Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Muaj: Nëntor 2022

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojme se me date 30.11.2022, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e Keshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Keshillit, ne baze te Ligjit 139/2015, neni 53 pika -4). ne sallen “Oendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me kete rend dite:

1. Miratimi i rendit te dites se Mbledhjes.

2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhies se Keshillit Bashkiak Tetor 2022.

3. Dhenia e ndihmes ekonomike nga fondi i Bashkise Elbasan per muajin Tetor 2022.

3/1.Dhenin e ndihmes ekonomike nga fondi i kushtezuar per muajin Tetor 2022

4. Per nje shtese ne VKB 142 dt. 09.11.2022 “Mbi miratimin e listes emerore te familjeve ge do te perfitoine subvencionim qiraje, per vitin 2023, ne qytetin e Elbasanit.

5. Per nje korigiim ne VKB Nr 05 dt. 28.01.2014 *Mbyllje procedure privatizimi banese shteterore”

6. Mbi miratimin ne parim te dhenies se pelqimit per shirytezimin e pronave shteterore ne Njesine Administrative Shirgian dhe Tregan.

7. Mbi miratimin e paketes fiskale per vitin 2023.

8. Mbi miratimin e planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak per vitin 2023.

9. Mbi emrimin e Sekretarit te Keshillit Bashkiak.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do te mblidhen diten e Premte me date 25.11.2022 ora 13:30 ne         ambientet e Bashkise Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”

       KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK

             ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan.

Ju njoftojmë se më datë 09 .11.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen “Qendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Shkurt 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Shtator 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shtator 2022.

 • Për një ndryshim në  VKB Nr 14 datë 31.01.2022  dhe Nr 112 datë 22.08.2022 “Mbi miratimin e normave dhe kritereve për 3 mjete.
 • Marrje me qera ambjenti/sallë (rinovim kontrate)  për të  zhvilluar mbledhje të administratës së Bashkisë.
 • Mbi marrje me qera të dy mjeteve  (rinovim kontrate ) për përdorimin e nevojave të transportit të administratës dhe kryerjen e shërbimeve publike të Bashkisë Elbasan.
 • Mbi miratimin në  parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit me interes publik “Ndërtim i rrugës  “Zija Luniku” ndoshur në Z.K. 8527” nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi.”    
 • Mbi miratimin në  parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit me interes publik “Ndërtim i argjinature mbrojtëse nga lumi “Shkumbin” ne Krastë,në kuadër të projektit “Lungo Fiume” Elbasan”, nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij  shpronësimi.
 • Mbi miratim për privatizim të banesave shtetërore.
 • Mbi miratimin e listës emërore të familjeve që do të përfitojnë subvencionim qiraje, për vitin 2023, në qytetin e Elbasanit. 
 •  Mbi miratimin në  parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit me interes publik “Rehabilitim urban i Njesise Administrative Gjinar” nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi.”    
 • Mbi miratimin në  parim të fillimit të procedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit me interes publik  “Ndertimi Rruges Nezir Muzhaqi” ndodhur ne Z.K. 8522 nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi.”    
 • Per nje ndryshim ne VKB Nr 117 date 14.12.2021.
 • Trasferim fondesh per investime. 
 • Dhënie titulli “Qytetar Nderi”    

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Hene më datë  07.11.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

       KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK

             ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA