Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim : “Rivitalizim dhe Rikonstruksion i “Tregut Fruta Perime”

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 32 datë 28.013.2024, i cili ka miratuar fillimin e proçedurave të shpronësimit për pasuritë që preken nga realizimi i projektit me interes publik, “Mbi miratimin në parim të fillimit të proçedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit, me interes publik  “Rivitalizim dhe Rikonstruksion i “Tregut Fruta Perime”, në lagjen “Kongresi Elbasanit” në  Z.K 8521”, nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi”””, mbështetur në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndyshuar, ligjin nr. 8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, i ndryshuar, kërkohet që brënda datës 30.04.2024, pronari/ët e pasurive ose të tretë të cilëve i’u preket pasuria, të dorëzojnë pranë Drejtorisë së Pronave Publike, fotokopje të noterizuar të dokumenteve të pronësisë lëshuar nga ASHK Elbasan si dhe fotokopje karte identiteti