Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ditë: 3 Nëntor 2023

Llatja:  Hartëzimi i shërbimeve sociale, një projekt për të ofruar më shumë shërbime cilësore

Në kuadër të projektit të “Bashkëpunimi Rajonal për Përfshirje më të mirë Sociale në Nivel Lokal”, kryetari i bashkisë Z. Gledian Llatja, ka zhvilluar një takim me përfaqësues të Shoqatës për Autonomi Vendore, SHAV NALAS dhe GIZ ,Gender Alliance for Development Center (GADC)

Gjatë këtij takimi, u diskutua rreth rëndësisë së hartëzimit të shërbimeve sociale në Bashkinë Elbasan, sfidat dhe mësimet e nxjerra nga ky proces.

Ngritjes së kapaciteteve për bashkitë, bashkëpunimi me aktorët lokalë, si edhe pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse.

Në vijim, pas këtij takimi, Z. Llatja e vuri theksin tek rëndësia e këtij takimi në vecanti hartëzimit të shërbimeve sociale në bashkinë Elbasan.

“Në këtë takim diskutuam në lidhje me nismat e përfshirjes sociale të ndërmarra nga SHAV, e cila në kuadër të projektit SoRi III, mbështeti Bashkinë Elbasan dhe “Qendra Shqiptare për Integrimin e Njerëzve me Nevoja të Veҫanta” në procesin e Hartëzimit Social.

 Hartëzimi social, i bazuar në identifikimin e nevojave bën të mundur ofrimin e shërbimeve cilësore duke mos lënë askënd pas”, pohoi ai.

Ky projekt u zbatua nga organizata “Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim” (GADC).