Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim qytetarëve per regjistrim. Rruga e Re dhe zgjerimi i varrezave 2022.

N J O F T I M:

Bashkia Elbasan me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 5 datë 31.01.2022, ka miratuar fillimin e proçedurave të shpronësimit për pasuritë pronë private, që preken nga realizimi i projektit me interes publik, “Mbi miratimin në parim fillimim e proçedurës për shpronësimin e pasurive, pronë private që preken nga realizimi i projekteve me interes publik “Rruga e re e varrezave Elbasan dhe ndërtimi nënkalimit hekurudhor në kryqëzimin e rrugës nacionale Elbasan-Librazhd me rrugën “Borodin Mitarja””, “Rikonstruksion dhe ndërhyrje në linjën K.U.Z., ndërtimi i sheshit të parkimit të varrezave publike dhe zgjerimi i varrezave publike”””, ndodhur në Z.K. 8521, Z.K 8522 dhe Z.K 8527, mbështetur në ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndyshuar, ligjin nr. 8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, i ndryshuar, për sa më sipër, kërkohet që në zbatim të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, të paraqiten pranëA.SH.K. Zyra Vendore, Elbasan, për të përfunduar proçesin e regjistrimit të pasurisve (AMTP-së)dhe pajisjen me dokument pronësie, qytetarët si me poshtë:

  1. Abdyl Ibrahim Qatipi                                                      9.  Osman Haxhi Fejzo
  2. Ali Uruçi                                                                         10.  Mustafa Abdurrazaku
  3. Adburraman Mehmet Beluli                                         11.  Ibrahim Kapllani
  4. Emin Kacadei                                                                12.  Demir dhe Xhemal Lulja
  5. Vladimir Gjika, Dhimitër Gjika                                     13.  Kasem Graceni
  6. Fatime Xhyra, Hysen Xhyra                                         14.  Adile Ymer Kotherja
  7. Xhaferr Karadaku                                     
  8. Hatixhe Zejnelhoxha dhe trashëgimtarët

Shkarkoni dukumentin e plotë...