Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pagesa e Taksave

Taksat dhe Tarifat e Administruara nga Agjencia e Tarifave dhe Taksave Vendore

TAKSAT

  1. Taksa mbi ndërtesën
  2. Taksa mbi trruallin
  3. Taksa e fjetjes në hotel
  4. Takse reklame
  5. Taksa e tabelës

 

TARIFAT

  1. Tarifa e pastrimit
  2. Tarifë ndriçimi
  3. Tarifë gjelbërimi
  4. Tarifa për zënien e hapësirave publike

 

Mënyra e pagesës:

Detyrimi për taksat dhe tarifat vendore është vjetor dhe pagesa bëhet nëpërmjet çdo banke të nivelit të dytë dhe Postës Shqiptare para datës 20 Korrik të çdo viti.

Pagesa e detyrimit vendor mund te kryhet në çdo bankë të nivelit të dytë, postë ose degë të Unionit Financiar Tiranë sipas faturës për arkëtim për taksat dhe tarifat përkatëse: 

Emri i institucionit përfitues                                    Bashkia Elbasan

Kodi i Institucionit (Bashkia Elbasan)                   2109001

Kodi i Degës së Thesarit ku vepron                        0808