Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar) dhe ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Bashkia e Elbasan shpall proçedurat e konkurimit për vendin e lirë të punës:

Përgjegjës, Sektori i Inspektimit të Pyjeve, në Drejtorinë e Pyjeve pranë Agjensisë  së Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit.

KREU I – Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës

Përgjegjësi i Sektorit të Inspektimit të Pyjeve e ushtron detyrën e tij pranë Agjensisë së Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit. Ai ka në vartësi të tij Inspektoriatin e Mjedisit, Sektorin e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, dhe Sektorin e Bujqësisë. Kjo drejtori harton politikat dhe kryen kontrolle për zbatimin e ligjshmërisë në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:     

 • Siguron zbatimin e politikave lokale e kombëtare për ruajtjen e natyrës, menaxhimin Pyjeve e Kullotave të Bashkisë.
 • Lehtëson dhe koordinon zbatimin e planeve të menaxhimit për zonat e gjuetisë  dhe të veprimit për llojet floristike e faunistike, në nivel lokal.
 • Monitoron realizimin e praktikave më të mira në mbrojten e Pyjeve dhe Kullotave nën juridiksionin administrativ të tij.
 • Ndjek zbatimin e masave mbrojtëse për tipet e habitateve të listuara në Anekset e Direktivës së Habitatit dhe të zonave të veçanta të ruajtjes.
 • Ndihmon në zbatimin e rregullave administrative për mbrojtjen e Pyjeve, Kullotave, ekosistemeve, habitateve dhe peizazhin.
 • Ka vartësi dhe raporton përgjigjet para drejtorit të drejtorisë dhe kur i kërkohet, para Drejtorit të Përgjithshëm, për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara nga ana e tij dhe punonjësve që punojnë në këtë sektor.
 • Ka në vartësi specialistët e sektorit, të cilëve u ndan detyrat dhe kontrollon zbatimin e tyre.
 • Pergatit plane pune dhe veprimi për arritjen e objektivave të sektorit në periudha afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata dhe i dergon per miratim tek Drejtori i Drejtorisë.
 • Drejton dhe menaxhon procesin për përcaktimin e instrumenteve dhe indikatorëve kyç për matjen e performancës së sektorit, vlerësimin e performancës në mënyrë periodike dhe propozon masa/ndërhyrje në kuadër të përmirësimit të performancës.
 • Drejton dhe menaxhon punën për funksionimin eficient të strukturave organizative të sektorit të pyjeve, duke vlerësuar ekzekutimin e të gjithë funksioneve dhe aktivitetit të planifikuar.
 • Kontrollon dhe monitoron aktivitetet e sektorit dhe siguron përmbushjen e objektivave të strukturës së tij, duke u mbështetur në rregullat dhe procedurat e institucionit dhe sektorit.
 • Mban përgjegjësi teknike dhe ligjore për cilësinë dhe saktësinë profesionale të materialeve të përgatitura prej tij dhe nëpunësve të sektorit ku ai është përgjegjës.
 • Organizon sistemin e administrimit të informacionit dhe të statistikave për veprimtarinë e sektorit.
 • Zhvillon analizën mujore, 3 mujore, 6 mujore e vjetore të sektorit, duke evidentuar mangësitë dhe arritjet, dhe informon drejtorin.
 • Propozon masa administrative tek drejtori për specialistët vartës për mosrealizim të detyrave dhe shkelje të disiplinës në punë.
 • Kryen çdo detyrë tjetër që i ngarkohet nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KREU II – Kërkesa të përgjithshme për pranimin:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë, preferohet te ketë përfunduar arsimin në nivelin me “master”;
 • Të ketë përvoja pune të mëparshme të paktën 5 vjet;
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 • Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

KREU III-Dorëzimi i dokumenteve

Kandidati duhet të dorëzojë dorazi ose me postë dokumentacionin e kërkuar pranë Drejtorisë së Administratës dhe Burimeve Njerëzor të Bashkisë Elbasan, deri në datën   04.01.2023. 

 1. Kërkesë me shkrim drejtuar institucionit të Bashkisë Elbasan;
 2. Fotokopje e ID (kartë identiteti);
 3. Jetëshkrim (CV);
 4. Çertifikatë familjare;
 5. Një numër kontakti (e-mail) si dhe adresën e plotë të vendbanimit;
 6. Diplomë dhe listë notash (fotokopje e noterizuar);
 7. Raport mjeko-ligjor për aftësi në punë;
 8. Referencë me karakteristika specifike nga punëdhënësi i fundit (opsionale);
 9. Vërtetim që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor:
 11. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
 12. Vërtetim i Gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti);
 13. Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror, edukimit dhe në fushën e aftësisë së kufizuar (nëse ka);
 14. Fotokopje të librezës së punës.

Dokumentacioni i mësipërm të shoqërohet me listë e inventarizuar e dokumentacionit të dorëzuar, e nënshkruar nga kandidati.

Mungesa e njërit prej dokumenteve të mësiperme apo pavlefshmëria e tyre sjell skualifikimin e konkurrentit

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, do të shpallet lista e kandidatëve të kualifikuar, në lidhje me dokumentacionin e paraqitur, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen nëpërmjet adresës eletronike për shkaqet e moskualifikimit.

Kreu IV – Mënyra e vlerësimit do të jetë:

Vlerësimi i dokumentacionit 40 pikë.
Vlerësimi i intervistës me gojë 60 pikë.
Në përfundim të proçedurës së vlerësimit, kandidati që merr mbi 70 pikë në total do të shpallet kandidat i kualifikuar për plotësimin e vendit të lirë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi:

 • Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 • Ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar);
 • Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar);
 • Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 • Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”;
 • Ligjin nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr. 8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.
 • Ligjin nr.9180 datë 05.02.2004 “Për statistikat Zyrtare”, i ndryshuar;
 • Legjislacionin në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.