Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 2 Dhjetor 2023

Drejt fundit punimet në shkollë  artistike “ Onufri”

Ministria e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, inspekton punimet

Shkolla artistike “Onufri” është në fazën përfundimtare të rindërtimit, e financuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, në bashkëpunim me bashkinë e Elbasanit.

Kryetari i Bashkisë  Gledian Llatja, Ministrja e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirliu, dhe Drejtuesi Politik i PS në Elbasan Damian Gjiknuri, kanë inspektuar investimin në shkollën e re, ku e vunë theksin tek mbështetja për infrastrukturën arsimore në  Elbasan.

Kryebashkiaku Llatja ka falenderuar Ministrinë  pë r mbë shtetjen e vazhdueshme që  ka dhë në  në  lidhje me investimet në  arsim, ndë rsa shtoi se “shkolla “Onufri” ë shtë  shkolla simbol eElbasanit, ë shtë  shkolla që  ka nxjerrë  artistë , dhe që  ka fuqizuar jetë sn artistike jo vetë m në  Elbasan por edhe në  të  gjithë  Shqipë rinë  e Mesme.

Kjo shkollë  pë r shumë  kohë  ka qeë në  furnizuesi kryesor i Akademisë  së  Arteve me student”.

Duke u ndalur tek projekti i shkollë s, kryebashkiaku e vuri theksin tek  infrasatruktura e shkollë s, e cila ë shtë   zgjeruar me klasa të reja, laboratorë shkencorë, palestër të re dhe sallë koncertesh për 340 nxënës artistë

“Ishte në se u domosdoë shë m që  para disa vitesh rikonstruksioni i shkolls “Onufri”. Kemi bë rë  një  projekt shumë  të  mirë  që  falë  Ministrisë  së  Arsimit kemi pasur një  implementim të  kë tij projekti. Kemi krijuar kushte shumë  të  mira moderne pë r të  gjithë  profilet që  shkolla artistike ofron si pë r fë mijë t e vegjë l dhe pë r ata pak më  të  rritur. Me laboratore të  vecanta ambjente të  cilat i shë rbejnë  pikturë s, skuplpturë s dhe muzikë s. Infrastruktura ë shtë  një  domosdoshmë ri kur flasim pë r kushte të  mira komode sidomos në  shkollat ku ka një  numë r të  madh nxë në sish. Kjo ka qenë  asrsya që  pë rvec shkollë s egzistuese të  bë het edhe shtetasa më  klasat e reja që  të  mos kemi më  shkollë  me dy turne por me një  turn”.

Ministria Manastirliu e cilë soi shkollë n “Onufri” një  nga shkollat “bizhu” që  me pë rfundimin e rehabiltimin e kapaciteteve që  do të  shtojë  kjo shkollë  do të  bë jë  të  mundur që  të  rrisë  edhe numurin që  frekuenton kë të  shkollë  artistike.

“Fokusi i qeverisë dhe MAS është mbështetja e shkollave me drejtime profesionale, me drejtim artistik dhe sportiv. Hapi i radhës së Ministrisë së Arsimit dhe Sportit është puna për t’i dhënë shkollave artistike një status special, që do të bëjë të mundur që shkollat artistike të kenë edhe një autonomi financiare për të organizuar punën e tyre, për të mos munguar mjetet didaktike dhe për të garantuar gjithashtu që edhe nga pikëpamja infrastrukturore, edhe nga pikëpamja e burimeve njerëzore, të kemi përmirësime në vazhdim”, tha Manastirliu.

Sipas saj “ne e dimë  që  shkolla “Onufri” ka nxjë rrë  personalitete të  më dha pë r të  cilë n ne krenohemi në  fushë n e artit dhe në  të  gjitha disiplinat e tij. Ne kemi modele si shkolla Onufri, model që  vë rtete ë shtë  pë r t’u aplikuar dhe replikuar në  të  gjitha shkollat e tjera sepse ka traditë mn histonrië , por edhe eksperiencë n. Tashmë  ka edhe infrastrukturë n e pë rshtatshme në  më nyrë  që  kjo shkollë  të  realizojë  të  gjithë  programin 100 pë rqind, dhe majde  të  zhvillohet dhe më  tutje duke na pë rfaqë suar jo vetë m në  evente kombë tare por edhe në  ato kombë tare.

Damian Gjiknuri, drejtuesi politik i PS-së në Elbasan, vlerësoi investimet në arsim.

“Ka fusha të tëra që janë prekur në arsim dhe jam e bindur që do të vijojnë në përputhje me atë çka presin qytetarët. Kë të  bashkë punim të  mirë  qe kemi pasur me qeverinë  dhe me ju si ministri ne do ta vazhdojmë , kjo ë shtë  një  vepë r konkrete simbol pë r qytetin e Elbasanit, dhe projekti i pë rputhet kë tij simboli. Ne duam që  të  vahdojmë  investimet në  arsim, ë shtë  bë rë  goxha, ka fusha të  të ra që  janë  prekur në  arsim,  dhe jam i bindur që  me punë n tuaj do të  vazhdojë  në  kordinim me bashkonë  infrastrukutra në  arsim të  jetë  në  lartë sinë  e duhur dhe në  pë rputhje me atë  c’ka presin qytetarë t”.

Në Shkollën e Mesme Artistike “Onufri” në Elbasan do të garantojë kushtet më të mira për nxënësit dhe mësuesit e kësaj shkolle.

Kjo shkollë do të ketë një shtesë 4 kate, klasa dhe laboratorë të dedikuar për çdo profil artistik dhe sallë koncertesh që do t’i shërbejnë 340 nxënësve me drejtimin artistik të muzikës, skulpturës dhe pikturës.