Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar) dhe ligjit nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), Bashkia e Elbasan shpall proçedurat e konkurimit për vendin e lirë të punës:

Drejtor në Drejtorinë e Mjedisit, Bujqësisë dhe Veterinarisë pranë Agjensisë  së Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit.

KREU I- Përshkrimi i përgjithshëm i vendit të punës

Drejtori i Drejtorisë së Mjedisit, Bujqësisë dhe Veterinarisë e ushtron detyrën e tij pranë Agjensisë së Pyjeve, Bujqësisë dhe Mjedisit. Ai ka në vartësi të tij Inspektoriatin e Mjedisit, Sektorin e Veterina     risë dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, dhe Sektorin e Bujqësisë. Kjo drejtori harton politikat dhe kryen kontrolle për zbatimin e ligjshmërisë në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Koordinon punën me drejtori dhe sektorë të tjerë brenda dhe jashtë agjënsisë në përputhje me politikat e bashkisë në fushën e e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.
 • Verifikon përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.
 • Zhvillon analiza periodike me stafin e drejtorisë.
 • Propozon politika e programe zhvilluese   e stimuluese sipas sektoreve, duke orientuar studime dhe vlerësime përkatëse.
 • Merr pjesë në mbledhje, takime e seminare të ndryshme me institucione shtetërore dhe organizata jofitimprurëse për fushat që mbulon.
 • Harton rregulloren e Drejtorisë.
 • Sipas nevojave dhe kërkesës së Kryetarit të Bashkisë, përgatit projekt – urdhëra dhe projekt – vendime, të cilët i paraqen atij për miratim, praktikë kjo që shërben për organizimin dhe kontrollin e punës në drejtori.
 • Siguron që, burimet materiale, financiare dhe njerëzore, në dispozicion të kësaj drejtorie të përdoren në mënyrë të tillë që objektivat dhe misioni përkatës të realizohen në mënyrë efiçente dhe efikase, duke respektuar të gjithë kuadrin normativ dhe rregullator në fuqi.
 • Përcakton objektivat dhe planifikon veprimtarinë e drejtorisë.
 • Organizon dhe shpërndan punën në drejtori, me qëllim aritjen e objektivave të drejtorisë.
 • Miraton planet mujore të sektorëve që ka në vartësi.
 • Ndjek dhe kontrollon punën që bëhet nga përgjegjësit e sektorëve në vartësi dhe punonjësit, për përcaktimin dhe dhënien e zgjidhjeve ligjore në afatet e caktuara.
 • Udhëzon stafin në përmbushjen e aktiviteteve të përditshme dhe koordinon drejtpërdrejt veprimtarinë e tyre.
 • Zgjidh probleme lidhur me aktivitetet e përditshme që ndikojnë në arritjen e rezultateve të drejtorisë.
 • Zbaton me përpikëmëri veç të tjerave, kërkesat ligjore në fushën e Kodit të Punës, etikës, dhe mënjanimin e konfliktit të interesit për punonjësit që ka në vartësi.
 • Mbi bazën e realizimit të detyrave sipas pozicioneve të punës që kanë punonjësit në vartësi, në fund të vitit vlerëson, aftësitë dhe performancën e përgjithshme e nëpunësve të drejtorisë, duke përgatitur vlerësimet me shkrim të rezultateve në punë, duke gjykuar mbi ecurinë e punës dhe duke vendosur në dukje fushat në të cilat janë të nevojshme përmirësime.
 • Raporton dhe përgjigjet direkt tek Drejtori i Përgjithshëm.

KREU II – Kërkesa të përgjithshme për pranimin:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
 • Të ketë përvoja pune të mëparshme të paktën 5 vjet.
 • Të ketë aftësi për të zbatuar përgjegjësitë dhe realizimin e objektivave të institucionit;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
 • Të mos jetë dhënë ndaj tij/saj masa disiplinore e largimit nga puna.

KREU III-Dorëzimi i dokumenteve

Kandidati duhet të dorëzojë dorazi ose me postë dokumentacionin e kërkuar pranë Drejtorisë së Administratës dhe Burimeve Njerëzor të Bashkisë Elbasan, deri në datën   04.01.2024.

 1. Kërkesë me shkrim drejtuar institucionit të Bashkisë Elbasan;
 2. Fotokopje e ID (kartë identiteti);
 3. Jetëshkrim (CV);
 4. Çertifikatë familjare;
 5. Një numër kontakti (e-mail) si dhe adresën e plotë të vendbanimit;
 6. Diplomë dhe listë notash (fotokopje e noterizuar);
 7. Raport mjeko-ligjor për aftësi në punë;
 8. Referencë me karakteristika specifike nga punëdhënësi i fundit (opsionale);
 9. Vërtetim që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 10. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor:
 11. Vërtetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor;
 12. Vërtetim i Gjendjes Gjyqesore (Dëshmi Penaliteti);
 13. Çertifikata, trajnime profesionale, në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror, edukimit dhe në fushën e aftësisë së kufizuar (nëse ka);
 14. Fotokopje të librezës së punës.

Dokumentacioni i mësipërm të shoqërohet me listë e inventarizuar e dokumentacionit të dorëzuar, e nënshkruar nga kandidati.

Mungesa e njërit prej dokumenteve të mësiperme apo pavlefshmëria e tyre sjell skualifikimin e konkurrentit

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, do të shpallet lista e kandidatëve të kualifikuar, në lidhje me dokumentacionin e paraqitur, si dhe data kur do të zhvillohet intervista me gojë. Kandidatët e skualifikuar do të njoftohen nëpërmjet adresës eletronike për shkaqet e moskualifikimit.

Kreu IV – Mënyra e vlerësimit do të jetë:

Vlerësimi i dokumentacionit 40 pikë
Vlerësimi i intervistës me gojë 60 pikë
Në përfundim të proçedurës së vlerësimit, kandidati që merr mbi 70 pikë në total do të shpallet kandidat i kualifikuar për plotësimin e vendit të lirë.

Konkurimi do të bazohet në njohuri të përgjithshme mbi:

 • Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë;
 • Ligjin nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore” (i ndryshuar);
 • Ligjin nr.7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar);
 • Ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;
 • Ligjin nr. 9131, datë 08.09.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”;
 • Ligjin nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të intereresave”;
 • Ligjin nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”;
 • Ligjin nr. 8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar.
 • Ligjin nr.9180 datë 05.02.2004 “Për statistikat Zyrtare”, i ndryshuar;
 • Legjislacionin në fushën e mjedisit, bujqësisë, veterinarisë dhe mbrojtjes së konsumatorit.