_gripshi@yahoo.it

Njoftim për mbajtjen e Mbledhjes së Këshillit të Bashkisë Elbasan 25 Tetor 2021

NJOFTIM

  Ju njoftojmë se më datë 25.10.2021, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), online ne programin ZOOM me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes
 2. Miratimi i proçesverbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin shtator  2021.
  • 3/1 .      Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shtator 2021.
 4. Mbi marrjen me qira të dy mjeteve (rinovim kontrate) për plotësimin e nevojave të transportit të administrates dhe kryerjen e shërbimeve publike të Bashkisë Elbasan”. Transferim fondesh në buxhet.
 5. Mbi marrëveshjen e bashkëpunimit  midis Bashkisë Elbasan  dhe Drejtorisësë Përgjithshme të Arkivave për përpunim tekniko-shkencor të dokumentave.
 6. Per dhenien e pelqimit per vendosjen e pllakes perkujtimore ne shtepine e familjes Karanxha, ne lagjen “Shen Koll” Elbasan.
 7. Per emerimin e perfaqesuesit ne bordin e institucioneve arsimire parauniversitare publike.
 8. Per nje shtese ne Vendimin e Keshillit Bashkiak Elbasan nr.5 date27/01/2021 “Per miratimin e normave dhe kriterev disiplinimin e shpenzimeve per mjetet motorrike ne administrim te Agjensise se Sherbimeve Publike Elbasan per vitin 2021”.
 9. Dheni titulli “Qytetar Nderi” Klerikut Martir te Kishes Katolike, Peshkopit Josif Papamihali (pas vdekjes).
 10. Per dhenien e fondit pyjor ne perdorim “Per ndertimin/rikonstruksionin e linjes Fiber Librazhd ne territorin e Bashkise Elbasan,OST (operatorit te sistemit te transmetimit).
 11. Miratimin ne parim te draft Buxhetit te KB per vitin 2022.   

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Merkure më datë 20.10.2021 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan.

Qytetarët e interesuar për të marrë pjesë në mbledhje të kontaktojnë z. Klajdi Gripshi me nr. tel: +355 69 967 3721 dhe me adresë email-i: klajd_gripshi@yahoo.it

Njoftim mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan 29 Shtator 2021

Në datë 29 Shtator 2021, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan online ne programin ZOOM me këtë rend dite:

1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Gusht 2021.

1/1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Gusht 2021.

2. Mbi miratimin e nisjes së proçedures për marrjen me qira të një ambjenti (strehëz emergjence) për Forumin e Gruas Elbasan.

3. Marrje me qira ambjent/sallë (rinovim kontrate) për të zhvilluar mbledhje të Administratës së Bashkise.

4. Mbi miratimin e monitorimit të buxhetit për 4-mujorin e dytë të vitit 2021.

5. Transferim fondesh në buxhet.

6. Për miratimin e çmimit të shitjes dru zjarri në fushën e Bashkisë Elbasan.

Të gjithë qytetarët e interesuar mund të kërkojnë akses për të degjuar “live” takimin në programin Zoom dhe gjithashtu nëse kanë për të diskutuar të kontaktojnë me email sekretarin e Këshillit Bashkiak z. Klajdi Gripshi në adresën e email-it klajd_gripshi@yahoo.it