Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 1 Qershor 2023

Njoftim : Afati i pagesës së taksave dhe tarifave vendore

Njoftohen të gjithë subjektet taksapagues që ushtrojnë aktivitet ekonomik ose zotërojnë një apo më shumë prona (të kategorisë njësi shërbimi) në territorin e Bashkisë Elbasan se në zbatim të Vendimit të
Këshillit Bashkiak nr. 158 datë 30.11.2022 janë gjeneruar taksat dhe tarifat vendore për vitin 2023. Afati i pagesës së taksave dhe tarifave vendore për vitin 2023 është data 31 Korrik 2023.

Pagesa e detyrimit tatimor mund të kryhet pranë Postës Shqiptare, bankave të nivelit të dyte ose Unionit Financiar. Për mospagesë në afatin e caktuar aplikohet kamatvonesë në masën 1.8% çdo muaj, por jo më
shumë se 12 muaj.

Për pagesat që kryhen pas datës 31 korrik 2023 nis aplikimi i masave shtrënguese të parashikuara në ligjin nr. 9920 datë
19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.

Për çdo paqartësi dhe informacion si dhe për të tërhequr faturën e detyrimit tatimor, ju lutem paraqituni pranë sportelit të shërbimit të D.T.T.V.M.A -së (zyrat e ish-Aluiznit, pranë kopeshtit Ali Arapi).