Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftim Përmbarues Gjyqësor Privat

Bazuar në ligjin 9780 datë 16.07.2007  “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga ndërtimet e Kundraligjshme”, i ndyshuar dhe në  ligjin 10031, datë 11.12.2008 “ Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat ”,  i ndryshuar , Ju njoftojmë se :

 Bashkia Elbasan kërkon Përmbarues Gjyqësor Privat për lidhjen e kontratave për ekzekutimin e Titujve Ekzekutiv të lëshuara nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Durrës të vendimeve për dënimim me gjobë të mbajtuara nga I.M.T, Bashkia Elbasan për objektet e ndërtuara  pa  u paisur me leje nga organet kompetente.  Njoftohen  të gjithë të intresuarit të paraqiten pranë zyrave të IMT,  Bashkia Elbasan (mbrapa pallatit të sportit) brënda datës  11.10.2021 ora 10.00.