Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Muaj: Maj 2023

Takimi i Keshillit Bashkiak Elbasan me Komunitetin Rom dhe Egjiptian , date 18.05.2023.

Takimi i Keshillit Bashkiak dhe Administrates se Bashkise Elbasan me perfaqesues te minoritetit Rom dhe Egjiptian, date 18.05.2023, ne zbatim te planit te aktiviteteve te Keshillit Bashkiak Elbasan per vitin 2023, dhe ne kuader te fazes se pare te procesit te konsultimeve te Programit Buxhetor Afatmesem 2024-2026, me mbeshtetjen e projektit Bashki te Forta

NJOFTIM: “Rikonstruksion i rrugëve “Faik Pajuni” dhe “Alush Lleshanaku”

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 47 datë 20.04.2023, i cili ka miratuar fillimin e proçedurave të shpronësimit për pasuritë që preken nga realizimi i projektit me interes publik, “Mbi miratimin në parim të fillimit të proçedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit, me interes publik  “Rikonstruksion i rrugëve “Faik Pajuni” dhe “Alush Lleshanaku” në Z.K. 8521”, nga Bashkia Elbasan dhe burimin e financimit të këtij shpronësimi”””, mbështetur në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndyshuar, ligjin nr. 8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, i ndryshuar, kërkohet që brënda datës 22.05.2023, pronari/ët e pasurive ose të tretë të cilëve i’u preket pasuria, të dorëzojnë pranë Sektorit të Aseteve të Bashkisë, fotokopje të noterizuar të dokumenteve të pronësisë lëshuar nga ASHK Elbasan si dhe fotokopje karte identiteti.