Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Njoftim “Strehëz për qentë endacakë”

Bashkia Elbasan në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, dhe të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 19 datë 04.03.2022 “Mbi miratimin e nisjes së proçedurave për marrjen me qira të një ambjenti, që do të përdoret si strehëz për qentë endacakë me një fond deri në 50 000 lekë/muaj”, kërkon të marrë me qira një ambjent social-ekonomik me sipërfaqe 150-200 m2, me ambiente të ndara, për të bërë të mundur grumbullimin, kurimin, sterilizimin dhe disinfektimin e qenëve endacak, me një fond deri në 50 000 lekë/muaj. Ambjenti preferohet me vendndodhje në periferi të qytetit dhe të jetë i pajisur me dritare, aspirim dhe ujë 24 orë. Të gjithë subjektet privatë apo individë të interesuar janë të lutur të paraqesin ofertat ku të përfshihet:

  • Ofertë për dhënie me qira;
  • Vlera e qirasë mujore;
  • Çertifikatë rregjistrimi (NUIS), ekstrakt historik; 
  • Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve tatimore vendore dhe rajonale;
  • Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria;
  • Dokument pronësie (i rifreskuar);
  • F/kopje dokument ID;
  • Foto të ambjentit;

Ofertat dorëzohen me zarf të mbyllur pranë zyrë së Protokollit të Bashkisë.

Afati i pranimit të ofertave është data 15.04.2022, ora 09 00.

Hapja e ofertave do të bëhet në datën 15.04.2022, ora 11 00, në godinën e Bashkisë Elbasan.

Gjithashtu, Ju njoftojmë se, pas hapjes së ofertave,komisioni i vlerësimit do të bëjë verifikimin e ambjenteve që janë paraqitur në ofertë, prandaj kërkojmë disponueshmërinë tuaj.

Faleminderit!