Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojme se me date 30.11.2022, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Keshillit, ne baze te Ligjit 139/2015, neni 53 pika -4). ne sallen “Oendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me kete rend dite:

1. Miratimi i rendit te dites se Mbledhjes.

2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhies se Keshillit Bashkiak Tetor 2022.

3. Dhenia e ndihmes ekonomike nga fondi i Bashkise Elbasan per muajin Tetor 2022.

3/1.Dhenin e ndihmes ekonomike nga fondi i kushtezuar per muajin Tetor 2022

4. Per nje shtese ne VKB 142 dt. 09.11.2022 “Mbi miratimin e listes emerore te familjeve ge do te perfitoine subvencionim qiraje, per vitin 2023, ne qytetin e Elbasanit.

5. Per nje korigiim ne VKB Nr 05 dt. 28.01.2014 *Mbyllje procedure privatizimi banese shteterore”

6. Mbi miratimin ne parim te dhenies se pelqimit per shirytezimin e pronave shteterore ne Njesine Administrative Shirgian dhe Tregan.

7. Mbi miratimin e paketes fiskale per vitin 2023.

8. Mbi miratimin e planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak per vitin 2023.

9. Mbi emrimin e Sekretarit te Keshillit Bashkiak.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do te mblidhen diten e Premte me date 25.11.2022 ora 13:30 ne         ambientet e Bashkise Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”

       KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK

             ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA