Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftime Mbledhja e KB

Njoftim per mbledhjen e keshillit bashkiak

Ju njoftojmë se më datë 31.08.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në ambjentet e Hotel “Imperial” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Korrik 2023.
  2/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Korrik 2023.
 3. Për ndryshimin e Nenit 29 “Emërimi i Komisioneve të Përhershme” të “Rregullores së Përgjithshme të Këshillit Bashkiak Elbasan”, miratuar me VKB Nr.22 datë 26.02.2020” dhe Për krijimin Komisioneve të Përhershme.

Njoftime përmbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 28.03.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

 1. MiratimiirendittëditëssëMbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbaleve të mbjedhjeve të muajit Shkurt (dt.20.02.2023).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Mars 2023.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin  Mars 2023.

 • Për vendosjen në isntitucionet  rezidenciale të shërbimeve sociale, në Qendrën Sociale Balashe.
 • Mbi miratimin e masave për parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve në fondin pyjor dhe kullosor.
 • Mbi miratimin e rishikimit të të ardhurave afatmesme 2024-2026.
 • Mbi menaxhimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve për periudhën afatmesme 2024-2026.
 • Për  një shtesë në VKB nr. 189 dt. 27.12.2022 “Për miratim dhënie  burse për nxënësit e arsimit parauniversitar dhe arsimit profesional për vitin shkollor 2022-2023”.
 • Për miratim në parim të dhënies së pëlqimit për shfrytëzimin e pronave  shetëtërore në Njësinë Administrative Tregan.
 • Marrje me qira (rinovim kontrate) ambjent që do të përdoret si strehëz, për qentë endacakë.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga rrëshqitja e banesës së Z. Albert Xhemal Ahmati, banor në fshatin Lleshan Njësia Administrative Gjinar  dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Albert Gani Kullafi, banor në fshatin Katund i Ri Njësia Administrative Bradashesh dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Për miratimin e vlerës financiare, të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Bajram Selman Kuburi, banor në rrugën “Adem Zenelhoxha”, Vullnetari në lagjen nr. 4  dhe dhënien e shpërblimit financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Informacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimi të disa materialeve të Klubit Shumësportësh dhe të materialeve të inventarit të Qendrës së Artit Elbasan për vitin 2022.

Të ndryshme,                                                                                                                                        

Vo.Komisionet do të mblidhen ditën e premte më date 24.03.2023 ora13:00 në ambjente te Bashkisë Elbasan me adresë konvikti I shkollës ‘Pedagogjike”.

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 20.02.2023, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën e mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proçesverbaleve të mbjedhjeve të muajit Janar ( dt.31.01.2023).
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin shkurt 2023.

3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin shkurt 2023.

 • Mbi miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë.
 • Mbi miratimin e kritereve të ndihmës ekonomike  nga fondi i kushtëzuar  për bllok ndihmën ekonomike.
 • Për një ndryshim  në VKB Nr.5 datë 31.01.2023 “Për miratimin e normave dhe kritereve për disiplinimin e shpenzimeve të mjeteve motorike në administrim të ASHP për vitin 2023”.
 • Për ndërmarrjen e nismës për ndryshimin e rregullores së Planit të Përgjithshëm    Vendor, Bashkia Elbasan.
 • Monitorimi i buxhetit për vitin 2022.
 • Miratimi i të ardhurave për periudhën afatmesme 2024-2026.
 • Për miratimin e  vlerës financiare , të dëmeve shkaktuar nga djegia e banesës së Z. Hysen Myrteza Grami dhe Znj. Lorena Edmond Haxhiymeri, banorë në Lagjen “5 Maji”, Lagjen Nr.6, për shpërblimin financiar nga ana e Bashkisë Elbasan.
 • Punime emergjente për tu mbrojtur nga rreziku për përmbytje të Përroit të Zaranikës.
 • Informacion mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve të inventarit të Drejtorisë së SHMZSH-së për vitin 2022 dhe të disa aktiveve në ASHP.

Të ndryshme,                                                                                                                                               

   Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e mërkurë  më datë 15.02.2023 ora 13:00 në ambjentet e  Bashkisë Elbasan me adresë konvikti i shkollës ‘Pedagogjike”.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Ju njoftojmë se më datë 31.01.2023, ora 13:00 zhvillohet mbledhja jashtë rradhe e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), në sallën mbledhjeve të shkollës së mesme “Luigj Gurakuqi” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces verbaleve te mbledhjeve te muajit dhjetor(dt.22.12.2022 dhe 27.12.2022)
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin dhjetor 2022. 3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin dhjetor 2023.
 4. Për anëtarësimin dhe miratimin e aktthemelimit të grupit vendor të veprimit në zonën rurale të Bashkisë Elbasan si dhe bashkëthemelues.
 5. Për miratimin në parim të dhënies së pëqimit për shfrytëzimin e pronave shtetërore në Njësinë Administrative Tregan.
 6. Për miratimi i normave dhe kritereve për disiplinimin e shpenzimeve për mjetet motorike në administrim të Agjensisë së Shëbimeve Publike Elbasan për vitin 2023.
 7. Për miratimin e rinovimit të kontratës së “Shërbimit publik për pranimin, depozitimin dhe trajtimin e mbjetjeve të Bashkisë Elbasan”.

Të ndryshme,

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e premte më datë 27.01.2023 ora 11:00 në ambjentet e Bashkisë Elbasan me adresë konvikti i shkollës ‘Pedagogjike”.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK ELBASAN

Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojme se me date 30.11.2022, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Keshillit, ne baze te Ligjit 139/2015, neni 53 pika -4). ne sallen “Oendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me kete rend dite:

1. Miratimi i rendit te dites se Mbledhjes.

2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhies se Keshillit Bashkiak Tetor 2022.

3. Dhenia e ndihmes ekonomike nga fondi i Bashkise Elbasan per muajin Tetor 2022.

3/1.Dhenin e ndihmes ekonomike nga fondi i kushtezuar per muajin Tetor 2022

4. Per nje shtese ne VKB 142 dt. 09.11.2022 “Mbi miratimin e listes emerore te familjeve ge do te perfitoine subvencionim qiraje, per vitin 2023, ne qytetin e Elbasanit.

5. Per nje korigiim ne VKB Nr 05 dt. 28.01.2014 *Mbyllje procedure privatizimi banese shteterore”

6. Mbi miratimin ne parim te dhenies se pelqimit per shirytezimin e pronave shteterore ne Njesine Administrative Shirgian dhe Tregan.

7. Mbi miratimin e paketes fiskale per vitin 2023.

8. Mbi miratimin e planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak per vitin 2023.

9. Mbi emrimin e Sekretarit te Keshillit Bashkiak.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do te mblidhen diten e Premte me date 25.11.2022 ora 13:30 ne         ambientet e Bashkise Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”

       KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK

             ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA