Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan 31.03.2022 ora 11:00

Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Zj./Z.——————————————

  Ju njoftojmë se më datë 31.03.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen “Qendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Shkurt 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Shkurt 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2022.

 • Per shfuqizimin e VKB nr. 7 date 31.01.2022 “Mbi fillimin e procedures per kerkimin e kalimit ne pronesi te Bashkise Elbasan, te pasurise nr. 306/75, ndodhur ne Z.K. 8527
 • Mbi korigjimin ne VKB nr. 43 date 21.05.2021 “Mbi mbyllje procedure privatizimi banese shteterore”.
 • Mbi transferimin e investimeve te financuara nga Bashkia Elbasan per UK Elbasan.
 • Mbi miratimin e tavaneve pergatitore te shpenzimeve, te programit buxhetor afatmesem 2023-2025
 • Per miratimin e dhenies me qira te ambjenteve ne godinen e pallatit te sportit “Tomorr Sinani ne lagjen “28 Nentori”, nga Bashkia Elbasan.
 • Per miratimin e projektit te kanalit ujites ne fshatin Bujqes njesia administrative Shirgjan ne parcelen toke are shtet me nr. pasurie 137/5/2 dhe ndryshimin e zerit kadastral nga toke are shtet ne emertimin kanal ujites.
 • Mbi miratimin e planit te masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor e kullosor.
 • Per  nje ndryshim dhe shtese ne VKB nr. 126 date 23.12.2021 “Per miratim dhenie buirse per nxenesit e arsimit parauniversitar per vitin akademik 2021-2022.
 • Mbi nje ndryshim ne VKB nr. 24 date 04.03.2022 “Mbi miratimin e normave shtese dhe kritereve per disiplinimin e shpenzimeve per 12 mjete te njesive Administrative per vitin 2022”.
 • Per korigjimin e vleres financiare, te demeve te shkaktuara nga djegia e baneses se z. Arif Qenan Rexhepi, banor ne lagjen “Skenderbej” si dhe shperblimin financiar nga ana e Bashkise Elbasan te percaktuar ne VKB nr. 33 date 04.03.2022.
 1. Per miratimin e vleres financiare, te demeve te shkaktuara nga djegia e baneses se z. Qemal Qazim Sharra, banor ne fshatin Gjergjan, Njesia Administrative Gjergjan si dhe shperblimin nga ana e Bashkise Elbasan.
 2. Per miratimin e listes se familjeve te prekura nga rreshqitjet e tokes te cilet kane bere kerkese prane Bashkise Elbasan per pajisjen me leje ndertimi te perjashtuar nga taksa e ndikimit ne infrastukture.
 3. Per miratimin e venddepozitimit te perkoshem te mbetjeve te ngurta inerte.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Hene më datë 28.03.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

   KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA