Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 10 Maj 2022

Njoftim mbi portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022

Kandidati që dëshiron të ushtrojë profesionin e mësuesit në arsimin parashkollor dhe të marrë pjesë në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022, duhet  regjistrohet online  portalin mesuespershqiperine.al nga data 20.05.2022 deri  datën 03.06.2022.

Kandidati ngarkon në platformën e aplikimit online dokumentet për konkurrim. Një kopje të dokumentacionit të ngarkuar online, për efekt të vlerësimit të dosjes e dërgon nëpërmjet shërbimit postar në ZVAP-në ku ka qendrën e banimit.

Zyra Vendore e Arsimit Parauniveristar (ZVAP) pranon dosjet e kandidatëve të Arsimit Parashkollor të cilët dëshirojnë të ushtrojnë profesionin e mësuesit dhe të marrin pjesë në portalin “Mësues për Shqipërinë” 2022, nga data 20.05.2022 deri  datën 03.06.2022.

Kandidati, i cili ka qenë pjesëmarrës në portalin e fundit dhe dëshiron të konkurrojë, duhet të  ngarkojë online dosjen për konkurrim, në të kundërt, ai përjashtohet nga konkurrimi.

Një kopje  kërkesës për konkurrim, sipas shtojcës 4 të udhëzimit nr. 12, datë 10.6.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, të ndryshuar, e printuar vetëm nga sistemi i RASHkandidati e dorëzon edhe  DRAP-në ku ka qendrën e banimit brenda datës 03.06.2022.   

Në portal, kandidati zgjedh një nga opsionet: a) Aplikoj për herë të parë, b) Mbart pikët aktuale (dosje+testim), c) Mbart vetëm pikët e dosjes, d) Mbart vetëm pikët e testimit

ZVAP-ja krijon Komisionin e Vlerësimit të Dosjeve, i cili administron dhe vlerëson dosjet e kandidatëve të arsimit parashkollor, sipas përcaktimeve të udhëzimit nr. 12, datë 10.6.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, të ndryshuar, nga data 06.06.2022 deri  datë 20.06.2022 dhe ndjek të gjitha procedurat sipas përcaktimeve të udhëzimit nr.12 dhe shkresës nr 1567/1 datë 05.04.2022 “Për një ndryshim të afateve për procedurat e konkurrimit të mësuesve në portalin “Mësues për Shqipërinë”.

Dokumentacioni i kërkur për tu ngarkuar online sipas përcaktimeve  shtojcës 1  udhëzimit nr. 12, datë 10.6.2021 “Për procedurat e pranimit e  emërimit  mësuesit  një vend  lirë pune  institucionet arsimore publike  arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë,  ndryshuar:

 1. Jetëshkrimi (dorëzohet në momentin e punësimit).
 2. Kërkesa me shkrim për konkurrim sipas modelit  shtojcës 4, e printuar nga sistemi i
 3. Kopje e kartës  identitetit (e detyrueshme për t’u ngarkuar online).
 4. Raport mjeko-ligjor (i tre muajve të fundit dorëzohet në momentin e punësimit).
 5. Vetëdeklarim për gjendjen gjyqësore, sipas shtojcës 5, të këtij udhëzimi (dorëzohet në momentin e punësimit).
 6. Vërtetim i qendrës  banimit (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).
 7. Kopje e librezës së punës (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online nëse ka dhe dëshiron  vlerësohet me pikë).
 8. Kopje e diplomës/ave, vërtetimit/listës  notave  studimeve  larta (cikli i parë dhe cikli i dytë) ose  barasvlershme me këto sipas përcaktimeve  kuadrit ligjor  fuqi (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).
 9. Kopje e licencës  provimit  shtetit për profesionin e rregulluar  mësuesit, për  gjithë kandidatët  kanë detyrim ligjor ta kryejnë këtë provim sipas përcaktimeve  legjislacionit  fuqi (i detyrueshëm për t‘u ngarkuar online).
 10. Kopje e dëshmive të kualifikimit për kategoritë: “Mësues i kualifikuar”, “Mësues specialist”, “Mësues mjeshtër” (nëse ka për t’u ngarkuar online).
 11. Kopje e certifikatave me kredite të trajnimeve të kryera brenda dhe jashtë vendit. Certifikatat me kredite të trajnimeve të kryera brenda vendit të jenë ofruar nga MAS, institucionet e varësisë ose nga agjencitë e akredituara. (nëse ka për t’u ngarkuar online.)
 12. Kopje e dëshmisë së njohjes së gjuhës/ve të huaja (nëse ka, për t’u ngarkuar online).
 13. Deklarim nga kandidati për autorizimin e DRAP-së   shqyrtojë vërtetësinë e dokumenteve  paraqitura sipas shtojcës 6  këtij udhëzimi (i detyrueshëm për t’u ngarkuar online).

Shënim. Dokumentet  ngarkohen  platformën e aplikimit online, janë  skanuara nga origjinali.

SUKSESE!

Llatja: Elbasani, qyteti që renditet me zero kultivim në hartën e kultivimit të lëndëve narkotike.

Sot, Elbasani renditet tek Bashkitë me zero kultivim të lëndëve narkotike dhe kjo është me të vëtetë një arritje.Në një takim në sallën e teatrit ” Skampa” për të inkurajuar strukturat  lokale dhe nxitur bashkëpunimin e mirë të deritanishëm ndaj luftës së kultivimit të bimëve narkotike, kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja pohoi se: “kemi një sfidë të përbashkët ne si shoqëri, pa dallime për të luftuar kultivimin e kanabisit në shqipëri. Ne kemi fatin e mirë sepse jemi Bashkia me nivelin zero të kultivimit të lëndëve narkotike, por, ne duhet të jemi avangart në ruajtjen dhe monitorimin e territorit në të gjithë vendin, jo vetëm në qytet por edhe në fshatrat më të largët. Kemi zona të thella në Elbasan, kemi shtëpi të abandonuara si në qytet ashtu eshe në fshat, të cilat bëhen vatra të lëndëve narkotike ku kultivohen pa rënë në sy. Kjo luftë është e përbashkët, e pushtetit vendor, komunitetit të Elbasanit dhe të gjitha institucioneve të tjera. Ne duhet të jemi gjithmonë të gatshëm për këtë luftë të vazhdueshme të komunitetit për të mirën tonë të përbashkët. Lufta kundër kultivimit të lënëve narkotike nuk është vetëm luftë e Elbasanit por e të gjithë Shqipërisë, e cila kërkon disponibilitet maksimal dhe bashkëpunim të gjitha strukturave. Një punë të rëndësishme në këtë proces kanë hallkat inspektuese, edhe pse me problematika për shkak të terrenit, por informacioni duhet te ndërlidhet dhe të veprohet sa më shpejt të jetë e mundur. OSHE ka një rëndësi të madhe në luftën kundër kanabisit, pasi aty ku konstaton konsum të lartë energjie dhe ka dyshime duhet të ndërhyjë në bashkëpunim me kryepleqtë dhe strukturat përkatëse. Nëse kemi dyshime për kultivimin e lëndëve narkotike duhet të jemi ne të parët që duhet të ngrijmë zërin.  Elbasani ka pasur dhe ka një traditë që nuk e ka kultivuar lëndën narkotike dhe duhet ta vazhdojmë këtë traditë. Ne kemi një bashkëpunim të mirë me strukturat me drejtin e Policisë së shtetit, shërbimet përkatëse informative, shefat e komisariateve, të gjithë bashkë ne jemi një strukturë” . Sipas kreut të Bashkisë ” parandalimi i kultivimit të lëndëve narkotike është shprehje e vendosmërisë sonë për t’i dhënë fund këtij kërcënimi që shkakton dëme të pamatshme për mijëra përdorues individualë, që shkatërron familje, që kërcënon strukturën morale të shoqërisë sonë si edhe dëmton ekonominë e ndershme.Puna e institucionit që unë drejtoj është e shtrirë në disa drejtime, siç është edhe mbështetja dhe fuqizimi i të rinjve. Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare të tilla si projekti RAYS (i mbështetur nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar), është vetëm një nga shembujt se si ne mbështesim të rinjtë që të mos angazhohen në sjellje kriminale. Gjithashtu, investimet e zhvilluara në sport, art, kulturë dhe punësim ndihmojnë në arritjen e qëllimit tonë të përbashkët. Nëpërmjet kësaj qasjeje ne kemi mundësinë që të trajtojmë shkaqet që i shtyjnë shumë të rinj drejt konsumimit të lëndëve narkotike.Gjatë vitit të kaluar, në kuadër të luftës kundër kultivimit të lëndëve narkotike janë ushtruar kontrolle në të gjithë territorin e Bashkisë Elbasan. Gjatë kësaj periudhe punonjësit e Policisë Bashkiake janë vënë në mbështetje të Njësive Administrative dhe Kryetarëve të fshatrave me qëllim evidentimin e serave, tuneleve, vendstrehimeve nëntokësore, magazinave, shtëpive dhe objekteve të braktisura, etj… Ne do të vazhdojmë të punojmë edhe më fort jo vetëm për të parandaluar kultivimin e lëndëve por edhe identifikimin e hotspoteve të përdorimit të lëndëve narktoike. Në muajt në vijim ne do të vazhdojmë me ushtrimin e kontrolleve për kultivimin e lëndëve narkotike. Në këtë kontekst do të kërkoja nga të gjithë ju angazhimin maksimal dhe koordinimin e punës për të rritur sa më shumë efikasitetin në luftën kundër kultivimit të lëndëve narkotike.Unë u kërkoj burrave dhe grave guximtare të agjencive tona ligjzbatuese, prokurorisë dhe gjyqësorit si edhe të gjithë bashkëpunëtorëve tanë që të mos lëkunden kurrë në detyrën e tyre të vështirë, por edhe shpërblyese. Tashmë kemi arritur shumë në këto vite të fundit dhe mund të arrijmë më shumë në vitet e ardhshme.Ne duhet të qëndrojmë të palëkundur në fushatën tonë jo vetëm duke intensifikuar operacionet tona kundër kultivimit trafikimit të lëndëve narkotike por dhe duke trajtuar shkakun rrënjësor të abuzimit dhe varësisë nga droga.Dhënia fund e kultivimit të lëndëve narktoike do të thotë të sigurojmë të ardhmen e qytetit tonë. Së bashku, le të mundësojmë trashëgiminë më të madhe që mund t’u lëmë pas fëmijëve tanë dhe brezave pasardhës, NJË SHOQËRI PA DROGË- përfundoi fjalën e tij kryetari Llatja.Në këtë takim morën pjesë përfaqësues nga institucionet e rëndësishme të qytetit, si prefektja znj. Majlinda Perriu, përfaqësues nga policia z. Ardian Çipa, Drejtor i Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan dhe prokuroria Elbasan z. Kreshnik Ajazi, Drejtues i Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan si dhe kryepleqtë e Njësive Administrative të bashkisë Elbasan.

Në Elbasan 7 sportele fizike, pjesa tjetër e shërbimeve vetëm online!

Kryetari i bashkisë së Elbasanit, Z.Gledian Llatja, bashkë me Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Brendshme, Elena Pici dhe prefekten Majlinda Peza vizituan zyrat e Gjendjes Civile në bashkinë e Elbasanit, për të parë nga afër ecurinë e reformës për digjitalizimin e shërbimeve. Që nga data 1 maj, të gjitha shërbimet publike tashmë ofrohen online, ndaj dhe qëllimi i kësaj vizite në bashkinë e Elbasanit, ka qenë për të inspektuar nga afër ofrimin e shërbimeve në Gjendjen Civile. Kryetari i bashkisë, Z.Llatja deklaroi se “në bashkinë Elbasan do të ketë 7 sportele fizike, ndërsa pjesa tjetër e shërbimeve do të oftohet vetëm online. Në këto sportele fizike do të ofrohen vetëm ato shërbime që kërkojnë domosdoshmërisht prezencën fizike të qytetarëve, ndërkohë që çdo shërbim tjetër do të merret online nëpërmjet platformës e-Albania. Janë udhëzuar të gjithë punonjësit e Njesive  Administrative, që të orientojnë qytetarët se si ti marrin këto shërbime online nëpërmjet e-Albania”. Nga ana e saj, Sekretarja e Përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Elena Pici e vuri theksin tek orientimi dhe informimi i qytetarit duke deklaruar se “këto inspektime na shërbejnë për t’u njohur me problematikat e hasura këto ditë të para, dhe sigurojmë se problematikat që qytetari raporton, gjendja civile i raporton në kohe dhe trajtohen me prioritet nga e gjithë skuadra që merret me këtë shërbim. Është e rëndësishme që qytetarët të mos bien pre e çdo rasti abuziv nga subjekte private të cilat japin kosto të larta për një shërbim të cilin nuk do të jetë më i nevojshëm për qytetarët. Nëse do t’ju duhet që të merrni një shërbim në Zyrën Arsimore Rajonale, dhe  pjesë e këtij aplikimi është pajisja e një certifikate, është vetë zyra ajo e cila do ta marrë atë tek sistemi i Gjendjes Civile, duke i lehtësuar qytetarit printimin e certifikatës”. “Të vetmet certifikata që qytetarit do t’i nevojitet është ajo e lëvizjes jashtë vendit, ku certifikata mund të printohet në e-Albania në 6 gjuhë, pa u drejtuar tek institucioni i prefektit”, tha Pici. Që nga 1 maji, janë 8 shërbime publike, që do të jepen në sportele fizike për qytetarët. Mes tyre regjistrimi i lindjeve, martesave dhe shërbime që jepen në zyra noteriale, të cilat kërkojnë praninë fizike me domosdoshmëri. Pjesa tjetër e gjitha online, përmes aplikimeve në portalin shtetëror e-Albania.