Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Muaj: Mars 2022

Llatja/ 10 atletët ukrainas, të sigurtë dhe mirëpritur në Elbasan! 

Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja, si edhe kreu i KOKSH Fidel Ylli, kanë pritur ekipin me 10 atletë dhe sportistë elitarë nga Ukraina, të cilët janë vendosur në qytetin e Elbasanit.  

Atletët do të akomodohen për një periudhë të pacaktuar dhe do të stërviten në stadiumin “Elbasan Arena”.  

Pasi i ka uruar mirëseardhjen, Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja pohon se atletëve i janë krijuar të gjitha kushtet për aq kohë sa do të qëndrojnë në Elbasan.  

  “Morëm masat që të jenë të sigurtë dhe të vazhdojnë stërvitjen në Elbasan.  

Kemi pasur kontakte me FSHA për krijimin e kushteve, jo vetëm të stërvitjes, por për gjithçka i nevojitet një sportisti. Elbasani ka hapur përherë dyert për këdo që ka pasur nevojë. Sot, është një komb mik që ka nevojë për Shqipërinë dhe Elbasanin dhe ky qytet u është gjendur gjithnjë pranë. Bizneset na janë gjendur të gjithë pranë dhe i falenderoj për mbështetejn maksimale, ashtu si edhe qytetarët. Uroj të shkojnë sa më të sigurtë dhe shpejtë në shtëpinë e tyre, por për sa kohë janë në Elbasan ne do t’i sigurojmë gjithçka që kanë nevojë”, u shpreh Kryebashkiaku.  

 Presidenti i KOKSH, Fidel Ylli, pohoi se janë të gatshëm të mbajnë edhe më shumë sportistë.  

  “FSHA në bashkëpunim me KOKSH kanë patur një kontakt të vazhdueshëm me presidentin e Federatës së Atletikës Ukrainase, Sergei Butka, një muaj rresht. Kanë bërë një rrugë të gjatë, kanë lënë familjet e tyre atje dhe ne kemi për detyrë si familje olimpike dhe së bashku me FSHA, qeverinë dhe Bashkinë e Elbasanit, që këtyre atletëve t’i krijojmë kushte dhe mundësi për të qëndruar, të sërviten dhe komunikojnë me familje e tyre”.  

Ekipi me atletë të rinj nga Ukraina, kryesisht nxënës dhe studentë, do të stërviten në pistën e stadiumit “ Elbasan Arena”, një nga më të mirat në vendin tonë. Në një të ardhme pritet që këtij grupi sportistësh ti bashkohen edhe dhjetra të tjerë.  

Takim konsultues  rreth draftplanit për barazinë gjinore!  

Është zhvilluar në Elbasan një takim konsultues mbi draftin e Planit të Veprimit për Barazinë Gjinore në zbatim të kartës Europiane për barazi të grave dhe burrave në jetën vendore. Në takimin e organizuar nga Bashkia e Elbasanit dhe Un Ëomen merrnin pjesë përfaqësues nga Aleanca e Grave Këshilltare, Këshilli Bashkiak, Këshilli Rinor, media etj.  

 Përfaqësuesi i Bashkisë Elbasan, z. Ervin Muça  referuar me detaje rreth realizimit të këtij drafti, pohon se “ Bashkia  e Elbasanit është përpjekur që në planin vendor të radhës të korrigjojmë disa elementë që mund të na kenë shpëtuar nga plani i mëparshëm ose të shohim edhe elementë të rinj të cilët jo vetëm na ndihmojnë për të orientuar më mirë shërbimet që ne ofrojmë si bashki, por njëkohësisht duhet krijuar një ndërlidhje midis planeve lokale të tjera”.  

Sipas tij, pjesëmarrës në këtë takim ishin nga të gjitha fushat, ndërsa e cilësoi si shumë të rëndësishëm rolin që luan Universiteti.  

“ Bashkia vërtet ofron shërbime, por këto shërbime jo vetëm që kërkojnë të njihen nga universitetet por njëkohësisht na duhet edhe ekspertiza e universiteteteve për t’i përmirësuar dhe për t’i bërë sa më cilësore këto shërbime.”   

Monika Kocaqi, eksperte e çështjeve Gjinore, e vuri theksin tek rëndësia e barazisë gjinore dhe mënyra se si veprohet për ta zbatuar atë.  

Sipas saj “ky plan vendor veprimi është një instrument i domosdoshëm për të bërë realitet atë që ne synojmë çdo ditë, për të përmirësuar situatën, marrëdhëniet dhe gjithçka çfarë lidhet me pozicionin e grave dhe burrave në komunitetet tona”.  

Veç konsultimeve me të gjithë përfaqësuesit në këtë tryeze, nga ana e Bashkisë së Elbasanit u shpreh angazhimi për punën në arritjen e barazizë gjinore në nivel ekonomik, politik, social e kulturor, si dhe respektimin e dispozitave të kësaj karte, të cilat synojnë arritjen e një jete më të mirë për të gjithë komunitetin.  Qëllimi takimeve është që këto plane të jenë sa më shumë të zbatueshme nga institucionet dhe të reflektojnë ndërhyrjet konkrete që do të zhvillohen për të përmirësuar jetën e grave dhe vajzave. Ky plan realizohet në zbatim të Kartës Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Vendore.Pjesë e projektit “Bashkimi Evropian për Barazinë Gjinore në Shqipëri” zbatuar nga UN Women dhe UNFPA Albania.  

Panairi “ Work &Study”, inkurajim për punësimin e të rinjve!  

Bashkia Elbasan, në bashkëpunim me  Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve , si edhe Dhomën e Tregëtisë dhe Industrisë Tiranë, kanë çelur edicionin e 14 – të ,të Panairit “Ëork & Study”.  

I kthyer tashmë në traditë, me qëllim inkurajimin e të rinjve drejt punësimit, në panair marrin pjesë shumë kompani, universitete e institucione të ndryshme, të cilat ofrojnë vende të lira pune. Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Nikolin Jaka, teksa hapi ediconin e këtij viti, theksoi rëndësinë e këtij organizimi.  

Kryetari i Bashkisë së Elbasanit, z. Gledian Llatja, e sheh këtë panair si një mundësi komunikimi mes punëkërkuesve dhe punëdhënësve, posaçërisht në sektorin privat.  

Qëllimi i Panairit, është inkurajimi i të rinjve dhe njohja sa më afër me alternativat e ndryshme që ofrohen për punisësimin e të rinjve në të ardhmen.  

Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Evis Kushi, e cilësoi këtë Panair si një mundësi shumë të mirë për të rinjtë, kompanitë e biznesit, universitetet dhe maturantët.  

Njoftim “Rikonstruksion i shesheve të pallateve në lagjen “Partizani” Z.K. 8524”

N J O F T I M:

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 31 datë 04.03.2022, i cili ka miratuar fillimin e proçedurave të shpronësimit për pasuritë që preken nga realizimi i projektit me interes publik, “Mbi miratimin në parim të fillimit të proçedurës për shpronësimin e pasurive pronë private për realizimin e projektit, me interes publik  “Rikonstruksion i sheshve të pallateve në lagjen “Partizani” Z.K. 8524””, mbështetur në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndyshuar, ligjin nr. 8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, i ndryshuar, kërkohet që brënda datës 15.04.2022, pronari/ët e pasurive ose të tretë të cilëve i’u preket pasuria, të dorëzojnë pranë Sektorit të Aseteve të Bashkisë, fotokopje të noterizuar të dokumenteve të pronësisë lëshuar nga ASHK Elbasan si dhe fotokopje karte identiteti.

    Faleminderit!

Njoftim “Strehëz për qentë endacakë”

Bashkia Elbasan në zbatim të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, dhe të Vendimit të Këshillit Bashkiak Nr. 19 datë 04.03.2022 “Mbi miratimin e nisjes së proçedurave për marrjen me qira të një ambjenti, që do të përdoret si strehëz për qentë endacakë me një fond deri në 50 000 lekë/muaj”, kërkon të marrë me qira një ambjent social-ekonomik me sipërfaqe 150-200 m2, me ambiente të ndara, për të bërë të mundur grumbullimin, kurimin, sterilizimin dhe disinfektimin e qenëve endacak, me një fond deri në 50 000 lekë/muaj. Ambjenti preferohet me vendndodhje në periferi të qytetit dhe të jetë i pajisur me dritare, aspirim dhe ujë 24 orë. Të gjithë subjektet privatë apo individë të interesuar janë të lutur të paraqesin ofertat ku të përfshihet:

 • Ofertë për dhënie me qira;
 • Vlera e qirasë mujore;
 • Çertifikatë rregjistrimi (NUIS), ekstrakt historik; 
 • Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve tatimore vendore dhe rajonale;
 • Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria;
 • Dokument pronësie (i rifreskuar);
 • F/kopje dokument ID;
 • Foto të ambjentit;

Ofertat dorëzohen me zarf të mbyllur pranë zyrë së Protokollit të Bashkisë.

Afati i pranimit të ofertave është data 15.04.2022, ora 09 00.

Hapja e ofertave do të bëhet në datën 15.04.2022, ora 11 00, në godinën e Bashkisë Elbasan.

Gjithashtu, Ju njoftojmë se, pas hapjes së ofertave,komisioni i vlerësimit do të bëjë verifikimin e ambjenteve që janë paraqitur në ofertë, prandaj kërkojmë disponueshmërinë tuaj.

Faleminderit!                                                                                      

Njoftim qytetarëve per regjistrim. Rruga e Re dhe zgjerimi i varrezave 2022.

N J O F T I M:

Bashkia Elbasan me Vendim të Këshillit Bashkiak Nr. 5 datë 31.01.2022, ka miratuar fillimin e proçedurave të shpronësimit për pasuritë pronë private, që preken nga realizimi i projektit me interes publik, “Mbi miratimin në parim fillimim e proçedurës për shpronësimin e pasurive, pronë private që preken nga realizimi i projekteve me interes publik “Rruga e re e varrezave Elbasan dhe ndërtimi nënkalimit hekurudhor në kryqëzimin e rrugës nacionale Elbasan-Librazhd me rrugën “Borodin Mitarja””, “Rikonstruksion dhe ndërhyrje në linjën K.U.Z., ndërtimi i sheshit të parkimit të varrezave publike dhe zgjerimi i varrezave publike”””, ndodhur në Z.K. 8521, Z.K 8522 dhe Z.K 8527, mbështetur në ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndyshuar, ligjin nr. 8561 datë 22.12.1999 “Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik”, i ndryshuar, për sa më sipër, kërkohet që në zbatim të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, të paraqiten pranëA.SH.K. Zyra Vendore, Elbasan, për të përfunduar proçesin e regjistrimit të pasurisve (AMTP-së)dhe pajisjen me dokument pronësie, qytetarët si me poshtë:

 1. Abdyl Ibrahim Qatipi                                                      9.  Osman Haxhi Fejzo
 2. Ali Uruçi                                                                         10.  Mustafa Abdurrazaku
 3. Adburraman Mehmet Beluli                                         11.  Ibrahim Kapllani
 4. Emin Kacadei                                                                12.  Demir dhe Xhemal Lulja
 5. Vladimir Gjika, Dhimitër Gjika                                     13.  Kasem Graceni
 6. Fatime Xhyra, Hysen Xhyra                                         14.  Adile Ymer Kotherja
 7. Xhaferr Karadaku                                     
 8. Hatixhe Zejnelhoxha dhe trashëgimtarët

Shkarkoni dukumentin e plotë...

Mirënjohje për “ heronjtë” e zjarrit!

Mirënjohje për ekipet e zjarrfikësave që prej disa ditësh u përballën me një situatë të paprecedentë në menaxhimin e zjarrvënieve të qëllimshme. Pas 4 ditësh u vu nën kontroll vatra e zjarrit në kodrat e fshati Ulëm në Njësinë Administrative Gracen.

Inkurajoj të gjitha organet ligjzbatuese të bëjnë një zbardhje të plotë të ngjarjeve të javëve të fundit, në Njësitë Administrative Shushicë, Gjinar, Zavalinë, Labinot Mal, Gracen, Bradashesh,  të marrin masat përkatëse duke vënë para përgjegjësisë çdo shkelës të ligjit.

Kodër Krastës i shtohen 400 pisha të reja!

Një ditë pas aksionit për lirimin e hapësirave në Kodër Krastë, nën kujdesin e kryetarit të Bashkisë Z. Gledian Llatja, janë mbjellë 400 fidanë pishe të reja. Kjo kurorë e gjelbër pishash i shtohet masivit pyjor të Kodër Krastës i cili vitet e fundit është kthyer në një park jo vetëm pushimi por edhe kodrinë sportive për qytetarët e Elbasanit. Preferenca sa vjen e rritet për ta frekuentuar Kodër Krastën, për nga vetë pozita gjeografike që ajo ka, por edhe nga klima, prandaj edhe e quajnë ” mushkëria e Elbasanit” . Të katër stinët e vitit, kodrën e sheh të gjelbëruar duke i dhënë qytetit një pamje akoma më të bukur. Kryetari i Bashkisë Z. Gledian Llatja ka falenderuar të gjitha institucionet që iu përgjigjën thirrjes së Bashkisë Elbasan dhe Prefektit të Qarkut, në një aksion për zëvendësimin e pemëve të dëmtuara ndër vite. ” Mbjellja e pishave tradicionale ne Kodër Krastë do të vazhdojë, të gjithë qytetarët elbasanas mund të mbjellin pemën e tyre në këtë Kodër, e cila zbukuron mjedisin, por ruan edhe shëndetin tonë. Një pemë e mbjellë sot, më shumë shëndet për fëmijët tanë”.

Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan 31.03.2022 ora 11:00

Lënda: Njoftim për mbajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Elbasan

Zj./Z.——————————————

  Ju njoftojmë se më datë 31.03.2022, ora 11.00 zhvillohet  mbledhja e Këshillit Bashkiak Elbasan e thirrur nga Kryetari i Këshillit në bazë të Ligjit 139/2015, neni 53 pika 4), ne sallen “Qendra Kulturore e Femijeve RIEMAR” me këtë rend dite:

 1. Miratimi i rendit të ditës së Mbledhjes.
 2. Miratimi i proces-verbalit te mbledhjes se Keshillit Bashkiak Shkurt 2022.
 3. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Shkurt 2022.

      3/1.Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Shkurt 2022.

 • Per shfuqizimin e VKB nr. 7 date 31.01.2022 “Mbi fillimin e procedures per kerkimin e kalimit ne pronesi te Bashkise Elbasan, te pasurise nr. 306/75, ndodhur ne Z.K. 8527
 • Mbi korigjimin ne VKB nr. 43 date 21.05.2021 “Mbi mbyllje procedure privatizimi banese shteterore”.
 • Mbi transferimin e investimeve te financuara nga Bashkia Elbasan per UK Elbasan.
 • Mbi miratimin e tavaneve pergatitore te shpenzimeve, te programit buxhetor afatmesem 2023-2025
 • Per miratimin e dhenies me qira te ambjenteve ne godinen e pallatit te sportit “Tomorr Sinani ne lagjen “28 Nentori”, nga Bashkia Elbasan.
 • Per miratimin e projektit te kanalit ujites ne fshatin Bujqes njesia administrative Shirgjan ne parcelen toke are shtet me nr. pasurie 137/5/2 dhe ndryshimin e zerit kadastral nga toke are shtet ne emertimin kanal ujites.
 • Mbi miratimin e planit te masave per parandalimin dhe menaxhimin e zjarreve ne fondin pyjor e kullosor.
 • Per  nje ndryshim dhe shtese ne VKB nr. 126 date 23.12.2021 “Per miratim dhenie buirse per nxenesit e arsimit parauniversitar per vitin akademik 2021-2022.
 • Mbi nje ndryshim ne VKB nr. 24 date 04.03.2022 “Mbi miratimin e normave shtese dhe kritereve per disiplinimin e shpenzimeve per 12 mjete te njesive Administrative per vitin 2022”.
 • Per korigjimin e vleres financiare, te demeve te shkaktuara nga djegia e baneses se z. Arif Qenan Rexhepi, banor ne lagjen “Skenderbej” si dhe shperblimin financiar nga ana e Bashkise Elbasan te percaktuar ne VKB nr. 33 date 04.03.2022.
 1. Per miratimin e vleres financiare, te demeve te shkaktuara nga djegia e baneses se z. Qemal Qazim Sharra, banor ne fshatin Gjergjan, Njesia Administrative Gjergjan si dhe shperblimin nga ana e Bashkise Elbasan.
 2. Per miratimin e listes se familjeve te prekura nga rreshqitjet e tokes te cilet kane bere kerkese prane Bashkise Elbasan per pajisjen me leje ndertimi te perjashtuar nga taksa e ndikimit ne infrastukture.
 3. Per miratimin e venddepozitimit te perkoshem te mbetjeve te ngurta inerte.

Te ndryshme.

Vo. Komisionet do të mblidhen ditën e Hene më datë 28.03.2022 ora 13:00 ne ambjentet e Bashkisë Elbasan me adrese konvikti i shkolles “Pedagogjike”.              

   KRYETARI  I  KËSHILLIT  BASHKIAK ELBASAN

                Hektor ÇIFTJA

Llatja/ Aksion për rivitalizimin e Kodër Krastës 

Bashkia Elbasan, në bashkëpunim me ASHP, Drejtorinë e Pyjeve, si edhe Policinë, kanë ndërmarrë një aksion për lirimin e hapësirave publike në Kodër Krastë. Nën kujdesin e kryetarit të Bashkisë Z. Gledian Llatja, aksioni ka si qëllim lirimin e hapësirave të zëna kryesisht nga banorë të zonës por edhe qytetarë të papërgjegjshëm. Vetëm ditën e sotme janë liruar 7000 metra të cilat konsistojnë me pemë të mbjella nga banorët të cilat nuk janë karakteristike e zonës. Kreu i Bashkisë Z. Gledian Llatja deklaron se” aksioni do të vazhdojë deri në lirimin e të gjitha objekteve apo godinave pa leje qofshin këto për efekte blektorale apo arsye të tjera në zonën e Krastës. Lirimi i sipërfaqes ështe zëvëndësuar me mbjelljen e pishave, janë hequr gardhet  dhe janë mbjellë me pemë tradicionale. Cdo fond pyjor i Bashkisë së Elbasanit do të jetë për qytetarët e Elbasanit. Nuk ka pasur  dhe nuk do të ketë tjetërsim të fondit pyjor as në Krastë as në zonat e tjera pyjore”.  Sa i përket zjarreve të rëna qëllimisht në disa nga Njësitë Administrative të Elbasanit Z. Llatja pohon se ” Ndërmarja e Shërbimeve Publike si edhe Zjarrëfiksja kanë ndërhyrë në kohë per shuarjen e zjarrit, por flakët janë rindezur sërisht nga persona të qëllimshëm. Shembulli ynë më i mirë është, edhe pse ti e djeg pyllin, Bashkia do ta rimbjelli”. Kodër Krasta e Elbasanit njihet edhe si pjesa domethënëse e “mushkërisë së gjelbër” të qytetit, që tashmë ka marë shtrirje akoma më të gjerë, që nga koha kur ky vend nisi të quhej i tillë, dhe të bëhej vullnetarisht një zonë e gjelbër .