Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njoftime

Njoftim për proçesin e “Buxhetimit me Pjesëmarrje”.

Të nderuar qytetarë, duke nisur nga data 29 Tetor, 2021, Kryetari i
Bashkisë Elbasan, Z.Gledian LLATJA, Ju fton të bëheni pjese e
vendimmarrjes tonë të përbashkët, nëpërmjet pjesëmarrjes dhe angazhimit
tuaj në proçesin e “Buxhetimit me Pjesëmarrje”, në të gjitha Njësitë
Administrative dhe lagjet e qytetit.

Prej më shumë se një dekadë tashmë, ju njiheni me këtë proçes, i cili
për nga rëndësia zë vendin kryesor, pasi jeni ju që përcaktoni
prioritetet tuaja dhe ndikoni drejtpërdrejt në vendimmarrje.

Përpara hartimit të buxhetit të vitit pasardhës, për Bashkinë e
Elbasanit është e rëndësishme të vlerësojë mendimin dhe gjykimin e çdo
qytetari, për këtë është e domosdoshme pjesëmarrja juaj.

Më poshtë, po ju paraqesim axhendën e takimeve në kuadër të proçesit të
Buxhetimit me pjesëmarrje, në bazë lagjesh dhe Njësish Administrative:

Njoftim mbi dëgjesën publike për Rishikimin e Dokumentit të Planit të Përgjithshem Vendor me Proçedurë të Thjeshtuar

Mbeshtetur ne ligjin nr. 107/2014, date 31.07.2014, per “Planifikim dhe zhvillimin e territorit” (i ndryshuar), neni 13, shkronja “b”, neni 24, Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 686, date 22.11.2017, “Per Miratimin e Rregullores se Planifikimit te Territorit”, i ndryshuar, neni 26, neni 6, Keshillimi dhe takimi publik, udhezimin e Agjencise Kombetare te Planifikimit te Territorit nr. 1, date 22.02.2019, per “Hartimin, bashkerendimin, miratimin dhe kontrollin e procesit te rishikimit te dokumenteve te Planeve te Pergjithshem Vendore me procedure te thjeshtuar”;

Bashkia Elbasan dote organizoje- Degjesen Publike per Rishikimin e Dokumentit te Planit te Pergjithshem Vendor me Pro9edure te Thjeshtuar.

Degjesa publike qe do te zhvillohet diten e Enjte, me date 04.11.2021, ora 12:00 ne “Teatrin Skampa” Elbasan.

Subjekte private dhe pale te interesuara per bashkepunim jane te ftuar per te mane pjese ne diskutim per hartimin perfundimtar te draft propozimit per rishikimin e Dokumentit te Planin te Pergjithshem Vendor me Proi;edure te Thjeshtuar .

Bejme me dije se, materiali i propozuar per ndryshim per Rishikimin e Planit te Pergjithshem Vendor, i vleresuar dhe i percjelle ne Agjencine Kombetare te Planifikimit te Territorit , sipas detyrimit ligjor, gjendet i publikuar ne faqen elektronike zyrtare te Bashkise Elbasan www.elbasani.gov.al.